Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Místní poplatky

Poplatek z provozu výherních hracích přístrojů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj  (dále jen VHP) nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu (dále jen THZ).
4. Základní informace k životní situaci Místní poplatek za provozovaný VHP a THZ se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Český Brod č. 4/2010. Poplatku za provozovaný VHP a THZ podléhá každý povolený VHP a THZ.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Provozovatel VHP nebo THZ nebo jím zplnomocněná osoba.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Poplatník je povinen na základě vydaného povolení k provozování VHP splnit ohlašovací povinnost k poplatku, prokázat termín zahájení a ukončení provozování VHP a THZ. Zaplatit poplatek v termínech stanovených vyhláškou města Český Brod č. 4/2010 na účet města Český Brod.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Zasláním ohlášení o uvedení do provozu VHP nebo THZ, v ohlášení uvede název právnické osoby, sídlo, IČ a čísla účtů, na nichž jsou prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky VHP, popř. THZ, jeho umístění.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod - finanční odbor
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: Městský úřad Český Brod, Husovo náměstí 70, Finanční odbor
S kým: Kokešová Hana, tel. 321612168, kokesova@cesbrod.cz
Kdy: Po a St 8:00 - 17:00 hod. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Doklad totožnosti nebo plná moc osoby, která zastupuje provozovatele ve věci vyřízení žádosti.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Poplatníci plní ohlašovací povinnost na vlastních formulářích, které musí obsahovat náležitosti stanovené vyhláškou města Český Brod č.4/2010.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 5000,- Kč na 3 měsíce za 1 VHP, THZ.

V případě, že VHP nebo jiné THZ budou provozovány po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek stanoven v poměrné výši.

Poštovní poukázkou nebo převodem na účet KB a.s., č. 9294910237/0100, nebo hotově v pokladně Městského úřadu, variabilní symbol 0557.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost ve lhůtě do 15 dnů ode dne uvedení VHP, THZ do provozu, zahájení doloží protokolem.

Ukončení provozu je povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů, ukončení provozu doloží protokolem.

Termíny splatnosti poplatku stanoví vyhláška města Český Brod č. 4/2010.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16. Elektronická služba, kterou lze využít kokesova@cesbrod.cz, pro získávání informací.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva financí  č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně závazná vyhláška města Český Brod č.4/2010.

18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti platebnímu výměru se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím MěÚ Český Brod finančního odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247-248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor Městského úřadu Český Brod.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Portál veřejné správy České republiky
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Hana Kokešová, tel. 321612168, kokesova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 13.4.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 13.4.2011
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist