Životní situace - Místní poplatky

Poplatek za užívání veřejného prostranství

xxx

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Poplatek za užívání veřejného prostranství
4. Základní informace k životní situaci Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Český Brod č. 12/2019.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen:

 • písemně oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb nejpozději 3 dny před započetím jeho užívání. V případě užívání pozemní komunikace, oznámení doložit povolením odboru dopravy MěÚ na zvláštní užívání komunikace.
 • v ostatních případech zvláštního užívání veřejného prostranství je poplatník povinen písemně oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 7 dní před započetím jeho užívání. V případě užívání na dobu kratší než 3 dny je nutno splnit tyto povinnost před započetím.
 • při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Vyplněním formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem poplatku je MěÚ Český Brod, odbor finanční, přízemí, č.dv. 2
Pracovník správce poplatku: Petra Strakováe-mail: strakova@cesbrod.cz, telefon: 321 612 164, 734 800 380

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.., úterý 8.00 – 11.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem spráce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Český Brod
finanční odbor
Nám. Husovo 70
282 01  Český Brod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou a) průkaz totožnosti (fyzická osoba)
b) výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Formuláře jsou také k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku, finanční odbor MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb a prodeje 10 Kč,
  2. za provádění výkopových prací 10 Kč,
  3. za umístění stavebních zařízení 10 Kč,
  4. za umístění reklamních zařízení 10 Kč,
  5. za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10 Kč,
  6. za umístění skládek 10 Kč,
  7. za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 10 Kč,
  8. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.
 • Město Český Brod stanovuje poplatek paušální částkou takto:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskyt. služeb a prodeje   20 Kč/týden,
  2. za provádění výkopových prací 20 Kč/týden,
  3. za umístění stavebních zařízení                                                            20 Kč/týden,
  4. za umístění reklamních zařízení 20 Kč/týden,
  5. za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 20 Kč/týden,
  6. za umístění skládek 20 Kč/týden,
  7. za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce           20 Kč/týden,
  8. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby film. a televiz. děl 20 Kč/týden,
  9. za vyhrazená trvalá parkovací místa:
Druh vozidla Zóna I. Zóna II. Zóna III.
osobní automobil 5000 Kč/rok 1000 Kč/rok 500 Kč/rok
Ostatní vozidla 5000 Kč/rok 3000 Kč/rok 1000 Kč/rok
 • Sazba poplatku při prodeji nebo poskytování služeb na veřejném místě k tomu určeném:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10 Kč.
 • Poplatek se neplatí:
  1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  2. z akcí pořádaných městem Český Brod nebo jím zřízenými organizacemi,
  3. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely,
  4. z akcí kulturních a sportovních nekomerčního charakteru, na kterých není vybíráno vstupné.
 • Od poplatku jsou dále osvobozeny fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem:
  1. opravy vnějšího pláště domu (umístění lešení nebo stavebního kontejneru, depozitum písku atd.), pokud bude doba záboru kratší 60 dní,
  2. odstranění havárie na inženýrských sítích.
 • Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1) a 2) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 3 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.
 • V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.
  1.  
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 • Poplatek je splatný do 14 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.
 • Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Poplatník je povinen odevzdat předepsané údaje a další okolnosti rozhodné pro vyměření daně správcem daně.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství lze zaslat elektronicky, avšak s použitím zaručeného elektronického podpisu.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

- obecně závazná vyhláška města Český Brod č. 12/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy - zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Veškeré opravné prostředky uvádí Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád.
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.
Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380,  e-mail: strakova@cesbrod.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internetové stránky MěÚ Český Brod: www.cesbrod.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Petra Straková, tel. 321612164, 734 800 380
e-mail:  strakova@cesbrod.cz,
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.1.2020
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Poplatek z provozu výherních hracích přístrojů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj  (dále jen VHP) nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu (dále jen THZ).
4. Základní informace k životní situaci Místní poplatek za provozovaný VHP a THZ se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Český Brod č. 4/2010. Poplatku za provozovaný VHP a THZ podléhá každý povolený VHP a THZ.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Provozovatel VHP nebo THZ nebo jím zplnomocněná osoba.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Poplatník je povinen na základě vydaného povolení k provozování VHP splnit ohlašovací povinnost k poplatku, prokázat termín zahájení a ukončení provozování VHP a THZ. Zaplatit poplatek v termínech stanovených vyhláškou města Český Brod č. 4/2010 na účet města Český Brod.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Zasláním ohlášení o uvedení do provozu VHP nebo THZ, v ohlášení uvede název právnické osoby, sídlo, IČ a čísla účtů, na nichž jsou prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky VHP, popř. THZ, jeho umístění.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod - finanční odbor
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: Městský úřad Český Brod, Husovo náměstí 70, Finanční odbor
S kým: Kokešová Hana, tel. 321612168, kokesova@cesbrod.cz
Kdy: Po a St 8:00 - 17:00 hod. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Doklad totožnosti nebo plná moc osoby, která zastupuje provozovatele ve věci vyřízení žádosti.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Poplatníci plní ohlašovací povinnost na vlastních formulářích, které musí obsahovat náležitosti stanovené vyhláškou města Český Brod č.4/2010.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 5000,- Kč na 3 měsíce za 1 VHP, THZ.

V případě, že VHP nebo jiné THZ budou provozovány po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek stanoven v poměrné výši.

Poštovní poukázkou nebo převodem na účet KB a.s., č. 9294910237/0100, nebo hotově v pokladně Městského úřadu, variabilní symbol 0557.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost ve lhůtě do 15 dnů ode dne uvedení VHP, THZ do provozu, zahájení doloží protokolem.

Ukončení provozu je povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů, ukončení provozu doloží protokolem.

Termíny splatnosti poplatku stanoví vyhláška města Český Brod č. 4/2010.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16. Elektronická služba, kterou lze využít kokesova@cesbrod.cz, pro získávání informací.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva financí  č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně závazná vyhláška města Český Brod č.4/2010.

18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti platebnímu výměru se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím MěÚ Český Brod finančního odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247-248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor Městského úřadu Český Brod.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Portál veřejné správy České republiky
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Hana Kokešová, tel. 321612168, kokesova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 13.4.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 13.4.2011
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
4. Základní informace k životní situaci Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se vybírá dle Obecně závazné vyhlášky města Český Brod č. 5/2022 ( dále jen „vyhláška“).
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník poplatku:

       a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

       b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Poplatková povinnost vzniká fyzické osobě přihlášením v obci nebo vlastníkovi nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Informace o trvalém pobytu je automaticky přenesena z evidence obyvatel. Poplatník, který získá do svého vlastnictví rekreační stavbu, byt či rodinný dům má povinnost se registrovat k tomuto poplatku dle vyhlášky podle čl.4.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Osobně, písemně či telefonicky.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem poplatku je MěÚ Český Brod :

a)      Místní poplatek za aktuální rok s pracovníkem na pokladně MěÚ Český Brod, Strejčková Svatava, telefon: 321 612 213, e-mail: strejckova@cesbrod.cz

b)     Místní poplatek za ostatní minulá období řešte s pracovníkem finančního odboru MěÚ Český Brod, Straková Petra, telefon: 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

c)      Žádosti o vyplacení přeplatku a žádosti o osvobození od poplatku řešte s pracovníkem finančního odboru MěÚ Český Brod, Straková Petra, telefon: 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00

(po dohodě lze domluvit i jiný termín pro vyřízení).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou a)  občanský průkaz 
b)  potvrzení pro potřeby osvobození od poplatku ( viz.vyhláška čl. 7)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

a)  V případě vratitelného přeplatku je nutné podat písemnou žádost, kterou je možné vyzvednout na pokladně MěÚ Český Brod nebo stáhnout zde. Přeplatek správce poplatku řeší podle zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád v §154 a §155.

b) V případě vratitelného přeplatku v rámci dědického řízení je třeba doložit písemnou žádost a zároveň rozhodnutí dědického řízení

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 1 140 Kč.

Místní poplatek lze uhradit:
a) hotově nebo kartou na pokladně MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56
b) bankovním převodem na účet č. 9294910237/0100, VS: 1340+Vaše přidělené číslo poplatníka, specifický symbol: 2023
c) poštovní poukázkou A na pobočce České pošty, a.s.

Poplatek je splatný jednorázově k 30.6. příslušného kalendářního roku. Vznikne- li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě splatnosti je poplatek splatný do 15. následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Při  osobní návštěvě na pokladně je okamžitě vyměřen poplatek a vydána složenka k zaplacení nebo poplatek je možné okamžitě zaplatit.
Lhůty pro přeplatek jsou uvedeny v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku lze doručit datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.  
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- obecně závazná vyhláška  města Český Brod č. 5/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

- zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

18. Jaké jsou související předpisy zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí (platebnímu výměru) se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení u správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek.
Veškeré další opravné prostředky, které lze použít v poplatkovém řízení uvádí zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, hlava VII.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

a) za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247- 248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

b) nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem, který může zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy

otázka: Kdo může být od poplatku osvobozen ?


odpověď: 

 • Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
 1. a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 2. b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 4. d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
 5. e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 • Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která se prokazatelně zdržuje v zahraničí po dobu delší než 6 měsíců z kalendářního roku.  
22. Další informace Veškeré další informace Vám poskytne:
a) Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz
b) Svatava Strejčková, telefon 321 612 213, e-mail: strejckova@cesbrod.cz
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internetové stránky MěÚ Český Brod: www.cesbrod.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.1.2023
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Poplatek ze vstupného a oznámení konání akcí

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Poplatek ze vstupného a oznámení konání akcí
4. Základní informace k životní situaci Jedná se o místní poplatek, který se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně obsažena.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Správu poplatku na území města Český Brod vykonává finanční odbor.
Povinností poplatníka je : - oznámit konání veřejné akce nejpozději do 10 dnů před jejím zahájením, - předkládat přiznání k místnímu poplatku na kažkou akci i když je od poplatku osvobozena.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Vyplněním Oznámení o sportovní a kulturní akci nebo Oznámení o hudební produkci
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod - finanční odbor
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem poplatku je MěÚ Český Brod, odbor finanční, přízemí, č.dv. 2
Pracovník správce poplatku: Petra Straková e-mail: strakova@cesbrod.cz, telefon: 321612164, 734 800 380

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem spráce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Český Brod
finanční odbor
Nám. Husovo 70
282 24  Český Brod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici K oznámení je nutné vyplnit formuláře Oznámení o sportovní a kulturní akci nebo Oznámení o hudební produkci a poté je nutné vyplnit formulář Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného, který je také možno vyzvednout na MěÚ Český Brod - finanční odbor.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí na akce, při nichž je produkce hudby realizována prostřednictvím technických zařízení ( např. diskotéky) 10 %. V případě placení paušální částkou činí poplatek 500 Kč za akci (v případě opakujících se akcí). Od poplatku jsou osvobozeny: a. veřejné akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejné účely, b. veřejné akce mající vzdělávací charakter (např. přednášky, výstavy), c. sportovní akce,
d. filmová a divadelní představení,
e. autorské hudební akce,
f. taneční kurzy a kurzy společenské výchovy,
g. kulturní a společenské akce pořádané školami a předškolními zařízeními a jinými organizacemi města,
h. kulturní a společenské akce pořádané zájmovými organizacemi, jejichž celý výtěžek je určen na provoz těchto organizací.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Poplatník je povinen oznámit konání veřejné akce nejpozději 10 dní před jejím zahájením. Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného je nutno odevzdat nejpozději do 5 dnů po skončení akce.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16. Elektronická služba, kterou lze využít Lze zaslat elektronicky, avšak s použitím zaručeného elektronického podpisu.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Obecně závazná vyhláška Města Český Brod č. 6/2010, o místních poplatcích.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonč. 280/2009 Sb., Daňový řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti platebnímu výměru se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím MěÚ Český Brod finančního odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247-248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380,  e-mail: strakova@cesbrod.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321612164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Petra Straková, tel. 321612164, 734 800 380
e-mail:  strakova@cesbrod.cz,
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.1.2018
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Poplatek z ubytovací kapacity

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Poplatek z ubytovací kapacity
4. Základní informace k životní situaci Místní poplatek z ubytovací kapacity se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Český Brod č. 6/2010.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
V poplatkových záležitostech jedná ubytovatel samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku, jedná její zákonný zástupce. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Poplatník je povinen:
• vést evidenční knihu v předepsaných náležitostech,
• předat správci poplatku „Hlášení poplatku z ubytovací kapacity“,  v termínech stanovených vyhláškou,
• odvést poplatek správci poplatku.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Ubytovatel je povinen oznámit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne skutečného zahájení této činnosti. Stejným způsobem je povinen oznámit správci poplatku ukončení činnosti.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem poplatku je MěÚ Český Brod, odbor finanční, přízemí, č.dv. 2
Pracovník správce poplatku: Petra Strakováe-mail: strakova@cesbrod.cz, telefon: 321612164, 734 800 380

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem spráce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Český Brod
finanční odbor
Nám. Husovo 70
282 24  Český Brod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou a) průkaz totožnosti (fyzická osoba)
b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku
c) výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Hlášení poplatku z ubytovací kapacity

Hlášení poplatku z ubytovací kapacity - paušál


Formuláře jsou také k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku, na podatelně a v pokladně MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba místního poplatku činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den. Správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou, která činí 1.000,- Kč za lůžko.
Úhrada poplatku se provádí na účet města Český Brod, číslo účtu: 9294910237/0100, variabilní symbol: číslo poplatníka přidělené správcem poplatku.

Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce.

Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný ve dvou stejných splátkách k 30.6. a k 31.12. sledovaného roku.

Poplatku nepodléhají tato zařízení:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku ukončení činnosti.

2. Po uplynutí kalendářního měsíce je poplatník povinen sestavit Hlášení poplatku z ubytovací kapacity a předat správci poplatku do 15. dne následujícího měsíce.

3. Nejpozději do 15.dne následujícího měsíce je poplatník povinen odvést poplatek na účet města.

4. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem, Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Poplatník je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu poplatník uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění).
16. Elektronická služba, kterou lze využít Hlášení poplatku z ubytovací kapacity lze zaslat elektronicky, avšak s použitím zaručeného elektronického podpisu.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška města Český Brod č. 6/2010 o místních poplatcích
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
 • zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Veškeré opravné prostředky uvádí Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád.
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.
Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.
21. Nejčastější dotazy Lze vybírat poplatek z ubytovací kapacity i z přechodného ubytování za úplatu v rodinných domech?

Na základě novely zákona o místních poplatcích platné od 1.1.2004 je možné vybírat tento poplatek pouze z využité lůžkové kapacity v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. To znamená, že poplatek nelze vybírat ze staveb určených k bydlení (obytné domy, rodinné domy) a staveb pro individuální rekreaci.
22. Další informace

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321612164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Petra Straková, tel. 321612164, 734 800 380
e-mail:  strakova@cesbrod.cz,
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.1.2018
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Přihlášení, odhlášení a změny v  místním poplatku držitele psa

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Přihlášení, odhlášení a změny v místním poplatku držitele psa
4. Základní informace k životní situaci Místní poplatek ze psů se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Český Brod č. 13/2019, vydané Zastupitelstvem města Český Brod (dále jen „vyhláška“). Poplatku ze psů podléhají psi starší 3 měsíců.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Poplatek ze psů platí držitel psa, který je přihlášen nebo má sídlo na území města Český Brod.
V poplatkových záležitostech jedná poplatník samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku, jedná její zákonný zástupce. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem).
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zněna nastala, nově příslušné obci.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Ohlašovací povinnost má i držitel psa, který je osvobozen od poplatku. Nárok na osvobození je povinen správci poplatku prokázat.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem poplatku je MěÚ Český Brod, odbor finanční, přízemí, č.dv. 2
Pracovník správce poplatku: Petra Strakováe-mail: strakova@cesbrod.cz, telefon: 321 612 164, 734 800 380

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., úterý 8.00 – 11.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem spráce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Český Brod
finanční odbor
Nám. Husovo 70
282 01  Český Brod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou a) průkaz totožnosti
b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku
c) doklad o pobírání invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a čestné prohlášení o pobírání důchodu jako jediného zdrojů příjmů poplatníka k prokázání nároku na sníženou sazbu pro důchodce
d) protokol o převzetí zvířete do péče vyhotovený útulkem zvířat
e) jiné doklady prokazující nárok na další osvobození dle čl. 5 vyhlášky (např. průkaz ZTP, ZTP/P, osvědčení o speciálním vycvičení záchranářských psů, atd.)
f) případné další doklady dle výzvy správce poplatku
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přiznání místního poplatku ze psa

Oznámení o zániku poplatkové povinnosti

Formuláře jsou také k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku, na podatelně a v pokladně MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa v rodinném domě v místní části Český Brod 250 Kč,
 2. za jednoho psa v rodinném domě v místní části Český Brod, jehož držitelem je osoba starší 65 let 120 Kč,
 3. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě v místní části Český Brod 375 Kč
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě v místní části Český Brod, jehož držitelem je osoba starší 65 let 180 Kč,
 5. za jednoho psa v bytovém domě v místní části Český Brod 500 Kč,
 6. za jednoho psa v bytovém domě v místní části Český Brod, jehož držitelem je osoba starší 65 let 120 Kč,
 7. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě v místní části Český Brod 750 Kč,
 8. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě v místní části Český Brod, jehož držitelem je osoba starší 65 let 180 Kč,
 9. za prvního psa držitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 100 Kč,
 10. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 150 Kč.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[1].

Od poplatku se dále osvobozují:

 1. město Český Brod nebo příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Český Brod,
 2. držitel psa, který byl převzat z útulku pro zvířata.

Úleva se poskytuje držiteli psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživateli sirotčího důchodu do věku 65 let následovně:

 1. za jednoho psa v rodinném domě v místní části Český Brod 130 Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě v místní části Český Brod 195 Kč,
 3. za jednoho psa v bytovém domě v místní části Český Brod 380 Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě v místní části Český Brod 570 Kč.

 

Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 56 nebo na účet č. 9294910237/0100, variabilní symbol = číslo poplatníka, specifický symbol = 1341.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

2. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
4. Poplatník je povinen zaplatit poplatek v termínech výše uvedených.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít 1. Podání lze učinit datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.
2. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odst. 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

- obecně závazná vyhláška města Český Brod č. 13/2019 o místním poplatku ze psů ze dne 4.12.2019

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy - zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Veškeré opravné prostředky uvádí Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád.
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.
Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti 1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.
2. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
3. Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.
21. Nejčastější dotazy Jak se platí poplatek v případě, že držitel psa pobývá a psa chová jinde, než je trvalý pobyt držitele psa?
Poplatek se platí vždy obci příslušné dle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa bez ohledu na faktické místo držení psa.

Co se rozumí u poživatele invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu jediným zdrojem příjmů?
O jediný zdroj příjmů jde v případě, jestliže je poplatníkem důchodce, který nemá žádný jiný příjem než svůj důchod. Pokud jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má ještě jiný příjem např. z nájmu, pobírá podíly ze zisku apod. nejde o poplatníka, který by mohl platit poplatek v zákonem snížené sazbě. Skutečnost, že důchod je jediným zdrojem příjmů doloží poplatník písemným čestným prohlášením, které má veškeré náležitosti dle ustanovení správního řádu. Čestné prohlášení může učinit pouze samotný poplatník, který také odpovídá za pravdivost všech uvedených údajů.
22. Další informace

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internetové stránky MěÚ Český Brod: www.cesbrod.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Petra Straková, tel. 321612164, 734 800 380
e-mail:  strakova@cesbrod.cz,
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.1.2020
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist