Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Volby

Vydání voličského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Vydávání voličských průkazů, ověření zápisu v seznamu voličů
4. Základní informace
k životní situaci
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb. Ověření zápisu v seznamu voličů viz bod č. 24
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož stálém, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb nebo osobně do okamžiku uzavření stálého nebo zvláštního seznamu ve volbách do Parlamentu ČR , písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče , doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu, osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do Zastupitelstev krajů  obecnímu úřadu. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.  O osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.  Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb do Zastupitelstev krajů ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož uzemním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.  Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad nebo zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Písemným podáním nebo osobně dle bodu 6
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Městský úřad Český Brod - ohlašovna
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č. 4

Odbor vnitřních věcí, referentka Jana Čepeláková
tel.: 321612143, e-mail: cepelakova@cesbrod.cz

Pondělí, Středa  8:00- 17:00

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný občanský průkaz.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formuláře jsou na ohlašovně MěÚ Český Brod. Zákon nepředepisuje používat tento formulář, žádost je možné sepsat libovolnou formou.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Nevybírá se žádný správní poplatek
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. V zákoně o volbách do zastupitelstev krajů není stanovena žádná lhůta, která by omezovala vydávání voličských průkazů voličům. Ovšem v praxi je nutné brát v úvahu distribuci samotného tiskopisu na úřady.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, v platném znění
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta, v platném znění
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět, nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí MěÚ Český brod
26. Kontaktní osoba Jana Čepeláková – ohlašovna MěÚ Český Brod
tel.: 321612143, e-mail: cepelakova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
13.9.2012
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31.10.2012
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
17.02.11 Volby
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist