Životní situace - Další matriční události

Nahlížení do matričních knih

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Nahlížení do matričních knih
4 Základní informace k životní situaci Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.
Oprávněná osoba se může nahlédnutím do příslušného zápisu matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.)

O nahlédnutí do matriční knihy může požádat:

  • fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci
  • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Žádost o nahlédnutí do matriční knihy podejte ústní či písemnou formou na příslušném úřadě.
8 Na které instituci životní situaci řešit Navštivte matriční úřad, který vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout. V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, je možno se obrátit s žádostí o informaci na kterýkoli matriční úřad nebo krajský úřad.

Činnost úřadu: Přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, úmrtní listy)
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10 Jak doklady je nutné mít sebou

Na úřadě předložte:

  • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy
  • průkaz totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
  • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • plnou moc, vyřizuje-li žádost prostřednictvím zmocněnce, podpis na plné moci musí být úředně ověřen.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Při nahlédnutí do matriční knihy se vybírá poplatek 20,- Kč v hotovosti za každou matriční událost.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Nejsou stanoveni
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou stanoveny
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
18 Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlédnout do matriční knihy je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21 Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
22 Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad v Českém Brodě: MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, matrika, tel. 321 612 142.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Stránky jiných matričních úřadů
Ministerstvo vnitra ČR
24 Související životní situace a návody jak je řešit

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize.

Vydávání matričních dokladů.

25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Matrika
26 Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz  

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2014
28 Popis byl naposledy aktualizován 15.1.2014
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Při vyřizování této životní situace je nutný osobní kontakt s příslušnou matrikou.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist