Životní situace

Výdej údajů z informačního systému občanských průkazů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému občanských průkazů.
4. Základní informace
k životní situaci
Údaje z informačního systému občanských průkazů se poskytují na základě písemné žádosti pouze k osobě žadatele, přičemž zákon o občanských průkazech (viz bod 17) řeší i zastupování občana při vyřizování žádosti - viz bod 5.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
O poskytnutí údaje z informačního systému občanských průkazů žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může  žádost o poskytnutí údajů podat opatrovník, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.  Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Řešeno v bodech 4, 5, 7 a 8.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Údaj se z informačního systému občanských průkazů poskytne na základě písemné žádosti, v níž je uvedeno:

  • jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení
  • rodné číslo
  • číslo, příp. série občanského průkazu
  • adresa místa trvalého pobytu
  • rozsah požadových údajů:
    Podpis žadatele musí být úředně ověřen. Úřední ověření se nevyžaduje, pokud žadatel předloží občanský průkaz a podepíše žádost před úředníkem, kterému předává žádost.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Údaje z informačního systému občanských průkazů poskytuje Ministerstvo vnitra a obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu občana.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, přízemí, dveře č. 4,

Odbor vnitřních věcí, referentka Hana Splavcová, tel.: 321 612 145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí a středa 8:00–11:00,  12:00–17:00

        úterý 8:00–11:00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

V případě, že žádost podává osobně a podepisuje ji před orgánem oprávněným údaj poskytnout, je povinen předložit svůj platný občanský průkaz.

 

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím dat. schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem. Papírovou žádost lze také vyplnit přímo na úřadě.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Za poskytnutí údajů z informačního systému občanských průkazů se platí správní poplatek dle položky č. 3 Sazebníku správních poplatků (příloha č. 1 k zákonu o správních poplatcích - viz písmeno a) v návaznosti na tom, jakou formou jsou údaje poskytnuty, zpravidla se jedná o částky:

  • 50,- Kč za každou stranu
  • další sazby viz Sazebník správních poplatků.

Poplatky se platí na pokladně MěÚ Český Brod.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Zákonem o občanských průkazech není lhůta stanovena, zpravidla lze vyřizovat bezodkladně.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

Žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra České republiky.

Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifik. služeb.

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Stránky ministerstva vnitra
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Internet – Portál veřejné správy
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Výdej údajů z informačního systému cestovních dokladů

Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Hana Splavcová, tel.: 321612145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
02.08.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
02.08.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist