Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Místní poplatky

Přihlášení, odhlášení a změny v  místním poplatku držitele psa

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Přihlášení, odhlášení a změny v místním poplatku držitele psa
4. Základní informace k životní situaci Místní poplatek ze psů se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Český Brod č. 6/2010, vydané Zastupitelstvem města Český Brod (dále jen „vyhláška“). Poplatku ze psů podléhají psi starší 3 měsíců.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Poplatníkem poplatku ze psů je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Český Brod.
V poplatkových záležitostech jedná poplatník samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku, jedná její zákonný zástupce. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.
Poplatková povinnost dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem).
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zněna nastala, nově příslušné obci.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Ohlašovací povinnost má i držitel psa, který je osvobozen od poplatku. Nárok na osvobození je povinen správci poplatku prokázat.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem poplatku je MěÚ Český Brod, odbor finanční, přízemí, č.dv. 2
Pracovník správce poplatku: Petra Strakováe-mail: strakova@cesbrod.cz, telefon: 321 612 164, 734 800 380

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem spráce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Český Brod
finanční odbor
Nám. Husovo 70
282 24  Český Brod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou a) průkaz totožnosti
b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku
c) doklad o pobírání invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a čestné prohlášení o pobírání důchodu jako jediného zdrojů příjmů poplatníka k prokázání nároku na sníženou sazbu pro důchodce
d) protokol o převzetí zvířete do péče vyhotovený útulkem zvířat
e) jiné doklady prokazující nárok na další osvobození dle čl. 7 vyhlášky (např. průkaz ZTP/P, osvědčení o speciálním vycvičení záchranářských psů, atd.)
f) případné další doklady dle výzvy správce poplatku
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přiznání místního poplatku ze psa CB_030_OF_Priznani_mistniho_poplatku_ze_psu.pdf 690 kB

Oznámení o zániku poplatkové povinnosti CB_180_OF_Odhlaseni_psa.pdf 930 kB

Čestné prohlášení o důchodu jako jediném zdroji příjmů cestprohlduch.doc 24 kB


Formuláře jsou také k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku, na podatelně a v pokladně MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Roční poplatek činí:

1. a) za prvního psa v rodinném domě 250 Kč, v domech ostatních 500 Kč,

    b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě 375 Kč, v domech ostatních 750 Kč,

2. a) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu,

         který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu 120 Kč,

    b) za druhého a každého dalšího psa 180 Kč,

3. a) za prvního psa držitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 100 Kč,

    b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 150 Kč.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

a)      osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň        mimořádných výhod podle zvláštního předpisu,

b)      osoba provádějící výcvik psů k doprovodu těchto osob,

c)      osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy,

d)      osoba, které stanoví povinnosti držení a používání psa zvláštní předpisy,

e)      Policie Čr, Městská policie,

f)       osoba, která si psa osvojila z útulku zvířat.

Poplatek je splatný:

a)      nečiní-li více než 250 Kč ročně, nejpozději do 30.6. každého roku,

b)      činí-li více než 250 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, 1. splátka do 30.6. a 2. splátka do 30.9. každého kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 15. ledna příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.

Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 56 nebo na účet č. 9294910237/0100, variabilní symbol = číslo poplatníka, specifický symbol = 1341.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
3. Poplatník je povinen zaplatit poplatek v termínech výše uvedených.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít 1. Podání lze učinit datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.
2. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odst. 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

- obecně závazná vyhláška města Český Brod č. 6/2010 o místních poplatcích ze dne 8.12.2010 - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy - zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Veškeré opravné prostředky uvádí Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád.
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.
Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti 1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.
2. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
3. Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.
21. Nejčastější dotazy Jak se platí poplatek v případě, že držitel psa pobývá a psa chová jinde, než je trvalý pobyt držitele psa?
Poplatek se platí vždy obci příslušné dle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa bez ohledu na faktické místo držení psa.

Co se rozumí u poživatele invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu jediným zdrojem příjmů?
O jediný zdroj příjmů jde v případě, jestliže je poplatníkem důchodce, který nemá žádný jiný příjem než svůj důchod. Pokud jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má ještě jiný příjem např. z nájmu, pobírá podíly ze zisku apod. nejde o poplatníka, který by mohl platit poplatek v zákonem snížené sazbě. Skutečnost, že důchod je jediným zdrojem příjmů doloží poplatník písemným čestným prohlášením, které má veškeré náležitosti dle ustanovení správního řádu. Čestné prohlášení může učinit pouze samotný poplatník, který také odpovídá za pravdivost všech uvedených údajů.
22. Další informace

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internetové stránky MěÚ Český Brod: www.cesbrod.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Petra Straková, tel. 321612164, 734 800 380
e-mail:  strakova@cesbrod.cz,
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.1.2018
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist