Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Všechny aktuality

Zahájili jsme vodohospodářské stavby

Už téměř dva roky platí v našem městě STOP - STAV vyhlášený v roce 2019 zastupitelstvem města pro nová připojení na stávající vodovodní a kanalizační řád z důvodu nedostatečných kapacit zdrojů a technologií. Provozovatel vodovodní a kanalizační sítě 1. SčV, a.s. tuto situaci avizoval několik měsíců předem, a proto se město s vědomím, že řešení bude velmi finančně i časově náročné, již od roku 2017 připravovalo na navýšení stávajících kapacit jak v oblasti pitné vody, tak v oblasti kapacity likvidace odpadních vod. 

Byly připraveny projektové dokumentace, vydána stavební a jiná povolení, žádáno o dotace na spolufinancování těchto staveb, vybrán zhotovitel. Jelikož se město snaží co nejvíce využít externí zdroje a dotační výzvy, které by pomohly nákladné projekty financovat, a ve všech třech případech bylo úspěšné, začínají se nyní tři hlavní vodohospodářské stavby rozbíhat.


Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod

Prvního prázdninového dne bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby Nové vodní zdroje NV1
a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod. Stavební práce budou probíhat v následujících dvou letech po jednotlivých úsecích. Stavba bude budována na pozemcích v katastrech obcí Doubravčice, Tuchoraz a Český Brod, vede od Doubravčic podél silnice přes Zahrady pod silnicí I. třídy I/12 až k benzinové stanici v ulici Palackého, resp. k „věžáku“, kde se napojuje na stávající vodovodní řad města. Stávající zkušební vrty NV1 a NV2 budou vybaveny novými technologiemi a napojeny na nový vodovodní přivaděč.

K vrtům budou přivedeny nové elektropřípojky, budou vybudovány příjezdné komunikace, šachty
nad vrty budou oploceny. Stavba přivaděče bude prováděna jak výkopovou, tak bezvýkopovou technologií – protlaky. Součástí vodovodního potrubí přivaděče budou i armaturní šachty a vodoměrná šachta s dalšími drobnými přidruženými objekty. Práce budou probíhat za dopravního omezení, případně nezbytných uzavírek, o kterých budou občané s předstihem informováni. Nově napojené vrty budou dodávat do vodovodní sítě města vodu v maximálním množství 13 litrů za sekundu.
Stavbu realizuje sdružení SPOLEČNOST ČESKÝ BROD, složené z firem VPK Suchý s.r.o., IMOS Brno, a.s., T4 Building s.r.o. Zasmluvněná cena prací je 79.300.000 Kč bez DPH, z toho dotace OPŽP činí necelých 50.000.000 Kč.


Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod

Ač Na Vrabčici nebudeme budovat nové vrty ani jiné vodní zdroje, i vybudováním druhé komory
vodojemu se umožní odběr většího množství vody. V komoře se akumuluje voda v době nízkých odběrů a ve špičce je občanům k dispozici. Předmětem projektu je výstavba nové akumulační komory pitné vody ve stávajícím areálu zemního vodojemu Na Vrabčici o objemu cca 990 m3 . Dále bude provedena kompletní rekonstrukce stávající akumulační nádrže. Projekt byl podpořen OPŽP částkou cca 18.100.000 Kč a máme požádáno ještě o dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 2.700.000 Kč, přičemž celkové náklady zasmluvněné se zhotovitelem, společnost Metrostav a.s.,činí 32.885.000 Kč bez DPH. Stavba druhé komory byla zahájena koncem měsíce července. K výraznému omezení dopravy po dobu stavby nedojde, pouze rychlost bude snížena pravděpodobně na 70 km/hodinu. Stavba by měla probíhat 12 měsíců a předpokládáme, že nejpozději do konce roku 2022 bude zkolaudována.


Navýšení kapacity ČOV Český Brod – Intenzifi kace ČOV Český Brod

Ke zrušení STOP - STAVU ve stavebnictví a rozvoji města přispěje také intenzifikace stávající ČOV Český Brod – Liblice v Průmyslové ulici, kde by se měla od září naplno rozběhnout stavba. Po dobu stavby bude provoz ČOV zachován, ale s jistými omezeními, o kterých budou dotčení informováni zástupci provozovatele. I v tomto případě od roku 2018 odbor rozvoje intenzivně pracoval na zpracování projektu a žádosti o dotaci pro SFŽP, kde byl úspěšný a získal finanční podporu ve výši cca 12.100.000 Kč z celkových přepokládaných nákladů projektu cca 22.307.000 Kč bez DPH. Stavební práce bude provádět Společnost ČOV Český Brod – T4 Building a Hakov“ ve složení T4 Building, s.r.o., a Hakov, a.s. Intenzifikací ČOV dojde k navýšení stávající kapacity z 9 600 EO (ekvivalentních obyvatel) na cca 13 300 EO. Díky získaným dotacím a realizaci uvedených nákladných investic do vodohospodářské infrastruktury by se noví žadatelé o napojení mohli dočkat zrušení STOP - STAVU do konce roku 2023.


Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist