Životní situace - Volby

Vydání voličského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Vydávání voličských průkazů, ověření zápisu v seznamu voličů
4. Základní informace
k životní situaci
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb. Ověření zápisu v seznamu voličů viz bod č. 24
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož stálém, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to při volbách do Poslanecké sněmovny ČR, volbách do Senátu ČR, volbách do Evropského parlamentu, volbách prezidenta a volbách do zastupitelstev krajů. Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nebo podáním přes portál občana; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Písemným podáním nebo osobně dle bodu 6
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Městský úřad Český Brod - ohlašovna
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č. 4

Odbor vnitřních věcí, referentka Markéta Šmídová
tel.: 321612143, e-mail: msmidova@cesbrod.cz

Pondělí, Středa  8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00h.

Úterý 8:00 - 11:00

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný občanský průkaz.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formuláře jsou na ohlašovně MěÚ Český Brod nebo ke stažení:

Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu-volba do Evropského parlamentu

Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu-volba do Evropského parlamentu

Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu-volba do Evropského parlamentu

Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu-volba do Evropského parlamentu

Zákon nepředepisuje používat tento formulář, žádost je možné sepsat libovolnou formou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Nevybírá se žádný správní poplatek
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. V zákoně o volbách do zastupitelstev krajů není stanovena žádná lhůta, která by omezovala vydávání voličských průkazů voličům. Ovšem v praxi je nutné brát v úvahu distribuci samotného tiskopisu na úřady.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související
předpisy
Právní úprava vedení stálého seznamu voličů – zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět, nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí MěÚ Český brod
26. Kontaktní osoba

Markéta Šmídová – ohlašovna MěÚ Český Brod
tel. 321612143, e-mail: msmidova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
04.11.2022
28. Popis byl naposledy
aktualizován
11.4.2024
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist