Životní situace - Místní poplatky

Přihlášení, odhlášení a změny v  místním poplatku držitele psa

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Přihlášení, odhlášení a změny v místním poplatku držitele psa
4. Základní informace k životní situaci Místní poplatek ze psů se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Český Brod č. 13/2019, vydané Zastupitelstvem města Český Brod (dále jen „vyhláška“). Poplatku ze psů podléhají psi starší 3 měsíců.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Poplatek ze psů platí držitel psa, který je přihlášen nebo má sídlo na území města Český Brod.
V poplatkových záležitostech jedná poplatník samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku, jedná její zákonný zástupce. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem).
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zněna nastala, nově příslušné obci.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Ohlašovací povinnost má i držitel psa, který je osvobozen od poplatku. Nárok na osvobození je povinen správci poplatku prokázat.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem poplatku je MěÚ Český Brod, odbor finanční, přízemí, č.dv. 2
Pracovník správce poplatku: Petra Strakováe-mail: strakova@cesbrod.cz, telefon: 321 612 164, 734 800 380

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., úterý 8.00 – 11.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem spráce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Český Brod
finanční odbor
Nám. Husovo 70
282 01  Český Brod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou a) průkaz totožnosti
b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku
c) doklad o pobírání invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a čestné prohlášení o pobírání důchodu jako jediného zdrojů příjmů poplatníka k prokázání nároku na sníženou sazbu pro důchodce
d) protokol o převzetí zvířete do péče vyhotovený útulkem zvířat
e) jiné doklady prokazující nárok na další osvobození dle čl. 5 vyhlášky (např. průkaz ZTP, ZTP/P, osvědčení o speciálním vycvičení záchranářských psů, atd.)
f) případné další doklady dle výzvy správce poplatku
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přiznání místního poplatku ze psa

Oznámení o zániku poplatkové povinnosti

Formuláře jsou také k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku, na podatelně a v pokladně MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa v rodinném domě v místní části Český Brod 250 Kč,
 2. za jednoho psa v rodinném domě v místní části Český Brod, jehož držitelem je osoba starší 65 let 120 Kč,
 3. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě v místní části Český Brod 375 Kč
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě v místní části Český Brod, jehož držitelem je osoba starší 65 let 180 Kč,
 5. za jednoho psa v bytovém domě v místní části Český Brod 500 Kč,
 6. za jednoho psa v bytovém domě v místní části Český Brod, jehož držitelem je osoba starší 65 let 120 Kč,
 7. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě v místní části Český Brod 750 Kč,
 8. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě v místní části Český Brod, jehož držitelem je osoba starší 65 let 180 Kč,
 9. za prvního psa držitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 100 Kč,
 10. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 150 Kč.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[1].

Od poplatku se dále osvobozují:

 1. město Český Brod nebo příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Český Brod,
 2. držitel psa, který byl převzat z útulku pro zvířata.

Úleva se poskytuje držiteli psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživateli sirotčího důchodu do věku 65 let následovně:

 1. za jednoho psa v rodinném domě v místní části Český Brod 130 Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě v místní části Český Brod 195 Kč,
 3. za jednoho psa v bytovém domě v místní části Český Brod 380 Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě v místní části Český Brod 570 Kč.

 

Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 56 nebo na účet č. 9294910237/0100, variabilní symbol = číslo poplatníka, specifický symbol = 1341.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

2. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
4. Poplatník je povinen zaplatit poplatek v termínech výše uvedených.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít 1. Podání lze učinit datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.
2. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odst. 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

- obecně závazná vyhláška města Český Brod č. 13/2019 o místním poplatku ze psů ze dne 4.12.2019

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy - zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Veškeré opravné prostředky uvádí Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád.
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.
Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti 1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.
2. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
3. Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.
21. Nejčastější dotazy Jak se platí poplatek v případě, že držitel psa pobývá a psa chová jinde, než je trvalý pobyt držitele psa?
Poplatek se platí vždy obci příslušné dle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa bez ohledu na faktické místo držení psa.

Co se rozumí u poživatele invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu jediným zdrojem příjmů?
O jediný zdroj příjmů jde v případě, jestliže je poplatníkem důchodce, který nemá žádný jiný příjem než svůj důchod. Pokud jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má ještě jiný příjem např. z nájmu, pobírá podíly ze zisku apod. nejde o poplatníka, který by mohl platit poplatek v zákonem snížené sazbě. Skutečnost, že důchod je jediným zdrojem příjmů doloží poplatník písemným čestným prohlášením, které má veškeré náležitosti dle ustanovení správního řádu. Čestné prohlášení může učinit pouze samotný poplatník, který také odpovídá za pravdivost všech uvedených údajů.
22. Další informace

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internetové stránky MěÚ Český Brod: www.cesbrod.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Petra Straková, tel. 321612164, 734 800 380
e-mail:  strakova@cesbrod.cz,
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.1.2020
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist