Životní situace - Evidence obyvatel

Hlášení trvalého pobytu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Hlášení trvalého pobytu
4. Základní informace k životní situaci Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

1.     O změnu trvalého pobytu je oprávněn požádat:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání.
 • Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Podpis na plné moci musí být úředně ověřený.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Občan splní požadavky stanovené § 10 zákona o evidenci obyvatel - viz odst. 17.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Předáním tiskopisu Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, v němž jsou uvedeny požadované údaje:

 • údaje o občanovi, který žádá zaevidovat změnu trvalého pobytu - jméno,popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, adresu předchozího trvalého pobytu a adresu nového trvalého pobytu.
 • údaje o vlastníku objektu - jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu, pokud je vlastníkem fyzická osoba, název a sídlo, pokud je vlastníkem právnická osoba.
8. Na které instituci životní situaci řešit Změnu trvalého pobytu hlásí občan na ohlašovně podle místa nového trvalého pobytu.
Ohlašovnou se rozumí obecní úřad, v Praze, Plzni, Brně a Ostravě úřady městských částí a obvodů dle statutů těchto měst, újezdní úřady. V rámci těchto úřadu jsou to pracoviště evidence obyvatel.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č. 4
S kým: odbor vnitřních věcí, referentka Markéta Šmídová, tel.: 321612143, e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00, úterý 8.00-11.00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa  trvalého pobytu je občan povinen doložit:

 • údaje k jeho osobě uvedené v Přihlašovacím lístku k trvalému pobytu
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní doklad, matriční doklady, osvědčení o nabytí státního občanství, cizozemský doklad s fotografií,).
 • vlastnictví bytu nebo domu. Toto vlastník nepředkládá, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitosti.
 • oprávněnost užívání bytu, anebo
 • předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu
  Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 4 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Přihlašovací lístek k trvalému pobytu je k dispozici na každé ohlašovně - viz odst. 8. Informace na www.mvcr.cz
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Za změnu trvalého pobytu se vybírá správní poplatek ve výši 50,- Kč, přičemž osvobozeno je ohlášení změny trvalého pobytu občana mladšího 15 let. Poplatek se platí na pokladně MěÚ Český Brod.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Zákon o evidenci obyvatel nestanoví lhůtu pro zaevidování změny trvalého pobytu. Lhůty se tedy řídí obecným ustanovením § 72 správního řádu.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Žadatel o změnu trvalého pobytu je jediným účastníkem řízení, přičemž v zákonem stanovených případech je v tomto řízení zastupován - viz. odst. 5 - jednání za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 • Podle zákona o evidenci obyvatel se další činnosti nepožadují.
 • Podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech je následně občan starší 15 let povinen požádat o nový občanský průkaz ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne zaevidování změny trvalého pobytu.
 • Z dalších právních předpisů následně vyplývá povinnost ohlásit změnu trvalého pobytu dalším institucím - např. zaměstnavateli, škole, lékařům, poště, plynárně, elektrárně, úřadu práce (je-li nezaměstnaný), správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu), finančnímu a živnostenskému úřadu (je-li podnikatel), dalším příslušným úřadů (vydání nového dokladu nebo provedení změny údajů - např. řidičský průkaz), zdravotní pojišťovně, bance, komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek ap.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění.

Vyhláška č. 296/2004 Sb.,kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proces zaevidování změny trvalého pobytu je správním řízením. Správní řízení je ukončeno:

 • zaevidováním změny - údaje uvedené v přihlašovacím lístku jsou řádně doloženy, nebyly zjištěny rozdíly oproti údajům vedeným v informačním systému evidence obyvatel , změna vyznačena v občanském průkaze (ustřižen růžek), předáno potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Správní řízení ukončeno těmito úkony, nevydává se rozhodnutí.
 • vydáním rozhodnutí o tom, že se změna trvalého pobytu nezaeviduje - údaje v přihlašovacím lístku nejsou ve stanovené lhůty řádně doloženy nebo ve stanovené lhůtě nejsou předloženy doklady k odstranění rozdílů mezi údaji uvedenými v přihlašovacím lístku a údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel, vydá se rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat - dle poučení, které je povinnou součástí rozhodnutí
 • vydáním usnesení o zastavení řízení - nebyl zaplacen správní poplatek ani ve stanovené lhůtě, žadatel vezme svoji žádost zpět, příp. další důvody dle správního řádu pro zastavení řízení, vydá se usnesení, proti kterému lze podat odvolání - dle poučení, které je povinnou součástí usnesení
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo vnitra ČR
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internet – Portál veřejné správy
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Ukončení pobytu na území ČR: občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu, nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny, nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení  formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem. Správní poplatek při ohlášení ukončení TP je na ohlašovně  100,-Kč a na zastupitelském úřadě 300,--Kč.
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod
26. Kontaktní osoba

Markéta Šmídová, ohlašovna MěÚ Český Brod, tel.: 321612143, e-mail: msmidova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 29.1.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.3.2019
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist