Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Místní poplatky

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Poplatek za užívání veřejného prostranství
4. Základní informace k životní situaci Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Český Brod č. 6/2010.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen:

  • písemně oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb nejpozději 3 dny před započetím jeho užívání. V případě užívání pozemní komunikace, oznámení doložit povolením odboru dopravy MěÚ na zvláštní užívání komunikace.
  • v ostatních případech zvláštního užívání veřejného prostranství je poplatník povinen písemně oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 7 dní před započetím jeho užívání. V případě užívání na dobu kratší než 3 dny je nutno splnit tyto povinnost před započetím.
  • při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Vyplněním formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství ohlzaborverpr.doc 35 kB
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem poplatku je MěÚ Český Brod, odbor finanční, přízemí, č.dv. 2
Pracovník správce poplatku: Petra Strakováe-mail: strakova@cesbrod.cz, telefon: 321 612 164 

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem spráce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Český Brod
finanční odbor
Nám. Husovo 70
282 24  Český Brod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou a) průkaz totožnosti (fyzická osoba)
b) výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství ohlzaborverpr.doc 35 kB

Formuláře jsou také k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku, finanční odbor MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Za zvláštní užívání veřejného prostranství činí poplatek:

a) 10 Kč za každý i započatý m² za každý i započatý den

b) při užívání veřejného prostranství delším než 1 týden je stanovena týdenní paušální sazba ve výši 20 Kč za každý i započatý m² a za každý započatý další týden 

c) při umístění stavebního zařízení sloužícího k zabezpečení oprav a rekonstrukcí týkajících se nemovitostí na území města Český Brod je prvních šest týdnů sazba 0 Kč, dále za každý i započatý m² platí paušální sazba 20 Kč za každý i započatý týden.

Reklamní zařízení jsou zpoplatněna:

- za každý i započatý m² a za každý i započatý den 10 Kč.

Za užívání veřejných prostranství ke kulturním, sportovním a reklamním akcím nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl za každý i započatý m² a za každý i započatý den činí poplatek 5 Kč.

Osvobození od poplatku:

Akce, pořádané městem a jím zřízenými organizacemi, a dále akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Úhrada poplatku se provádí na účet města Český Brod, číslo účtu: 9294910237/0100, specifický symbol: 2124, variabilní symbol: číslo polatníka.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  1. písemně oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb nejpozději 3 dny před započetím jeho užívání.
  2. v ostatních případech zvláštního užívání veřejného prostranství je poplatník povinen písemně oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 7 dní před započetím jeho užívání. V případě užívání na dobu kratší než 3 dny je nutno splnit tyto povinnost před započetím. 
  3. Poplatek je splatný do 14 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.
  4. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Poplatník je povinen odevzdat Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, ve kterém je povinen sám si vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství lze zaslat elektronicky, avšak s použitím zaručeného elektronického podpisu.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

- obecně závazná vyhláška města Český Brod č. 6/2010 o místních poplatcích ze dne 8.12.2010 - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy - zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Veškeré opravné prostředky uvádí Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád.
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.
Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380,  e-mail: strakova@cesbrod.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internetové stránky MěÚ Český Brod: www.cesbrod.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Petra Straková, tel. 321612164, 734 800 380
e-mail:  strakova@cesbrod.cz,
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 10.1.2018
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist