Životní situace - Místní poplatky

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
4. Základní informace k životní situaci Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se vybírá dle Obecně závazné vyhlášky města Český Brod č. 5/2022 ( dále jen „vyhláška“).
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník poplatku:

       a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

       b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Poplatková povinnost vzniká fyzické osobě přihlášením v obci nebo vlastníkovi nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Informace o trvalém pobytu je automaticky přenesena z evidence obyvatel. Poplatník, který získá do svého vlastnictví rekreační stavbu, byt či rodinný dům má povinnost se registrovat k tomuto poplatku dle vyhlášky podle čl.4.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Osobně, písemně či telefonicky.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem poplatku je MěÚ Český Brod :

a)      Místní poplatek za aktuální rok s pracovníkem na pokladně MěÚ Český Brod, Strejčková Svatava, telefon: 321 612 213, e-mail: strejckova@cesbrod.cz

b)     Místní poplatek za ostatní minulá období řešte s pracovníkem finančního odboru MěÚ Český Brod, Straková Petra, telefon: 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

c)      Žádosti o vyplacení přeplatku a žádosti o osvobození od poplatku řešte s pracovníkem finančního odboru MěÚ Český Brod, Straková Petra, telefon: 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00

(po dohodě lze domluvit i jiný termín pro vyřízení).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou a)  občanský průkaz 
b)  potvrzení pro potřeby osvobození od poplatku ( viz.vyhláška čl. 7)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

a)  V případě vratitelného přeplatku je nutné podat písemnou žádost, kterou je možné vyzvednout na pokladně MěÚ Český Brod nebo stáhnout zde. Přeplatek správce poplatku řeší podle zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád v §154 a §155.

b) V případě vratitelného přeplatku v rámci dědického řízení je třeba doložit písemnou žádost a zároveň rozhodnutí dědického řízení

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 1 140 Kč.

Místní poplatek lze uhradit:
a) hotově nebo kartou na pokladně MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56
b) bankovním převodem na účet č. 9294910237/0100, VS: 1340+Vaše přidělené číslo poplatníka, specifický symbol: 2023
c) poštovní poukázkou A na pobočce České pošty, a.s.

Poplatek je splatný jednorázově k 30.6. příslušného kalendářního roku. Vznikne- li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě splatnosti je poplatek splatný do 15. následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Při  osobní návštěvě na pokladně je okamžitě vyměřen poplatek a vydána složenka k zaplacení nebo poplatek je možné okamžitě zaplatit.
Lhůty pro přeplatek jsou uvedeny v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku lze doručit datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.  
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- obecně závazná vyhláška  města Český Brod č. 5/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

- zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

18. Jaké jsou související předpisy zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí (platebnímu výměru) se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení u správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek.
Veškeré další opravné prostředky, které lze použít v poplatkovém řízení uvádí zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, hlava VII.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

a) za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247- 248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

b) nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem, který může zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy

otázka: Kdo může být od poplatku osvobozen ?


odpověď: 

  • Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
  1. a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  2. b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  5. e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
  • Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která se prokazatelně zdržuje v zahraničí po dobu delší než 6 měsíců z kalendářního roku.  
22. Další informace Veškeré další informace Vám poskytne:
a) Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz
b) Svatava Strejčková, telefon 321 612 213, e-mail: strejckova@cesbrod.cz
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internetové stránky MěÚ Český Brod: www.cesbrod.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.1.2023
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist