Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Jméno a příjmení

Prohlášení o volbě druhého jména

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Prohlášení o volbě druhého jména
4. Základní informace k životní situaci Od 1. 7. 2001, tj. po nabytí účinnosti zákona o matrikách, jménu a příjmení, může státní občan České republiky užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených citovaným zákonem. Užívání druhého jména lze docílit prohlášením o volbě druhého jména. Toto prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku. Užívání dvou jmen prokazuje občan ČR rodným listem vydaným po 1. 7. 2001.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Občan České republiky, nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u občanů narozených do 31. 12. 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen. Zvolené druhé jméno nesmí být stejné. K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 15 let musí být připojen jeho souhlas.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podejte prohlášení o volbě druhého jména na příslušný matriční úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad podle místa vašeho trvalého pobytu; na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.
Činnost úřadu: Přijímá prohlášení o volbě druhého jména.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě musíte předložit:

·  prohlášení o zvolení jména
·  rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.

Prohlášení o zvolení jména, popř. jmen, obsahuje:

·  jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
·  místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
·  jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
·  jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
·  ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
·  případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad podle místa vašeho trvalého pobytu; na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

Činnost úřadu: Přijímá prohlášení o volbě druhého jména

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Stanoven je pouze obsah prohlášení o zvolení jména.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá žadateli do 30 dnů od obdržení prohlášení nový rodný list.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Požádejte o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu atd., na němž budou uvedena obě jména.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují V případě zamítnutí prohlášení o druhém jménu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Změna jména a příjmení
Ženská příjmení
Změna příjmení po rozvodu
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.3.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 23.1.2015
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist