Životní situace - Další matriční události

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
4 Základní informace k životní situaci Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině. V jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) Fyzická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Fyzická osoba prokáže, že toto potvrzení potřebuje pro uplatnění svých práv v cizině nebo se prokáže, že tak stanoví zvláštní zákon.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Žádost o potvrzení podejte na příslušném matričním úřadě ústní či písemnou formou.
8 Na které instituci životní situaci řešit Obraťte se na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí fyzické osoby, z jejíhož zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí v matriční knize má být potvrzení vystaveno. V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, z níž má být potvrzení vydáno, je možno se obrátit s žádostí o informaci na kterýkoli matriční úřad. Činnost úřadu: Vydává potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak potvrzení z matriční knihy vydá Úřad městské části Brno - střed, zvláštní matrika.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10 Jak doklady je nutné mít sebou Platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost, písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (doložení požadavku z ciziny).
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře nejsou stanoveny, je stanoven pouze obsah vydávaného potvrzení.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti za každou i započatou stránku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Nejsou stanoveni
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou stanoveny
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
18 Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21 Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"? Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
22 Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad v Českém Brodě: MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, matrika, tel. 321 612 142.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Stránky jiných matričních úřadů
Ministerstvo vnitra ČR
Zastupitelský úřad ČR
24 Související životní situace a návody jak je řešit Vydávání matričních dokladů
Nahlížení do matričních knih
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Matrika
26 Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.3.2011
28 Popis byl naposledy aktualizován 23.1.2015
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Při řešení této životní situace se obracejte na příslušnou matriku.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist