Životní situace - Pozemková agenda

Zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o zřízení věcného břemene.
4. Základní informace
k životní situaci
Věcná břemena jsou zřizována pro vedení inženýrských sítí, možnost přístupu, práva chůze a příjezdu na pozemcích ve vlastnictví města Český Brod pro katastrální území Český Brod, Štolmíř, Liblice u Českého Brodu. Věcné břemeno se zřizuje dohodou smluvních stran. Žádosti jsou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, předloženy k odsouhlasení radě města. Po schválení  zřízení věcného břemene v radě města bude žadateli zaslán návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Právnická nebo fyzická osoba starší 18 let.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podáním písemné žádostí se specifikací požadavku žadatele spolu s kopii katastrální mapy, kde bude zákres požadované přípojky či inženýrské sítě.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním písemné žádosti, která se zašle poštou na adresu Městského úřadu, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod nebo předat osobně na podatelně města Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod – odbor rozvoje 
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro, kancelář č. 17.
S kým: Edita Suchanová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Podání žádosti není zpoplatněno.
Poplatek - úhrada za zřízení věcného břemene je jednorázový a to dle sazebníku, který byl schválen radou města dne 30.8.2017 usnesením č. 295/2017. Sazebník je v přiloženém dokumentu. Úhradu lze uhradit hotově na pokladně města, bankovním převodem, případně složenkou, správní poplatek ve výši 1000 Kč za podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení žádosti nejsou stanoveny a jsou závislé na počtu podaných žádostí a termínech jednání rady města Český Brod.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Stavební úřad, odbor dopravy, odbor Životního prostředí, Technické služby.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
V některých případech je žadatel vyzván k doložení potřebných doplňujících podkladů.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
datová schránka nebo email suchanova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon o obcích č.128/2000 Sb.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 40/2964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcným práv k nemovitostem
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Neuplatňují se
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce mohou být uplatněny dle vzájemně uzavřených smluvních vztahů
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, tel.: 321 612 158,
e-mail: dockalova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
31. 1. 2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31. 1. 2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist