Životní situace - Životní prostředí

Upuštění od třídění, nebo odděleného shromažďování

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.
4. Základní informace
k životní situaci
Žádost o udělení souhlasu podává původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba), pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování odpadů nutné.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žádost podává původce odpadů, nebo osoba v zastoupení na základě udělené plné moci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Postupuje se podle ust. § 16 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy původce odpadů musí mít tento souhlas udělen příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle ust. § 79 odst.1 písm.c) uvedeného zákona. Pokud původce odpadů nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok, uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů původci odpadů příslušný krajský úřad ( podle ust. § 78 odst. 2 písm. j) uvedeného zákona)
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti, kdy obsah žádosti není zákonem o odpadech ani prováděcím předpisem určen. Postupuje se tedy obecně podle ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje, včetně zdůvodnění. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby (původce odpadů), která je činí. K žádosti je nutné doložit doklad o zaplacení správního poplatku podle položky č. 122 zákona č. 153/2010 Sb., o správních poplatcích, a sice ve výši 1000 Kč, a to správnímu orgánu, který bude vydávat rozhodnutí.

Žádost musí obsahovat:

- obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

- identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

- kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

- seznam odpadů podle Katalogu odpadů, na které je upuštění od třídění nebo oddělené shromažďování požadováno, odhad jejich množství za rok

- vyjádření odběratele odpadů, k možnosti odběru odpadu

8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, kancelář číslo 18.

S kým: Ilona Tučímová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
viz bod 7.
- V případě zastupování žadatele je nutno doložit plnou moc
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování  odpadů zadupustridodp.doc 40 kB
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou na v pokladně MěÚ Český Brod nebo bezhotovostně převodem na účet MěÚ Český Brod.

Před provedením platby je třeba kontaktovat příslušného pracovníka OŽPZ – přidělení  symbolu platby.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, pak nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo ohledání, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
pouze žadatel
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve pozdějším znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

epodatelna@cesbrod.cz

ID datové schránky: jgqbsve

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odvolacímu správnímu orgánu, ve smyslu § §  81 odst. 1 a  83 odst. 1, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím odboru ŽPZ, Městského úřadu  v Českém Brodě
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Podle ust. § 66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce (Česká inspekce životního prostředí) pokutu do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem (§ 16 odst. 1 písm.e) a § 16 odst. 2 uvedeného zákona) nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základě zákona.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Povinnosti původce odpadů řeší ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Je nutné, aby se původce ve smyslu stanovených povinností s nimi seznámil a dále je i plnil.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ilona Tučímová, tel.: 321 612 182, e-mail: tucimova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.4.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
21.02.2011 Odpady

Nakládání s nebezpečnými odpady

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady.
4. Základní informace
k životní situaci
Původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba), který nakládá s nebezpečnými odpady, musí mít pro tuto činnost udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání s nebezpečnými odpady představuje jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, skladování, úprava, využívaní a odstraňování předáním oprávněné osobě.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žádost podává původce odpadů, nebo osoba v zastoupení na základě udělené plné moci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Pro nakládání s nebezpečnými odpady musí mít původce odpadů podle ust. § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, udělen souhlas příslušným úřadem podle množství nebezpečného odpadu.

A sice v množství do 100 tun nebezpečných odpadů za rok uděluje souhlas obec s rozšířenou působností podle ust. § 79 odst. 1 písm. b) tohoto zákona (podle místa vzniku odpadů).

Při množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok souhlas uděluje příslušný krajský úřad (podle ust. § 78 odst. 2 písm. i) uvedeného zákona (podle místa vzniku odpadů).

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

-Podáním žádosti, jejíž předepsané náležitosti jsou dány v ust. § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost musí obsahovat:
- obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

- identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

- kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

- jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle ust. § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle ust. § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

- seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

- kopie smlouvy o odběru odpadů uzavřenou s oprávněnou osobou

8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, kancelář číslo 18.

S kým: Ilona Tučímová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
viz bod 7.
- V případě zastupování žadatele je nutno doložit plnou moc
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady zadosouhlnebodp.doc 39 kB
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
bez poplatku
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, pak nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo ohledání, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve pozdějším znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

epodatelna@cesbrod.cz

ID datové schránky: jgqbsve

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odvolacímu správnímu orgánu, ve smyslu § §  81 odst. 1 a  83 odst. 1, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím odboru ŽPZ, Městského úřadu  v Českém Brodě.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Podle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., uloží inspekce (Česká inspekce životního prostředí) pokutu do výše 10 000 000 Kč, pokud fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Povinnosti původce odpadů řeší ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Je nutné, aby se původce ve smyslu stanovených povinností s nimi seznámil a dále je i plnil.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ilona Tučímová, tel.: 321 612 182, e-mail: tucimova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.4.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
21.02.2011 Odpady

Kam s odpady které nepatří do popelnice

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Kam s odpady, které nepatří do popelnice, sběrná hnízda na tříděný odpad, elektrozařízení, shromažďovací místo odpad, apod.
4. Základní informace
k životní situaci

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 17, odst. 2, obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem.

odst. 3, obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
 
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Způsob plnění je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Vyplývá z OZV a jejich příloh, viz. bod výše, Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Aktuálně vždy pro příslušný kalendářní rok.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Poplatek za komunální odpad
Kde:  MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, pokladna
S kým:  Svatava Strejčková
Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

Provoz shromažďovacího místa odpadu
Kde:       Technické služby Český Brod, Palackého 339
S kým:    Ing. Luděk Souček 
Kdy:      Úřední dny a pracovní doba:
Út, St, Pá od 13:00 hod. - do 17:00 hod. , So  od 08:00 hod. - do 12:00 hod.
více: http://www.tsceskybrod.cz/
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
viz. bod 8
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
 
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

Dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém nakládání se stavebním odpadem

Provozní řád sběrného místa, pokyny odpovědného pracovníka

16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, OZV.
18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle § 58 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění může obec uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 200 000 Kč, pokud tato osoba odloží věc mimo vyhrazené místo.

Podle § 47 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění může obec uložit fyzické osobě pokutu do výše 50 000 Kč, pokud neoprávněně založí skládku.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel.: 321 612 213, e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Josef Hladík, tel.:739 462 944, e-mail: info@tsceskybrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.4.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
21.02.2011 Odpady

Informace o poplatku za svoz odpadu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Informace o poplatku za svoz odpadu, změna počtu poplatníků, pořízení popelnice.
4. Základní informace
k životní situaci

 Informace o poplatku za svoz odpadu
- fyzické osoby (občan)  Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
- podnikatel         http://www.tsceskybrod.cz/

změna počtu poplatníků, pořízení popelnice:  http://www.tsceskybrod.cz/

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
 
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
 
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
 
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Informace o poplatku za svoz odpadu – fyzické osoby (občan), změna počtu poplatníků
Kde:  MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, pokladna
S kým:  Svatava Strejčková
Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

Informace o poplatku za svoz odpadu – podnikatel, pořízení popelnice
Kde:       Technické služby Český Brod, Palackého 339
S kým:    Josef Hladík
Kdy:      Úřední dny a pracovní doba:
Pondělí-pátek: 1.3.-31.10.: 6:00-14:30 hodin                     1.11.-28.2. 7:00-15:30 hodin
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
viz. bod 8
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
 
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
 
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel.: 321 612 213, e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Josef Hladík, tel.:739 462 944, e-mail: info@tsceskybrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.4.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
21.02.2011 Odpady

Vznik odpadu - nová stavba, nástavba, přístavba

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Vznik odpadů - nová stavba, nástavba, přístavba.
4. Základní informace
k životní situaci

1/ Investor akce - stavebník zajistí nezávadné zneškodnění nebo využití odpadu, který vznikne úpravou a  stavební činností. Odpad bude nejprve využíván jako zdroj druhotných surovin a teprve v případě, že toto využití nebude možné, budou odpady uloženy na povolené skládce TKO nebo zneškodněny v zařízení k tomu určeném.

2/ Investor stavby předloží před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že tento nebude vydáván do 30ti dnů od ukončení akce) MěÚ Český Brod, odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona 185/01 Sb. o odpadech § 4, odst. 1, písm. y oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených odpadů, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje je uveden v odkazu níže

http://www.stredoceske-odpady.cz/websouhlasy/index.php?sid=7bf715a705cb44c569f07f4d21f81e9d&

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Investor akce - stavebník nebo ten, kdo na základě smlouvy stavbu provádí.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Předávat odpady pouze oprávněným osobám viz. bod 4
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
 
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, kancelář číslo 18.

S kým: Ilona Tučímová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
bez poplatku
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Investor stavby předloží před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že tento nebude vydáván do 30ti dnů od ukončení akce) MěÚ Český Brod, odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro daný účel zejména vedení průběžné evidence o odpadech a nakládání s odpady
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle ust. § 66 odst. 3 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., uloží inspekce (Česká inspekce životního prostředí) pokutu do výše 10 000 000 Kč, předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna

Podle § 47 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění může obec uložit fyzické osobě pokutu do výše 50 000 Kč, pokud neoprávněně založí skládku nebo § 45, odst. 1 kdo porušením zvláštních právních předpisů o ochraně životního prostředí jiným způsobem, než jak vyplývá z ustanovení § 21 až 44, zhorší životní prostředí  do výše 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Povinnosti původce odpadů řeší ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Je nutné, aby se původce ve smyslu stanovených povinností s nimi seznámil a dále je i plnil.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ilona Tučímová, tel.: 321 612 182, e-mail: tucimova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.4.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
21.02.2011 Odpady

Vznik odpadu při odstranění stavby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Vznik odpadu při odstranění stavby (Části  stavby, demolice).
4. Základní informace
k životní situaci

Cílem je zejména omezit množství nebezpečných odpadů vznikajících při zřizování staveb, jejich údržbě, změnách dokončených staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) a odstraňování staveb, a zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů a jednotně vymezit podmínky přejímky odpadů do zařízení k jejich využití.

Specifikaci, množství a způsob využití nebo odstranění odpadů je třeba zapracovat do  projektové  dokumentace dle Shrnutí zásad při nakládání s odpady z odstraňování stavby nebo jejich částí (demolice) je zveřejněno ve VĚSTNÍKU MŽP, ročník XVIII,  částka 3, březen 2008,pod č. 4. "METODICKÝ NÁVOD odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi" http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených odpadů, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje je uveden v odkazu níže:

http://www.stredoceske-odpady.cz/websouhlasy/index.php?sid=7bf715a705cb44c569f07f4d21f81e9d&

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Investor akce – stavebník, projektant nebo ten, kdo na základě smlouvy stavbu provádí.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
viz. bod 4
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Do projektové dokumentace zpracovat specifikaci, množství a způsob využití nebo odstranění odpadů
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, kancelář číslo 18.

S kým: Ilona Tučímová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Projektovou dokumentaci nebo souhrnnou technickou zprávu nebo protokol o prohlídce stavby
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Před zahájením činnosti je třeba požádat MěÚ Český Brod, OŽPZ o vyjádření k záměru - viz životní situace Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí a zem. ke stavebnímu a územnímu řízení
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
bez poplatku
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Pokud nelze vyjádření vydat bezodkladně, pak nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo ohledání, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro daný účel zejména vedení průběžné evidence o odpadech a nakládání s odpady
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

epodatelna@cesbrod.cz

ID datové schránky: jgqbsve

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle ust. § 66 odst. 3 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., uloží inspekce (Česká inspekce životního prostředí) pokutu do výše 10 000 000 Kč, předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna.

Podle § 47 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění může obec uložit fyzické osobě pokutu do výše 50 000 Kč, pokud neoprávněně založí skládku nebo § 45, odst. 1 kdo porušením zvláštních právních předpisů o ochraně životního prostředí jiným způsobem, než jak vyplývá z ustanovení § 21 až 44, zhorší životní prostředí pokutu do výše 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Doporučený obsah zápisu (protokolu) o prohlídce stavby – podrobnosti jsou uvedeny v  METODICKÉM NÁVODU odboru odpadů viz. bod 4

1. Popis stavby, historie stavby

(Kdy byla stavba zřízena a k jakému účelu, kdy a k jakému účelu byla změněna)

  • Použité stavební materiály – materiály, které jsou součástí stavby, vcetne odhadu jejich hmotnosti.
  • Způsoby užívání stavby vcetne vybavení stavby technologiemi (dopravní technologie, výrobní technologie, užívané a skladované suroviny a výrobky s důrazem na chemické látky a přípravky a místa, kde s nimi bylo nakládáno).
  • Způsob vytápění, větrání, klimatizace – používaná zařízení, paliva a místa jejich skladování, odvod spalin, technologie chlazení a klimatizace vcetne druhu provozních náplní.
  • Rozvody (voda, plyn, elektřina, odpady – kanalizace, apod.) – popis použitých materiálu a odhad jejich hmotnosti – množství).

2. Konstatování, zda byly nebo zda nebyly do stavby zabudovány výrobky obsahující azbestová vlákna, olovo, dehet a zařízení obsahující nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky (s důrazem na látky ohrožující ozonovou vrstvu /12/, PCB

nebezpečné závadné látky a zvlášť nebezpečné závadné látky pro vody).

3. Popis případného znečištění stavebních konstrukcí.

  • Popis vymezených částí stavby – důvod vymezení, popis znečištění (druh znečišťující látky nebo přípravku, míra přítomnosti znečištění ve stavebních konstrukcích, např. s odkazem na zkoušky odebraných vzorku).
  • Popis znečištěných nosných konstrukcí, které nemohou být ze stavby odstraněny.

4. Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadu dle Katalogu odpadu.

  • Množství a druhy odpadu z vymezených částí stavby
  • Množství a druhy odpadu z nevymezených částí stavby.
  • Doporučení pro další nakládání s odpady .

5. Návrh postupu odstranění stavby, částí stavby v případě údržby nebo změny dokončené stavby a postupu odstraňování vymezených částí stavby.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ilona Tučímová, tel.: 321 612 182, e-mail: tucimova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.4.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
21.02.2011 Odpady

Náhlášení nepovolené skládky odpadu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Odložení odpadů mimo vyhrazená místa (založení skládky)
4. Základní informace
k životní situaci

Odložení odpadů mimo vyhrazená místa (založení skládky odpadů) k řešení je příslušná obec  na jejím katastrálním území k odložení došlo

MěÚ Český Brod - Český Brod, Liblice, Štolmíř, Zahrady

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Každý, kdo zjistí.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Oznámením (písemně, ústně, telefonicky, elektronicky) na MěÚ OŽPZ, v případě, že jste na místě v době páchání přestupku, volejte v Českém Brodě městskou policii 736 675 756 nebo policii ČR 158.

Přesný popis místa skládky, popř. kopii katastrální mapy nebo jakékoli jiné mapy s vyznačením skládky, event. fotografie a další poznatky vedoucí k usvědčení viníka.

katastrální mapu lze získat bezplatně na: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
MěÚ Český Brod a viz. předchozí bod
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, kancelář číslo 18.

S kým: Ilona Tučímová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
viz. bod 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
nejsou
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
bez poplatku
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
S vaším souhlasem a v případě potřeby můžete být vyzván k podání svědectví.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (právnické a podnikající fyzické osoby).
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (právnické a podnikající fyzické osoby).
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (fyzické osoby).
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle § 58 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění může obec uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 200 000 Kč, pokud tato osoba odloží věc mimo vyhrazené místo.

Podle § 47 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění může obec uložit fyzické osobě pokutu do výše 50 000 Kč, pokud neoprávněně založí skládku.

21. Nejčastější dotazy

Kdo je povinen odpad odstranit?

Vlastník pozemku. Náhradu za vzniklé náklady lze vymáhat soudně.

Pokud je zjištěno na pozemku ve vlastnictví města Český Brod,  odstranění zajišťují Technické služby Český Brod

Je-li znám původce, je možné mu nařídit její odstranění?

Jedná-li se o fyzickou osobu, ne, pokud tak neučiní dobrovolně. Té lze uložit pouze pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku. Jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, lze uložit povinnost odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ilona Tučímová, tel.: 321 612 182, e-mail: tucimova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.4.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
21.02.2011 Odpady

Vydání loveckého lístku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Vydání loveckého lístku
4. Základní informace
k životní situaci

Lovecký lístek (doklad) je základní předpoklad pro oprávnění k lovu zvěře.
Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:
Pro české občany
- na dobu neurčitou
- na dobu určitou – 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok

Pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem
- na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takovéto škole

Pro cizince (fyzická osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt)
- na dobu určitou – 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obvodu působnosti daného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podmínky pro vydání loveckého lístku jsou stanoveny zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 47):
složení zkoušky z myslivosti nebo
získání právním předpisem stanoveného vzdělání.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o vydání loveckého lístku.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Josef Novák 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
-  občanský průkaz nebo cestovní pas
-   doklad o složení zkoušky z myslivosti,  nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo doklad o studiu na střední škole nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
-  doklad o pojištění (§ 48 zákona o myslivosti)
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o vydání loveckého lístku je k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ nebo ke stažení Žádost o vydání loveckého lístku zadolovlist.pdf 54 kB
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle délky platnosti loveckého lístku
- 1 den 30 Kč
- 5 dní 50 Kč
- 30 dní 70 Kč
- 6 měsíců 100 Kč
- 1 rok 150 Kč
- 1 rok pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75 Kč
- na dobu neurčitou 1.000 Kč

Úhrada probíhá v hotovosti v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku a lze ji provést v pokladně MěÚ
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V případě doložení požadovaných dokladů bezodkladně
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
nejsou stanoveni
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 499/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
18. Jaké jsou související
předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Zákon neřeší případy, kdy účastník převzetí dokladu odmítne jako projev nesouhlasu.

V případě odepření vydání loveckého lístku lze podat odvolání do 15 dnů ke Krajskému úřadu pro Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Český Brod.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ten, kdo loví bez platného loveckého lístku, se dopouští:
- přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta do výše 5.000,- Kč, zákaz činnosti do 1 roku a propadnutí věci,
- trestného činu podle § 178a trestního zákona a hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci.

Při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži se jedná o přestupek podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti a hrozí pokuta do výše 30.000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Kolín
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Josef Novák, tel. 321 612 183, email: novak@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.2.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Stavba v ochranném pásmu lesa

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Umístění stavby do 50 m od okraje lesa
4. Základní informace
k životní situaci
Závazné stanovisko k umístění stavby do 50 m od lesa musí mít každá fyzická i právnická osoba, která žádá o vydání rozhodnutí dle zvláštních předpisů (zák.č. 183/2006 Sb. – stavební zákon)
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník, jenž chce stavbu realizovat
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Stavebnímu povolení na stavbu předchází územní rozhodnutí k umístění stavby.

Doloží se:

-         snímek pozemkové mapy

-         situace se zákresem stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků

-         vyjádření vlastníků dotčených lesních pozemků včetně dokladu o vlastnictví lesních pozemků (výpis z KN)

-         stanovisko odborného lesního hospodáře

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti včetně všech podkladů a příloh.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Josef Novák 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

-       zdůvodnění žádosti

-         snímek pozemkové mapy

-         situace se zákresem stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků

-         vyjádření vlastníků dotčených lesních pozemků včetně dokladu o vlastnictví lesních pozemků (výpis z KN)

-         stanovisko odborného lesního hospodáře

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
30dnů (60 dnů)
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Dotčené orgány státní správy
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění předpisů pozdějších
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Samostatné odvolání proti závaznému stanovisku není možné
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Josef Novák, tel. 321 612 183, email: novak@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.2.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Odnětí, dočasné omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o odnětí lesních pozemků určených pro plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání o výměře do 1 ha (§ 17odst. 1 lesního zákona)
4. Základní informace
k životní situaci

ORP rozhoduje podle § 13 odst. 1, § 16 odst. 1 a § 17 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění předpisů pozdějších, o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí.

U výměry nad 1 ha rozhoduji správní orgány vyššího stupně.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), v jejímž zájmu má k odnětí nebo omezení dojít.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost o trvalé či dočasné odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti včetně všech podkladů a příloh.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství (pro k.ú. Český Brod, Štolmíř a Liblice u Českého Brodu).
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Josef Novák 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "zábor") obsahuje:

 a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa,

 b) údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru - trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,

 c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),

 d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,

 e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesního hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,

 f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,

 g) výpočet poplatku za odnětí,

 h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,

 i) územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů statní správy  v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,

 j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,

 k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o odnětí lesních pozemků určených pro plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání o výměře do 1 ha je k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ nebo ke stažení Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa zadoodnpozfcelesa.doc 69 kB
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
30dnů (60 dnů)
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastník dotčeného pozemku
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění předpisů pozdějších
18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu pro Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Český Brod.

Samostatné odvolání proti závaznému stanovisku není možné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Josef Novák, tel. 321 612 183, email: novak@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.2.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist