Životní situace - Manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název)
životní situace

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 

4. Základní informace
k životní situaci
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky ( bezdomovce) předkládá se při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v cizině. Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Osobním podáním písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství lze podat na matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny.Činnost úřadu: Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření. Pokud žadatel na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměl, pak je třeba žádost podat na Úřad městské části Praha 1.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Na úřadě předložte:

  • Občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
  • Rodný list
  • Výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
  • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
  • Úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
  • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
  • Úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.
  • Žadatel není povinen předkládat výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu, prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  se vydává na předepsaném tiskopisu a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství činí 500,- Kč. Hradí se v hotovosti při podání žádosti.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace sdělí matrika.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou matriční úřady?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Uzavření manželství formou občanského sňatku

Uzavření manželství formou církevního sňatku

Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika.
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2024
28. Popis byl naposledy
aktualizován
5.1.2024
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při vyřizování této životní situace je nezbytný osobní kontakt s příslušnou matrikou.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist