Životní situace - Další matriční události

Vydávání matričních dokladů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Vydávání matričních dokladů (rodné, oddací, úmrtní listy)
4. Základní informace
k životní situaci
Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.
Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti, případně ho zašle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Matriční úřad vydá matriční doklad:

  • a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny,
  • b) pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
  • d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků., nebo
  • e) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Prvopisy výpisů z matrik (rodný, oddací, úmrtní list) se vystavují a vydávají občanům bez žádosti, pokud k matriční události došlo na území ČR.
Pokud matriční událost nastane v cizině, musí občan nebo oprávněný žadatel nejdříve požádat o zápis do zvláštní matriky, která pak vydá příslušný matriční doklad. Žádost doložená předepsanými doklady se podává prostřednictvím zastupitelského úřadu nebo matričního úřadu.

 

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Prvopis matričního dokladu obdrží oprávněná osoba v zákonné lhůtě po provedení zápisu do matriky.
Druhopis matričního dokladu se vydává na základě písemné žádosti oprávněné osoby na místně příslušné matrice. Je-li žádost o vydání matričního dokladu podána prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad žádáte, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Jde-li o narození, uzavření manželství či úmrtí státního občana ČR v cizině, matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
Zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed www.stred.brno.cz
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
  • platný doklad totožnosti
  • popř. veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, oddací list) nebo listinu, ze které bude zřejmé, že matriční událost se týká členů Vaší rodiny v zákonem stanoveném rozsahu nebo kterým prokážete, že je to nezbytné pro uplatnění Vašich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • popř. ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce

V případě žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně doporučujeme vždy konzultovat s matrikou, jaké doklady je třeba předložit, jestli je třeba vyšší ověření dokladu (liší se u jednotlivých států).

 

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Předepsané formuláře pro výpis z matriky nejsou stanoveny. Žadatel může použít vzor žádosti:

Žádost o vystavení matričního dokladu

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za vydání prvopisu matričního dokladu se nevybírá žádný správní poplatek. Za vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek ve výši 300,- Kč v hotovosti, bankovním převodem, popř. poštovní poukázkou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Prováděcí vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje může být za podmínek stanovených v zákoně č. 200/1990 Sb. kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 10.000,--Kč.
21. Nejčastější dotazy Kdo vydá druhopis matričního dokladu?
Místně příslušný matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které došlo k matriční události.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky Ministerstva vnitra ČR
Zastupitelský úřad ČR v cizině
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nahlížení do matričních knih
Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2024
28. Popis byl naposledy
aktualizován
5.1.2024
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při řešení této životní situace se obracejte na místně příslušnou matriku.
Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist