Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Odpady

Vznik odpadu při odstranění stavby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Vznik odpadu při odstranění stavby (Části  stavby, demolice).
4. Základní informace
k životní situaci

Cílem je zejména omezit množství nebezpečných odpadů vznikajících při zřizování staveb, jejich údržbě, změnách dokončených staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) a odstraňování staveb, a zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů a jednotně vymezit podmínky přejímky odpadů do zařízení k jejich využití.

Specifikaci, množství a způsob využití nebo odstranění odpadů je třeba zapracovat do  projektové  dokumentace dle Shrnutí zásad při nakládání s odpady z odstraňování stavby nebo jejich částí (demolice) je zveřejněno ve VĚSTNÍKU MŽP, ročník XVIII,  částka 3, březen 2008,pod č. 4. "METODICKÝ NÁVOD odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi" http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených odpadů, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje je uveden v odkazu níže:

http://www.stredoceske-odpady.cz/websouhlasy/index.php?sid=7bf715a705cb44c569f07f4d21f81e9d&

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Investor akce – stavebník, projektant nebo ten, kdo na základě smlouvy stavbu provádí.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
viz. bod 4
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Do projektové dokumentace zpracovat specifikaci, množství a způsob využití nebo odstranění odpadů
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, kancelář číslo 18.

S kým: Ilona Tučímová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Projektovou dokumentaci nebo souhrnnou technickou zprávu nebo protokol o prohlídce stavby
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Před zahájením činnosti je třeba požádat MěÚ Český Brod, OŽPZ o vyjádření k záměru - viz životní situace Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí a zem. ke stavebnímu a územnímu řízení
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
bez poplatku
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Pokud nelze vyjádření vydat bezodkladně, pak nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo ohledání, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro daný účel zejména vedení průběžné evidence o odpadech a nakládání s odpady
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

epodatelna@cesbrod.cz

ID datové schránky: jgqbsve

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle ust. § 66 odst. 3 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., uloží inspekce (Česká inspekce životního prostředí) pokutu do výše 10 000 000 Kč, předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna.

Podle § 47 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění může obec uložit fyzické osobě pokutu do výše 50 000 Kč, pokud neoprávněně založí skládku nebo § 45, odst. 1 kdo porušením zvláštních právních předpisů o ochraně životního prostředí jiným způsobem, než jak vyplývá z ustanovení § 21 až 44, zhorší životní prostředí pokutu do výše 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Doporučený obsah zápisu (protokolu) o prohlídce stavby – podrobnosti jsou uvedeny v  METODICKÉM NÁVODU odboru odpadů viz. bod 4

1. Popis stavby, historie stavby

(Kdy byla stavba zřízena a k jakému účelu, kdy a k jakému účelu byla změněna)

  • Použité stavební materiály – materiály, které jsou součástí stavby, vcetne odhadu jejich hmotnosti.
  • Způsoby užívání stavby vcetne vybavení stavby technologiemi (dopravní technologie, výrobní technologie, užívané a skladované suroviny a výrobky s důrazem na chemické látky a přípravky a místa, kde s nimi bylo nakládáno).
  • Způsob vytápění, větrání, klimatizace – používaná zařízení, paliva a místa jejich skladování, odvod spalin, technologie chlazení a klimatizace vcetne druhu provozních náplní.
  • Rozvody (voda, plyn, elektřina, odpady – kanalizace, apod.) – popis použitých materiálu a odhad jejich hmotnosti – množství).

2. Konstatování, zda byly nebo zda nebyly do stavby zabudovány výrobky obsahující azbestová vlákna, olovo, dehet a zařízení obsahující nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky (s důrazem na látky ohrožující ozonovou vrstvu /12/, PCB

nebezpečné závadné látky a zvlášť nebezpečné závadné látky pro vody).

3. Popis případného znečištění stavebních konstrukcí.

  • Popis vymezených částí stavby – důvod vymezení, popis znečištění (druh znečišťující látky nebo přípravku, míra přítomnosti znečištění ve stavebních konstrukcích, např. s odkazem na zkoušky odebraných vzorku).
  • Popis znečištěných nosných konstrukcí, které nemohou být ze stavby odstraněny.

4. Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadu dle Katalogu odpadu.

  • Množství a druhy odpadu z vymezených částí stavby
  • Množství a druhy odpadu z nevymezených částí stavby.
  • Doporučení pro další nakládání s odpady .

5. Návrh postupu odstranění stavby, částí stavby v případě údržby nebo změny dokončené stavby a postupu odstraňování vymezených částí stavby.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ilona Tučímová, tel.: 321 612 182, e-mail: tucimova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.4.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
21.02.11 Odpady
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist