Odbory - Ovzduší

Topná sezóna se blíží, víte, jaké máte povinnosti?

Na základě četných dotazů občanů přinášíme informaci o povinnostech, které mají provozovatelé zdrojů vytápění  

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

 1. Kontroly technického stavu a provozu zdroje vytápění
 2. Kontrola a čištění a spalinové cesty
 3. Revize komínů
1) Kontrola technického stavu a provozu zdroje Povinnosti provozovatelů podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Podle uvedeného zákona je každý provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (nejde jen o kotle, ale krbová kamna nebo krbové vložky s teplovodním výměníkem), povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016. O provedené kontrole vystaví tato osoba Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW -Vzor dokladu o technické kontrole. Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon o ochraně ovzduší neupravuje přesně podobu oprávnění udělovaného výrobcem zdroje odborně způsobilé osobě. O proškolení odborně způsobilé osoby by měl výrobce spalovacího stacionárního zdroje vystavit doklad, ve kterém uvede minimálně název a sídlo výrobce (příp. zmocněného dodavatele výrobce), identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů, na které se oprávnění vztahuje a dobu platnosti oprávnění. Právě tímto dokladem bude odborně způsobilá osoba prokazovat provozovateli stacionárního zdroje své oprávnění k požadované činnosti. Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR je zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na jejích webových stránkách http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Tyto osoby uvádějí na svých stránkách i někteří výrobci kotlů. Neprovedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředložení (na vyžádání orgánu ochrany ovzduší) potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, je pod sankcí.

2) Kontrola a čištění spalinové cesty

Pro zajištění správného a bezpečného provozu je třeba provádět čištění a kontroly spalinových cest. Spalinová cesta – má obecně tři části: spotřebič, kouřovod a komín. Předmětem pravidelné kontroly je nejen komín, ale i kouřovod od hrdla spotřebiče ke komínu. Dále se kontroluje, zda je pro správné hoření zabezpečen dostatečný přívod vzduchu a jaké je užíváno palivo. Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50 kW může majitel provádět také svépomocí podle návodu výrobce. Při čištění spalinové cesty svépomocí nebo kominíkem musí být ze spotřebiče, kouřovodu a komínu odstraněny zbytky spalin. O provedené kontrole - tu provádí pouze kominík – držitel živnostenského oprávnění na kominictví, vystaví Zprávu o kontrole. Ověřeného kominíka najdete např. zde: http://www.skcr.cz/pro-verejnost/hledate-sveho-kominika

Četnost kontrol a čištění je uvedena v následující tabulce:

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

 Vysvětlivky a podmínky

 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců
  v kalendářním roce.
 2. U jednovrstvého (ne vyvložkováného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol
  a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
 3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
 4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
 5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
 6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci1) se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
 7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
 8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola
  a čištění neprovádí.
 9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.
  3) Revize spalinové cesty

Revize jsou jednorázovou záležitostí (je to první detailní kontrola spalinové cesty) a provádí se:

 • před uvedením spalinové cesty do provozu (u komína zejména u nových domů nebo po každé stavební úpravě komína, např. vložkování)
 • při změně druhu používaného paliva
 • před výměnou či novou instalací spotřebiče paliv (kotle krbových kamen, apod.)
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě (i při vzniku podezření na jejich výskyt)

O provedené revizi komínu vydá odborně způsobilá osoba revizní technik (držitel živnostenského oprávnění na kominictví a současně i dílčí kvalifikace na revize spalinových cest) písemnou Revizní zprávu spalinové cesty.

Seznam ověřených revizních  techniků naleznete např. zde: http://www.skcr.cz/pro-verejnost/seznam-reviznich-techniku

Existují i další povinnosti, které se týkají provozovatelů všech zdrojů vytápění - na plynná, tuhá a kapalná paliva a patří k nim zejména:

 • dodržovat, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře podle § 4, zákona o ochraně ovzduší.
 • spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou určená výrobcem zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu.
 • předkládat na vyžádání příslušného orgánu ochrany ovzduší informace o provozu zdroje vytápění, kterými jsou např.:
  a) informace o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty.
  b) revizní zprávu spalinové cesty.
  c) doklad o kvalitě paliva (informaci zpravidla uvádějí dodavatelé – prodejci na dokladu – u zemního plynu na faktuře u vyúčtování o spotřebě, u tuhých a kapalných paliv na faktuře. Pokud tam tato informace není uvedena, vyžádejte si ji u dodavatele – prodejce.

Nejčastěji kladené dotazy naleznete také na stránkách Hospodářské komory České republiky: http://www.aptt.cz/faq.php

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist