Životní situace - Místní poplatky

Poplatek za užívání veřejného prostranství

xxx

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Poplatek za užívání veřejného prostranství
4. Základní informace k životní situaci Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Český Brod č. 12/2019.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen:

 • písemně oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb nejpozději 3 dny před započetím jeho užívání. V případě užívání pozemní komunikace, oznámení doložit povolením odboru dopravy MěÚ na zvláštní užívání komunikace.
 • v ostatních případech zvláštního užívání veřejného prostranství je poplatník povinen písemně oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 7 dní před započetím jeho užívání. V případě užívání na dobu kratší než 3 dny je nutno splnit tyto povinnost před započetím.
 • při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Vyplněním formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem poplatku je MěÚ Český Brod, odbor finanční, přízemí, č.dv. 2
Pracovník správce poplatku: Petra Strakováe-mail: strakova@cesbrod.cz, telefon: 321 612 164, 734 800 380

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.., úterý 8.00 – 11.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem spráce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Český Brod
finanční odbor
Nám. Husovo 70
282 01  Český Brod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou a) průkaz totožnosti (fyzická osoba)
b) výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Formuláře jsou také k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku, finanční odbor MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb a prodeje 10 Kč,
  2. za provádění výkopových prací 10 Kč,
  3. za umístění stavebních zařízení 10 Kč,
  4. za umístění reklamních zařízení 10 Kč,
  5. za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10 Kč,
  6. za umístění skládek 10 Kč,
  7. za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 10 Kč,
  8. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.
 • Město Český Brod stanovuje poplatek paušální částkou takto:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskyt. služeb a prodeje   20 Kč/týden,
  2. za provádění výkopových prací 20 Kč/týden,
  3. za umístění stavebních zařízení                                                            20 Kč/týden,
  4. za umístění reklamních zařízení 20 Kč/týden,
  5. za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 20 Kč/týden,
  6. za umístění skládek 20 Kč/týden,
  7. za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce           20 Kč/týden,
  8. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby film. a televiz. děl 20 Kč/týden,
  9. za vyhrazená trvalá parkovací místa:
Druh vozidla Zóna I. Zóna II. Zóna III.
osobní automobil 5000 Kč/rok 1000 Kč/rok 500 Kč/rok
Ostatní vozidla 5000 Kč/rok 3000 Kč/rok 1000 Kč/rok
 • Sazba poplatku při prodeji nebo poskytování služeb na veřejném místě k tomu určeném:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10 Kč.
 • Poplatek se neplatí:
  1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  2. z akcí pořádaných městem Český Brod nebo jím zřízenými organizacemi,
  3. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely,
  4. z akcí kulturních a sportovních nekomerčního charakteru, na kterých není vybíráno vstupné.
 • Od poplatku jsou dále osvobozeny fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem:
  1. opravy vnějšího pláště domu (umístění lešení nebo stavebního kontejneru, depozitum písku atd.), pokud bude doba záboru kratší 60 dní,
  2. odstranění havárie na inženýrských sítích.
 • Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1) a 2) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 3 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.
 • V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.
  1.  
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 • Poplatek je splatný do 14 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.
 • Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Poplatník je povinen odevzdat předepsané údaje a další okolnosti rozhodné pro vyměření daně správcem daně.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství lze zaslat elektronicky, avšak s použitím zaručeného elektronického podpisu.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

- obecně závazná vyhláška města Český Brod č. 12/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy - zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Veškeré opravné prostředky uvádí Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád.
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.
Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380,  e-mail: strakova@cesbrod.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internetové stránky MěÚ Český Brod: www.cesbrod.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Petra Straková, tel. 321612164, 734 800 380
e-mail:  strakova@cesbrod.cz,
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.1.2020
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist