Životní situace - Životní prostředí

Stavební povolení vodního díla

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Stavební povolení vodního díla.
4. Základní informace
k životní situaci
Žádost o vydání stavebního povolení podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), a § 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (dále vodního zákona).
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník (fyzická osoba, která doloží doklad, prokazující právo k pozemku nebo stavbě). Je-li stavebníkem fyzická osoba, která je nájemcem stavby, předloží o tom písemnou dohodu s vlastníkem stavby. Stavebník jedná samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.                               
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podáním žádosti na předepsaném formuláři podle vyhlášky 183/2018 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

·   písemně - osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod nebo zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

·   elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
datová schránka ISDS: jgqbsve

8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad, budova nám. Arnošta z Pardubic 56, číslo dveří 19.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Ivana Stárková, tel. 321 612 186, 733 384 806 email: starkova@cesbrod.cz
Ing. Lenka Kučerová, tel. 321 612 185, 733 384 909 email: kucerova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklady, které je nutno doložit jsou uvedeny v příloze žádosti o stavební povolení k vodním dílům.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o stavební povolení k vodním dílům.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek je vyměřen dle položky 18) odst. 1 písm. g) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004, o správních poplatcích ve výši 300 Kč (studna, ČOV – právnická osoba a podnikající fyzická osoba) nebo písm. h) ve výši 3000 Kč (jiné stavby – např. kanalizace, vodovod). Lze jej uhradit přímo v podatelně Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu (po domluvě s příslušným pracovníkem vodoprávního úřadu) na účet č. 9294910237/0100 s uvedením variabilního symbolu 551332.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách § 115 odst. 11 nejdéle 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Okruh účastníků stavebního řízení upravuje § 109 stavebního zákona

  • Vlastník stavby a pozemku, pokud není stavebníkem.
  • Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.
  • Ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno. 

Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům, jejich okruh stanovuje vodoprávní úřad.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Pokud stavba slouží k nakládání s vodami (např. odběr povrchové nebo podzemní vody, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, akumulace vod, atd.) je třeba současně požádat o povolení k nakládání s vodami nebo povolení k vypouštění odpadních vod.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Lze využít elektronickou poštu epodatelna@cesbrod.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb. 424/2010 Sb., 420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 350/2012 Sb., 257/2013 Sb., č. 169/2018; č. 312/2019 Sb., č. 47/2020 Sb. a 403/2020 Sb.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon 500/2004 Sb. správní řád
Vyhláška č. 62/2013 Sb., která mění vyhlášku č. 499/2006 o dokumentaci staveb
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím  zdejšího odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za nedodržení povinností může být uložena pokuta podle § 125a a následující vodního zákona a § 178 stavebního zákona.
21. Nejčastější dotazy

Kdo je správce povodí?

Správcem povodí v naší lokalitě je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, telefon 495 088 111, e-mail: labe@pla.cz

22. Další informace Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Platnost povolení k odběru podzemní vody stanoví vodoprávní úřad v rozhodnutí.  Vodoprávní úřad může vyzvat žadatele o zpracování návrhu manipulačního řádu, případně výpočtu povodňové vlny zvláštní povodně a to u vodních děl vzdouvajících nebo akumulujících povrchové vody a staveb využívajících jejich energetický potenciál.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, viz. příslušné životní situace.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
26. Kontaktní osoba Ivana Stárková, tel. 321 612 186, 733 384 806 email: starkova@cesbrod.cz
Ing. Lenka Kučerová, tel. 321 612 185, 733 384 909 email: kucerova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.3.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
1.3.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství, ke stavebnímu a územnímu řízení.
4. Základní informace
k životní situaci
Žádost o vyjádření k záměru, k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, územního souhlasu, ke kolaudačnímu řizení nebo jinému.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník, stavebník nebo zájemce o provedení záměru.                               
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podání žádosti o vyjádření na předepsaném formuláři (alternativně volnou formou) se stručným popisem.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

písemně – osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod, nebo zasláním poštou na adresu:       Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Husovo 70, 282 24  Český Brod

elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
datová schránka ISDS: jgqbsve

8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, asistentka odboru, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, číslo dveří 20
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Edita Drahotová, asistentka odboru, tel: 321 612 180

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Jednoduchou technickou zprávu a situaci stavby. Pokud nám doložíte celou projektovou dokumentaci, na požádání Vám ji vrátíme zpět.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o vyjádření
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatek není vyměřen.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta není stanovena, obvykle do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Lze využít elektronickou poštu epodatelna@cesbrod.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
 
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Žádné – nejedná se o správní řízení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy

Vracíte automaticky zpět projektovou dokumentaci?

Ne. Žadatel o vrácení požádá v žádosti.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba Edita Drahotová, 321 612 180, email: drahotova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
16.9.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
16.9.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist