Životní situace - Manželství

Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název)
životní situace

Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR

 

4. Základní informace
k životní situaci
Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Snoubenci (občan ČR a cizinec).
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokáží právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu lze domluvit místo a termín uzavření manželství. Zde dostanete také ostatní potřebné informace týkající se uzavření manželství.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR. U nezletilého dítěte se obraťte na matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu. Pokud žadatel, případně nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je k projednání žádosti příslušný matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu žadatele nebo Úřad městské části Praha 1 v případě, že není ani takový pobyt. Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno. Úřady, které přijímají žádosti o změnu jména nebo příjmení, naleznete v sekci Adresář.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Na obecním úřadě, městském úřadě, na úřadě městských částí, na úřadě městských obvodů, které jsou matričními úřady.
Úřady, které:

 • přijímají žádosti o uzavření manželství, zajišťují svatební obřad,
 • přijímají doklady k uzavření manželství,
 • určují místo a termín uzavření manželství,
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Na úřadě předložte tiskopis "Dotazník k uzavření manželství".
Snoubenec, který je občanem České republiky předloží:

 • Rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii),
 • Občanský průkaz České republiky nebo platný cestovní doklad České republiky (je-li předložen matričnímu úřadu cestovní doklad, pak snoubenec dále předloží výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místě trvalého pobytu),
 • v případě, že má povolen trvalý pobyt v cizině, předloží výše uvedené výpisy o osobním stavu a místu trvalého pobytu v cizině nebo jim odpovídající obdobné doklady (pokud jsou cizím státem vydávány) vydané státem, na jehož území má snoubenec pobyt,
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.
 • Snoubenec, který je cizincem předloží:
 • Doklad, kterým je možno prokázat totožnost,
 • Rodný list,
 • Doklad o státním občanství,
 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
 • Potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno; jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení se nepředkládá,
 • Úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Dotazník k uzavření manželství obdrží snoubenci po zadání termínu sňatku na matričním úřadu. Tento tiskopis vyplní a podepíší oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 3 000Kč.
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 3 000 Kč.
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem – 500 Kč.
Poplatky se platí v hotovosti, bankovním převodem nebo složenkou před provedením úkonu.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě je-li neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon o znalcích a tlumočnících). Znění slibu předkládá matrikářka.
Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství.
Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. V protokolu o uzavření manželství se uvádí jejich jméno(a), příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo a okres (stát) narození. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Snoubenec, který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Toto potvrzení je Policií ČR vydáváno bez ohledu na to, zda má cizinec na území ČR povolen pobyt či nikoliv. O vydání potvrzení žádá snoubenec osobně a předkládá pouze cestovní pas státu, jehož je občanem. Za potvrzení se hradí správní poplatek.
Toto potvrzení nepředkládají občané Evropské unie, občané jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jejich rodinní příslušníci. Případné další informace ve věci vystavení tohoto potvrzení  vám poskytne Policie České republiky, Oddělení pobytových agend pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Zborovská 1505/13, 150 00 Praha 5 – Smíchov.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 235/1995 Sb., Smlouva o matrikách a o stát. občanství se Slovenskem.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika.
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2024
28. Popis byl naposledy
aktualizován
5.1.2024
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při vyřizování této životní situace je nezbytný osobní kontakt s příslušnou matrikou.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist