Životní situace - Evidence obyvatel

Zrušení trvalého pobytu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 

4. Základní informace k životní situaci

Údaj o místu trvalého pobytu lze  zrušit na základě návrhu za splnění podmínek:

 • návrh podal vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba ve smyslu § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel (viz. odst. 17), tj. osoba specifikovaná v odst. 5.,
 • musí být současně splněny dvě podmínky - osoba, které se ruší údaj o trvalém pobytu, nemá k objektu nebo jeho vymezené části užívací právo a tento objekt nebo jeho vymezenou část neužívá.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněna podat návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu občana je osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt, k němuž se vztahuje údaj o rušeném trvalém pobytu, nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení.
Návrh může být podán:

 • písemně nebo
 • ústně do protokolu na pracovišti dle odst. 9,
 • prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky úřadu,
 • v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem – podatel současně uvádí poskytovatele elektronických služeb, který vydal jeho certifikát, nebo certifikát přiloží k podání,
 • pomoci jiných technických prostředků – v tomto případě musí být do 5 dnů potvrzeno jednou z předchozích forem.

Z návrhu musí vyplývat, čeho se navrhovatel domáhá, tj. že má být zrušen trvalý pobyt, komu a na jaké adrese, dále je navrhovatel povinen uvést identifikační údaje o své osobě - jméno, příjmení, datum narození a místo svého trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, podpis a označení správního orgánu, jemuž je určeno. V případě, že je návrh podáván ústně do protokolu, pohlídá si správné uvedení všech potřebných náležitostí úřední osoba, která bude návrh sepisovat.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Navrhovatel prokazuje:

 • oprávněnost podání návrhu - viz odst. 10
 • existenci důvodů pro zrušení údaje o trvalém pobytu - viz. odst. 4
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Správní řízení ke zrušení údaje o trvalém pobytu je zahájeno podáním návrhu.
8. Na které instituci životní situaci řešit Příslušnou k rozhodování je ohlašovna, tj. obecní či městský úřad, v jehož obvodu má trvalý pobyt občan, kterému se tento trvalý pobyt navrhuje zrušit.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č. 4

S kým: Odbor vnitřních věcí, referentka Markéta Šmídová, tel.: 321612143, e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00,  úterý  8.00 – 11.00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na vyžádání oprávněné úřední osoby je účastník řízení povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem. Navrhovatel je dále povinen doložit oprávněnost podání návrhu - dokladem o vlastnictví objektu nebo jeho vymezené části, dokladem, na základě kterého mu vzniklo užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části. Toto navrhovatel  nepředkládá, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.  Žadatel je dále povinen prokázat i zánik užívacího práva dotčené osoby k objektu na adrese jejího trvalého pobytu, např. výpověď z nájmu bytu, vypořádání majetku po rozvodu manželství apod.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Pro tento typ správního řízení není předepsán formulář.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatek  za podání  návrhu je 100,-Kč za každou osobu. Správní poplatek se platí na pokladně MěÚ Český Brod.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty jsou obecně stanoveny správním řádem. Vzhledem k tomu, že v daném řízení nemůže správní orgán rozhodnout bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů ode dne zahájení řízení, avšak. ke lhůtě 30 dnů lze připočítat další dobu:
+ až 30 dnů – je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je potřeba někoho předvolat, nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde o zvlášť složitý případ,
+ další nutnou dobu k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
Dále je nutno mít na vědomí, že v případě, že je řízení usnesením přerušeno, staví se lhůta pro vydání rozhodnutí od okamžiku, kdy se správní orgán o důvodu přerušení dozvěděl a ještě po dobu 15 dnů po skončení přerušení.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníkem řízení je navrhovatel a osoba, které je rušen údaj o místu trvalého pobytu.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Navrhovatel je v řízení povinen prokázat, že daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, objekt na adrese trvalého pobytu neužívá. Nejčastějším důkazem je výslech svědka – ideálně souseda či jiné osoby, která z vlastní zkušenosti ví, že tato osoba se již na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Viz. Odstavec č. 5
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí ve věci, může účastník řízení podat odvolání u správního orgánu, který ve věci rozhodl. Pro Městský úřad Český Brod je odvolacím orgánem Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem Praha 5, Zborovská 11.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti V případě, že navrhovatel neprokáže existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu (viz. odst. 4), může správní orgán jeho návrh zamítnout. Pokud je podán návrh, který trpí takovými vadami, které brání rozhodnout ve věci, a navrhovatel na základě výzvy správního orgánu v poskytnuté lhůtě tyto vady neodstraní, správní orgán může řízení usnesením zastavit.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo vnitra ČR
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internet – Portál veřejné správy
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Údaj o místu trvalého pobytu lze dále zrušit z úřední moci:

 • pokud byl zaveden na základě neplatných, padělaných, pozměněných dokladů nebo na základě nesprávně nebo nepravdivě uvedených skutečností,
 • pokud je veden k objektu, který byl odstraněn nebo zanikl, anebo se jedná o objekt, který je nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.

Kdokoliv se dozví, že došlo k některé ze situací uvedených v tomto bodě, je oprávněn zaslat podnět správnímu orgánu a ten se po posouzení  rozhodne, zda zahájí řízení ke zrušení trvalého pobytu či nikoliv. Podnětem pro správní orgán může být také zjištění z vlastní úřední činnosti. V tomto řízení je pouze jeden účastník řízení, a to občan, jehož údaj o trvalém pobytu se ruší.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod
26. Kontaktní osoba

referentka Markéta Šmídová, ohlašovna MěÚ Český Brod, tel.: 321612143, e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 29.1.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.3.2019
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist