Životní situace - Manželství

Uzavření manželství formou občanského sňatku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Uzavření manželství formou občanského sňatku.
4. Základní informace
k životní situaci
Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Snoubenci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství a spolu s potřebnými doklady ho předloží matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
V některých případech se platí správní poplatek stanovený zákonem o správních poplatcích. Jedná-li se o církevní sňatek, předkládají snoubenci dotazník k uzavření manželství spolu s potřebnými doklady na matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Místo pro církevní sňatek je určeno předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkoly.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Dostavit se na matriční úřad, před kterým máte v úmyslu uzavřít manželství. Informovat se o požadovaných dokladech, době a místě pro uzavírání sňatku.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obraťte na místně příslušný matriční úřad dle místa konání sňatku. Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů je uveden v příloze vyhl. MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, v přízemí vlevo, matrika.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
a) rodný list
b) doklad o státním občanství
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
d) výpis údajů z informačního systému evidence o osobním stavu
e) pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství, popř. úmrtní list zemřelého manžela.
Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod bodem b), c), d), pokud tyto skutečnosti prokáže platným občanským průkazem.
V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Dotazník k uzavření manželství obdrží snoubenci po zadání termínu sňatku na matričním úřadu. Tento tiskopis vyplní a podepíší oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a platí se za:

  • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky 5 000,- Kč
  • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 3.000,- Kč
  • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000,- Kč
  • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce 1.000,- Kč
  • vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu 3.000,- Kč

Poplatky se hradí v hotovosti, bankovním převodem příp. poštovní poukázkou  před provedením úkonu.
Úředně určenou místností pro uzavírání manželství v Českém Brodě je obřadní síň v budově radnice náměstí Husovo čp. 70 nebo radniční sál v budově č.p. 1 náměstí Arnošta z Pardubic.. Dnem stanoveným pro uzavírání manželství je pátek.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. V případě, že požadavku není vyhověno, vydává matriční úřad rozhodnutí dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec neslyšící či němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka (snoubenci ho zajišťují na vlastní náklady). Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se prokazuje platným průkazem totožnosti (OP, CP).
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Po uzavření manželství je manželům následně vydán oddací list, na jehož základě požádají v zákonné lhůtě do 15 dnů od jeho převzetí o vystavení nového občanského průkazu. Zároveň se odstřihne vyznačená část OP (změna stavu, změna příjmení)
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 3/2002 SB., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
Dvoustranné a vícestranné smlouvy a dohody o úpravě právních vztahů ve věcech občanských a rodinných a konzulární úmluvy uzavřené mezi ČR (ČSR, ČSSR, ČSFR) a jinými státy
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti je možno podat odvolání do l5 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou stanoveny v zákoně č. 301/2000 Sb, o matrikách, jménu a příjmení o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
21. Nejčastější dotazy Je nutné při ztrátě občanského průkazu před uzavřením manželství požádat o nový OP?
V tomto případě je možné předložit platný cestovní pas spolu s potvrzením o pobytu a stavu, které vydá evidence obyvatel úřadu s rozšířenou působností.
Je možné uzavřít manželství mimo stanovenou úřední místnost či stanovený den?
Na tento požadavek není právní nárok, proto je to možné pouze po dohodě s příslušným matričním úřadem na základě písemné žádosti snoubenců.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Vydání občanského průkazu

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2024
28. Popis byl naposledy
aktualizován
5.1.2024
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při vyřizování této životní situace je nezbytný osobní kontakt s příslušnou matrikou.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist