Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Občanské aktivity

Žádost o informace

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné přístupu k informacím.
4. Základní informace
k životní situaci

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru) a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

8. Na které instituci životní
situaci řešit
Žádost lze podat prostřednictvím Městského úřadu Český Brod, kteréhokoliv věcně příslušného odboru či samostatném oddělení či na podatelně Městského úřadu města Český Brod.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Na jednotlivých odborech a úsecích Městského úřadu města Český Brod  dle jejich odborné působnosti v úředních hodinách.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Nejsou předepsány
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Vzor Formuláře žádosti o poskytnutí informace poskytinf.doc 73 kB. Není podmínkou, aby byla žádost podána prostřednictvím tohoto formuláře.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Poplatky jsou dle platného sazebníku úhrad . Tento sazebník obsahuje náklady na pořízení kopií -- náklady na opatření technických nosičů dat -- náklady na odeslání informací žadateli -- náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Poplatky lze uhradit na pokladně Městského úřadu Český Brod.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Písemné informace se vyřizují do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

V případě že:

-    brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

-    v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

-    v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.

Závažnými důvody jsou:

-    vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

-    vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

- konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Adresa e-podatelny: epodatelna@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí statutárního města Český Brod nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.

Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat u magistrátu.

Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů [zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů]. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona, nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Zpracované žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. jsou k dispozici na webu města v Povinně zveřejňovaných informacích.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
http://www.otevrete.cz/zadosti-o-informace/
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor tajemníka Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Michaela Vomáčková
sekretariát MěÚ Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01  Český Brod
tel.: 321 612 115, e-mail: vomackova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
31.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31.3.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist