Odbory - Odbor životního prostředí a zemědělství

V souladu s novelou stavebního zákona došlo k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

V souladu s novelou stavebního zákona došlo k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Konkrétně v § 79 odst. 4 zákona, kdy orgán odpadového hospodářství vydává nově od 01.01.2018:

 

  • závazná stanoviska ke všem stupňům stavebního řízení (k umístění stavby, změně využití území, k povolení stavby, atp.)
  • vyjádření v případech, které jsou vyjmenovány taxativně:

- ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, 

- k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s   odpady,

- k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,

- ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů)

 

 

Omlouváme se žadatelům za administrativní zátěž. V současné době hledáme způsob, jak by bylo možné žádosti optimalizovat

K ŽÁDOSTI JE VŽDY TŘEBA PŘEDLOŽIT:

 Projektová dokumentace (je třeba předložit dokumentaci, zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, zejména Souhrnnou technickou zprávu)

 Projektová dokumentace musí obsahovat údaje uvedené v příslušné příloze vyhlášky a v části Celkový popis stavby, základní bilance stavby výčet odpadů:

Katalogové číslo odpadu a název odpadu dle vyhlášky č. 93/2016. o Katalogu odpadů, kategorii odpadu (O, N, O/N), přibližné množství odpadu, který vznikne realizací záměru, způsoby nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

Katalogové číslo odpadu 1/

Název odpadu 1/

Výpočet/odhad množství

Způsob nakládání s odpadem 2/

 

 

 

 

1/dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.

2/dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn.: Množství odpadů není striktně závazné, ale mělo by se blížit realitě.

Formulář 

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

Pro území Středočeského kraje byla z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 vyhlášena smogová situace (Vydáno ve středu 15.02.2017.) Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde. Celé znění zde.

ODVOLÁNÍ SMOGOVÉ SITUACE

ODVOLÁNÍ SMOGOVÉ SITUACE

Pro území Středočeského kraje byla 2.2.2017 z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 vyhlášena smogová situace. Odvolána byla druhý den 3.2.2017 v 15:50 hodin. Aktuální informace o stavu ovzduší naleznete zde. Celé znění zprávy zde.

06.02.2017 Ovzduší

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

Pro území Středočeského kraje byla z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 vyhlášena smogová situace. 
Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.