Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Jméno a příjmení

Ženská příjmení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Příjmení žen v mužském tvaru
4. Základní informace k životní situaci

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice (přidáním přípony -ová). Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat v mužském tvaru.

Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě cestovním dokladem nebo jinou veřejnou listinou vydanou státem, jehož byla cizinka státní občankou.
Žádost lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a toto příjmení je zapsané v matriční knize.

Žádost o užívání téhož příjmení ženy v mužském tvaru lze bezplatně podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru (po předchozím návratu k přechýlené formě) jsou posuzovány jako změna příjmení (viz kapitola Změna jména a příjmení).

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

a) Žena, jejíž příjmení je nebo bude zapsáno v matriční knize.

b) Rodiče (zákonní zástupci) dítěte ženského pohlaví, jehož se zápis příjmení do matriční knihy bude týkat

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podání žádosti.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost na matriční úřad v místě uzavření manželství nebo registrovaného partnerství nebo na matriční úřad dle místa narození dítěte.

Na kterýkoli matriční úřad, popřípadě na zastupitelský úřad České republiky v cizině, jedná-li se o příjmení již zapsané v matriční knize.
8. Na které instituci životní situaci řešit

Podejte písemnou žádost na matriční úřad v místě uzavření manželství nebo registrovaného partnerství nebo na matriční úřad dle místa narození dítěte.

Na kterýkoli matriční úřad, popřípadě na zastupitelský úřad České republiky v cizině, jedná-li se o příjmení již zapsané v matriční knize
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • žádost o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru (bude s Vámi sepsána v kanceláři matriky)
  • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas)
  • matriční doklad, byl-li již zápis proveden
  • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
  • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici  
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Podání žádosti není časově omezeno.
Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321 612 142, 321 612 144.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Změna jména a příjmení
Prohlášení o volbě druhého jména
Změna příjmení po rozvodu
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 26.1.2022
28. Popis byl naposledy aktualizován 26.1.2022
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Při řešení této životní situace je nutné obrátit se na místně příslušnou matriku.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist