Životní situace - Evidence obyvatel

Zprostředkování kontaktu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Zprostředkování kontaktu
4. Základní informace k životní situaci

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen "kontaktující osoba") zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti (dále jen "kontaktovaná osoba").

Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost o zprostředkování kontaktu je oprávněn podat občan starší 15 let.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kontaktující osoba v žádosti uvede své jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popř. jiné kontaktní údaje a důvod pro zprostředkování kontaktu.

Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu.

Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.

Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na výše uvedených úřadech (viz bod 8) a prokáže-li svoji totožnost.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopisu "Žádost o zprostředkování kontaktu".

Žádost lze podat osobně nebo zaslat příslušnému úřadu poštou.

Rovněž je možné podat žádost elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím zpřístupněné datové schránky (viz bod 16).

8. Na které instituci životní situaci řešit Žádost o zprostředkování kontaktu se podává na matričním úřadu, na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na krajském úřadu nebo na Ministerstvu vnitra.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č. 4

S kým: Odbor vnitřních věcí, referentka Markéta Šmídová, tel.: 321612143,
e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí, středa  8:00–11:00,  12:00–17:00,  úterý  8.00 – 11.00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Tiskopis "Žádost o zprostředkování kontaktu" je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání žádosti nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za podání žádosti o zprostředkování kontaktu činí 500 Kč (za každou kontaktovanou osobu).

Platba se uskutečňuje formou kolkové známky, v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

V případě úhrady správního poplatku zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, se jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111...., kdy na pozice teček napíše kontaktující osoba část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) - např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.).
První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky! Specifický symbol: 433.

Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení kontaktující osoby, případně osoby, která je předmětem daného podání (kontaktované osoby).

Správní poplatek je splatný buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je-li žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Ministerstvo vnitra ČR

  • Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel
    PS 155/SC, náměstí Hrdinů 3
    140 21 Praha 4
    e-mail: oscoeo@mvcr.cz
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo vnitra-Zprostředkování kontaktu
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod
26. Kontaktní osoba

Markéta Šmídová, ohlašovna MěÚ Český Brod, tel.: 321612143,
e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.3.2019
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu o výsledku hledání pouze v následujících případech:

  • pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v agendovém informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat, 
  • pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky nebo 
  • pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.

V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě, přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist