Odbory - Odpady - evidence a hlášení

V souladu s novelou stavebního zákona došlo k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

V souladu s novelou stavebního zákona došlo k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Konkrétně v § 79 odst. 4 zákona, kdy orgán odpadového hospodářství vydává nově od 01.01.2018:

 

  • závazná stanoviska ke všem stupňům stavebního řízení (k umístění stavby, změně využití území, k povolení stavby, atp.)
  • vyjádření v případech, které jsou vyjmenovány taxativně:

- ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, 

- k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s   odpady,

- k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,

- ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů)

 

 

Omlouváme se žadatelům za administrativní zátěž. V současné době hledáme způsob, jak by bylo možné žádosti optimalizovat

K ŽÁDOSTI JE VŽDY TŘEBA PŘEDLOŽIT:

 Projektová dokumentace (je třeba předložit dokumentaci, zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, zejména Souhrnnou technickou zprávu)

 Projektová dokumentace musí obsahovat údaje uvedené v příslušné příloze vyhlášky a v části Celkový popis stavby, základní bilance stavby výčet odpadů:

Katalogové číslo odpadu a název odpadu dle vyhlášky č. 93/2016. o Katalogu odpadů, kategorii odpadu (O, N, O/N), přibližné množství odpadu, který vznikne realizací záměru, způsoby nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

Katalogové číslo odpadu 1/

Název odpadu 1/

Výpočet/odhad množství

Způsob nakládání s odpadem 2/

 

 

 

 

1/dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.

2/dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn.: Množství odpadů není striktně závazné, ale mělo by se blížit realitě.

Formulář 

Odpady - evidence a hlášení

Informace týkající se ohlašování údajů v odpadovém hospodářství v roce 2012

V přiloženém souboru najdete podrobný návod plnění ohlašovacích povinností v odpadovém hospodářství.

Postup a doporučení pro splnění ohlašovací povinnosti

Informace týkající se výše uvedených povinností jsou uvedeny rovněž: Povinnost podat roční hlášení o nakládání s odpady

Ilona Tučímová, MěÚ Český Brod, OŽPZ

www.ispop.cz

www.irz.cz

Ohlašovací povinnost - informace

Formulář hlášení produkce odpadů

Upozornění pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

Upozornění se týká plnění ohlašovacích povinností plynoucích ze zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících a zákona č. 86/02 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících.