Odbory - Odbor životního prostředí a zemědělství

Podklady návrhů ke stanovení záplavových území

Podklady návrhu pro stanovení záplavového území vodního toku Bylanka

Průvodní zpráva Pruvodni_zprava_Bylanka.pdf

Podélný profil Podelny_profil_Bylanka.pdf

Situace Situace_Bylanka.pdf

Opatření obecné povahy OOP.pdf

Ostatní podklady

Podklady návrhu pro stanovení záplavového území vodního toku Bušinec

Průvodní zpráva Pruvodni_zprava_Businec.pdf

Podélný profil Podelny_profil_Businec.pdf

Situace Situace_Businec.pdf

Opatření obecné povahy OOP__Businec.pdf

01.06.2022 Vodoprávní úřad

V souladu s novelou stavebního zákona došlo k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

V souladu s novelou stavebního zákona došlo k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Konkrétně v § 79 odst. 4 zákona, kdy orgán odpadového hospodářství vydává nově od 01.01.2018:

 

  • závazná stanoviska ke všem stupňům stavebního řízení (k umístění stavby, změně využití území, k povolení stavby, atp.)
  • vyjádření v případech, které jsou vyjmenovány taxativně:

- ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, 

- k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s   odpady,

- k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,

- ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů)

 

 

Omlouváme se žadatelům za administrativní zátěž. V současné době hledáme způsob, jak by bylo možné žádosti optimalizovat

K ŽÁDOSTI JE VŽDY TŘEBA PŘEDLOŽIT:

 Projektová dokumentace (je třeba předložit dokumentaci, zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, zejména Souhrnnou technickou zprávu)

 Projektová dokumentace musí obsahovat údaje uvedené v příslušné příloze vyhlášky a v části Celkový popis stavby, základní bilance stavby výčet odpadů:

Katalogové číslo odpadu a název odpadu dle vyhlášky č. 93/2016. o Katalogu odpadů, kategorii odpadu (O, N, O/N), přibližné množství odpadu, který vznikne realizací záměru, způsoby nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

Katalogové číslo odpadu 1/

Název odpadu 1/

Výpočet/odhad množství

Způsob nakládání s odpadem 2/

 

 

 

 

1/dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.

2/dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn.: Množství odpadů není striktně závazné, ale mělo by se blížit realitě.

Formulář odpady_zadost_zs.doc 

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

Pro území Středočeského kraje byla z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 vyhlášena smogová situace (Vydáno ve středu 15.02.2017.) Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde. Celé znění zde. smog.pdf

ODVOLÁNÍ SMOGOVÉ SITUACE

ODVOLÁNÍ SMOGOVÉ SITUACE

Pro území Středočeského kraje byla 2.2.2017 z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 vyhlášena smogová situace. Odvolána byla druhý den 3.2.2017 v 15:50 hodin. Aktuální informace o stavu ovzduší naleznete zde. Celé znění zprávy zde. odvol._smog_situace_06.02.2017.pdf

06.02.2017 Ovzduší

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

Pro území Středočeského kraje byla z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 vyhlášena smogová situace. 
Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Od zítřka si mohou znečišťovatelé zažádat o dotaci na odstranění zápachu provozu nebo na snížení emisí těžkých kovů

Od zítřka si mohou znečišťovatelé zažádat o dotaci na odstranění zápachu provozu nebo na snížení emisí těžkých kovů

Tisková zpráva ze dne 4.2.2016:
Ministerstvo životního prostředí přichází s možností řešení pro provozovny a podniky, které obtěžují obyvatele měst a obcí zápachem nebo zamořují životní prostředí olovem, arsenem, kadmiem, niklem nebo rtutí. Od zítřka proto spolu se Státním fondem životního prostředí ČR zahajuje Výzvu č. 1/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí. Celkem 50 milionů korun z národních peněz půjde zejména na pořízení technologií ke snížení emisí pachových látek nebo vybraných těžkých kovů, tedy na výbavu provozů nad rámec povinností daných evropskou i národní legislativou.

 

JAK VYBRAT KOTEL NA TUHÁ PALIVA?

JAK VYBRAT KOTEL NA TUHÁ PALIVA?

Kotle na tuhá paliva se již v možnostech regulace a provozním komfortu přibližují kotlům plynovým...
Na rozdíl od starších zařízení tohoto druhu jsou však moderní kotle na pelety, uhlí či dřevo také daleko komplikovanější a jejich koupě není jednoduchá.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist