Životní situace - Přestupky

Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Oznámení přestupku proti občanskému soužití a majetku, projednávanému se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.
4. Základní informace
k životní situaci

Přestupky proti občanskému soužití - ublížení na zdraví z nedbalosti, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti či jiné hrubé jednání podle § 7 odst. 1 písm. b), c) zákona o některých přestupcích a přestupky proti majetku - krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí věci podle § 8 odst. 1 zákona o některých přestupcích, které se staly mezi osobami blízkými, se projednávají jen se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Přestupky urážky na cti - pomluvy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o některých přestupcích se projednávají jen se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku; tedy i v případě, že Vás slovně urazila osoba, se kterou nejste v příbuzenském poměru.

Byla-li spácháním přestupku postižena osoba mladší 18 let nebo byl-li přestupek důvodem vykázání ze společného obydlí, zahájí správní orgán řízení nebo v již zahájeném řízení pokračuje bez souhlasu osoby přímo postižené spácháním přestupku.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Oznámení o přestupku podává osoba, vůči které byl přestupek spáchán, může tak učinit i kterákoli osoba, která se stala svědkem přestupku. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání 1 rok.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Přestupek je nutné oznámit písemně nebo ústně na příslušném Obvodním oddělení Policie ČR, Městské policie, nebo na Odboru vnitřních věcí MěÚ Český Brod.

Oznámit přestupek na Policii ČR může kterákoli osoba. Policie ČR učiní ve věci potřebné kroky a poté postoupí oznámení přestupku Městskému úřadu v Českém Brodě. Správní orgán určí osobě přímo postižené spácháním přestupku lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů, k podání souhlasu se zahájením řízení o přestupku. Pokud osoba přímo postižená spácháním přestupku souhlas ve stanovené lhůtě nepodá, správní orgán věc odloží. Pokud osoba přímo postižená spácháním přestupku souhlas ve stanovené lhůtě podá, správní orgán zahájí řízení. Osoba přímo postižená spácháním přestupku není účastníkem řízení.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
V případě spáchání přestupku učinit ihned oznámení na Policii ČR, nebo na úřadě v místě, kde k předmětné události došlo. 
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Na Policii ČR nebo na městském (obecním) úřadě podle trvalého pobytu, nebo podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku. Při oznámení se uvedou svědci, kteří byli přítomni spáchání přestupku.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
V místě spáchání přestupku se neprodleně obrátit na Policii ČR, nebo dle situace požádat někoho o zprostředkování kontaktu (např. souseda, bezpečnostní službu apod.). V Českém Brodě se oznámení o přestupku činí na služebně Policie ČR, Obvodní oddělení, Husovo nám. 65, 282 44 Český Brod, případné dotazy Vám zodpoví Městský úřad Český Brod, Odbor vnitřních věcí,  nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16 a to v  pondělí 8.00-17.00 hod.; úterý 8.00-11.00 hod.; středa 8.00-17.00 hod. Je-li Policií ČR jednání kvalifikováno jako přestupek, je pak jeho projednávání před příslušným orgánem obce, dle místa spáchání přestupku, nebo podle místa, kde se pachatel zdržuje či pracuje, což může přispět k usnadnění projednávání. V Českém Brodě jsou přestupky proti občanskému soužití, proti majetku projednávány Odborem vnitřních věcí.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklad totožnosti. Informace ze strany osoby přímo postižené spácháním přestupku musí být o tom, co, kdy, kde a jak se stalo, kdo byl svědkem předmětné události.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Vzor souhlasu vzorsouhl.doc 33 kB
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Žádný poplatek se nevybírá.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Souhlas se zahájením řízení je třeba podat ve lhůtě, kterou určí správní orgán a nesmí být kratší než 30 dnů. Řízení se zahajuje bezodkladně, nejpozději do 60 dnů. Na vydání rozhodnutí je lhůta 30 - 60 dnů, případně i delší.

Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok, běh lhůty se přerušuje zahájením řízení o přestupku, jakož i vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný z přestupku uznán vinným; je-li prvním úkonem v řízení vydání příkazu o uložení pokuty, přerušuje se běh lhůty jeho doručením, kdy přerušením běhu lhůty začíná běh nové lhůty pro projednání přestupku; přestupek však nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání tři roky.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Obviněný z přestupku, případně poškozený, pokud se jedná o přestupek proti majetku. Osoba přímo postižená spácháním přestupku není účastníkem řízení. Každý účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Je-li obviněným z přestupku mladistvý, vyrozumí správní orgán o nařízeném ústním jednání též zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí; jim se také rozhodnutí o přestupku oznamuje.

Osoba přímo postižená spácháním přestupku má zvláštní postavení. Osoba přímo postižená spácháním přestupku má v řízení, k jehož zahájení nebo pokračování dala souhlas, právo na vyrozumění o zahájení řízení, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na poskytnutí informací o řízení potřebných ke zpětvzetí souhlasu, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního jednání a být přítomna při všech úkonech v řízení, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a právo na oznámení rozhodnutí.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Dostavit se na výzvu či předvolání, které je doručeno do vlastních rukou. Podat nezbytné vysvětlení k prověření oznámení, uplatnit své připomínky a návrhy.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb. ze dne 16. prosince 2005, o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí správního orgánu může podat účastník řízení odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným prostřednictvím toho, kdo napadené rozhodnutí vydal (v Českém Brodě Městský úřad Český Brod, Odbor vnitřních věcí, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod). Odvolání musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. l správního řádu může správní orgán toho, kdo hrubě ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti.

Sankce za spáchání přestupku (napomenutí, pokuta), popř. povinnost úhrady nákladů řízení jsou stanoveny dle příslušné právní úpravy.

21. Nejčastější dotazy

1. Kde mohu oznámit přestupek?
Na Policii ČR, nebo na městském (obecním) úřadu podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku.
2. Musím být přítomen u přestupkového jednání?
Ano, po podání návrhu občan obdrží písemné předvolání. U přestupkového jednání musí být přítomen účastník řízení, svědek události, popř. další osoby (např. zákonný zástupce, tlumočník apod.).
3. Oznámil jsem na Policii ČR, že mě soused nebo cizí osoba fyzicky ublížil, nebo mi činil schválnosti, musím ještě dát souhlas s projednáním přestupku?
Ne, v případě, že se nejedná o přestupek mezi osobami blízkými nebo o urážku na cti, nedává se souhlas s projednáním přestupku.
4. Dozvím se, jako osoba přímo postižená přestupkem, jak bylo ve věci rozhodnuto?
Ano. Rozhodnutí o přestupku se v tomto případě oznamuje účastníku řízení a osobě přímo postižené přestupkem, neoznamuje se svědkovi.

22. Další informace

V Českém Brodě se občané mohou obrátit na:
Odbor vnitřních věcí, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16

Adresa pro doručování:
Městský úřad Český Brod, Odbor vnitřních věcí, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Úřední dny pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., úterý 8.00-11.00 hod.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Městský (obecní) úřad dle trvalého bydliště - adresář úřadů.
Policie ČR, městská (obecní) policie.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Oznámení přestupku proti veřejnému pořádku
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, Odbor vnitřních věcí 
26. Kontaktní osoba

Mgr. Klára Uldrichová, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 141, 731 519 149, e-mail uldrichova@cesbrod.cz

Iveta Peukerová, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 140,
e-mail peukerova@cesbrod.cz

Martina Levíčková, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 215,
e-mail levickova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni

21.3.2018

28. Popis byl naposledy
aktualizován

21.3.2018

29. Datum konce platnosti
popisu
není stanoveno
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
17.02.11 Přestupky
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist