Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Občanské průkazy

Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství ČR

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Vydání osvědčení o státním občanství České republiky
4. Základní informace
k životní situaci
Osvědčení je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V něm příslušný krajský úřad konstatuje, že daná osoba je občanem České republiky.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává osoba nejdříve dnem, kdy dosáhne věku 18 let. Za osobu mladší 18 let podává žádost její zákonný zástupce (nejčastěji rodič nebo opatrovník).
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost si může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním u úřadu příslušného k vyřízení dané situace (viz níže).
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Žádost se podává u matričního úřadu, popř. u příslušného úřadu, tj. u krajského úřadu, v hlavním městě Praze a městě Plzni u úřadu městské části určené statutem, ve městech Brno a Ostrava u magistrátů těchto měst, podle místa posledního trvalého pobytu osoby. Matriční úřad podanou žádost zkontroluje a ověří z evidence obyvatel trvalý pobyt žadatele. Do žádosti doplní údaje z občanského průkazu, žádost podepíše matrikářka a spolu s fotokopiemi matričních dokladů postoupí tuto žádost příslušnému úřadu.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

 Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, přízemí, dveře č. 4,
referentka Hana Splavcová, tel.: 321 612 145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz
Kdy: pondělí, středa 8:00–11:00,  12:00–17:00

Krajský úřad Středočeského kraje odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky je vhodné pro urychlení vyřízení žádosti doložit:

·   rodný list (dítěte)

·   v případě osvědčení pro dítě také oddací list jeho rodičů z manželství, za jehož trvání se dítě narodilo (není-li možno doložit, pak rodné listy obou rodičů; uvedené doklady musejí obsahovat také údaje o prarodičích dítěte ve tvaru: jméno, příjmení, datum a místo jejich narození)

·   doklad totožnosti (zákonného zástupce)

·   u šetřených osob, které se narodily po 1. 1. 1954, je nezbytné předložit doklad obsahující údaje o datu a místu narození jejich předků (nejčastěji pouze rodičů). Oddací list žadatel předkládá v případě, že sňatkem došlo ke změně jeho příjmení.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky žadatel obdrží a vyplňuje na úřadu v místě podání žádosti, nebo je k dispozici zde zadovydosvostobc.doc 30 kB
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Osvědčení o státním občanství České republiky k vydání prvního občanského průkazu se nezpoplatňuje. V ostatních případech je výše správního poplatku stanovena na 100,- Kč.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Pokud nelze vydat osvědčení o nabytí státního občanství České republiky bezodkladně, vydá správní orgán osvědčení nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, a dále doba nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
V případě vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace stránky Ministerstva vnitra České republiky
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Hana Splavcová, tel.: 321612145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
14.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
14.3.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist