Životní situace - Cestovní doklady

Vydání cestovního dokladu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Vydání cestovního dokladu.
4. Základní informace
k životní situaci

Vydání cestovního dokladu (cestovní pas, jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy)

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

 • Občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • Občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Dobu jeho platnosti nelze prodloužit.
Cestovní doklad je zakázáno požadovat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
 • občan starší 15 let, pokud je nezletilý, připojí k žádosti ověřený podpis zákonného zástupce (v případě, že je jím rodič, stačí souhlas jednoho z rodičů),
 • za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce
 • za občana jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • za občana mladšího 15 let, který byl na základě rozhodnutí soudu svěřen do výchovy jiné osobě nebo do ústavní výchovy, žádá osoba, které byl svěřen do výchovy, pěstoun, ředitel ústavního zařízení, k žádosti připojí ověřený podpis zákonného zástupce (v případě, že je jim rodič, stačí souhlas jednoho rodiče)
 • jde-li o osvojení do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas  Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Souhlas zákonného zástupce se nepožaduje, pokud by jeho pořízení bylo spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Ověření podpisu se nepožaduje v případě, že dotčená osoba souhlas udělí před zaměstnancem nabírajícím žádost.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu. Žádost se pořizuje pomocí výpočetní techniky přímo na pracovišti úřadu

Údaje uvedené v žádosti je povinen žadatel prokázat doklady ( občanský průkaz, rodný list, ) nebo podklady pro ověření státního občanství  při podání žádosti do 15ti let. Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství.
Další cestovní pas lze vydat v odůvodněných případech – důvod vydání dalšího cestovního pasu uvádí žadatel v žádosti.

Převzetí vydaného cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zákonného zástupce anebo osoby, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstoun;
 • při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji,

 Pokud žadatel nikdy neměl trvalý pobyt na území ČR, nebo se nedá místo trvalého pobytu zjistit, je příslušným k vydání cestovního pasu Magistrát města Brna.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Řízení k vydání cestovního pasu se zahajuje podáním žádosti. - viz odst. 6 a 8.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

·        v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

·        v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva vnitra. 

V případě, že o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin občan požádal na Ministerstvu vnitra, cestovní pas převezme rovněž u Ministerstva vnitra.

V případě, že o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů občan požádal u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zvolí, zda cestovní pas převezme u  obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.

V případě, že o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin občan požádal u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, cestovní pas převezme u  Ministerstva vnitra.

Pokud žadatel nikdy neměl trvalý pobyt na území ČR, nebo se nedá místo trvalého pobytu zjistit, je příslušným k vydání cestovního pasu Magistrát města Brna.

V žádosti o vydání cestovního pasu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely informace o možnosti převzetí cestovního pasu nebo diplomatického a služebního pasu.

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č.7
odbor vnitřních věcí, referentka Iveta Kleinerová, tel.: +420 321 612 149, e-mail:  kleinerova@cesbrod.cz


pondělí 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hodin
úterý 8:00-11:00 hodin
středa 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hodin

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

O cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě lze také žádat:

Kde: Ministerstvo vnitra, Na Pankráci 72, Praha 4 - metro C stanice "Pražského povstání".

Kdy:  pondělí: 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
středa : 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
čtvrtek: 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
pátek: 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:00 - 14:00

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Občan je povinen uvést údaje do žádosti pravdivě a jejich pravdivost prokázat, a to

·        doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například platný občanský průkaz. Za občana mladšího 15 let, předkládá zákonný zástupce rodný list dítěte, předchozí cestovní doklad, nebo doklady k ověření o státním občanství (rodné listy rodičů)

·        doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,

·        doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu.

Pokud je dokladem o jménu nebo příjmení doklad vydaný matrikou cizího státu -> je žadatel povinen předložit doklad vydaný zvláštní matrikou, pokud není této povinnosti zproštěn zvláštním právním předpisem nebo tak stanoví mezinárodní smlouva oprávněná osoba neprokáže ve lhůtě stanovené rozhodnutím o přerušení řízení pravdivost údajů nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění -> orgán příslušný k vydání CD nebo provedení změn řízení zastaví

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Viz bod 6. Formuláře k podání žádosti nejsou.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

a) Vydání cestovního pasu     Kč     600

    - občanům mladším 15 let    Kč      100

 b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    6 000

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     Kč    4 000

   a převzetí u Ministerstva vnitra     Kč    2 000

    občanům mladším 15 let

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    2 000

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností    Kč    1 500

   a převzetí u Ministerstva vnitra         Kč      500

 c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    3 000

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      Kč    2 000

   a převzetí u Ministerstva vnitra        Kč    1 000

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního     úřadu obce s rozšířenou působností               Kč    3 000

    občanům mladším 15 let

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    1 000

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     Kč      500

   a převzetí u Ministerstva vnitra         Kč      500

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního     úřadu obce s rozšířenou působností               Kč    1 000

 d) Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti     Kč      100


Správní poplatek je nutno zaplatit při podání žádosti o cestovní pas, na MěÚ Český Brod je možno platit i platební kartou.

 

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

·        žádost je podána v České republice - do 30 dnů

·        žádost je podána u ZÚ - do 120 dnů

Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo

b) do 5 pracovních dnů.

Pas obsahuje biometrické údaje i strojově čitelné údaje. Platnost tohoto pasu je:

 • Pro občany ve věku do 15 let je platnost 5 let,
 • Pro občany starší 15 let je platnost 10 let.

 

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Účastníkem řízení je občan, kterému má být cestovní pas vydán. V zákonem stanovených případech je v řízení zastupován – viz bod 5.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

Kromě podání žádosti je žadatel povinen

·        prokázat pravdivost údajů uvedených v žádosti o vydání cestovního pasu – viz. odst. 10.

·        převzít osobně vyhotovený cestovní pas – viz. odst. 8.

16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronické podání žádosti není povoleno.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění.

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění.

18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Řízení o vydání cestovního dokladu je správním řízením dle správního řádu. Převzetím cestovního pasu je správní řízení k vydání pravomocně ukončeno. Proti vydání cestovního pasu se po převzetí žadatelem nelze odvolat.
Proti případným usnesením o přerušení řízení či zastavení řízení, proti rozhodnutí o odepření vydání lze podat odvolání - poučení o možnosti odvolat se je povinnou součástí usnesení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, neodevzdání neplatného cestovního dokladu. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy veřejnosti a odpovědi na ně naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
22. Další informace Ministerstvo vnitra ČR
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 Ministerstvo vnitra ČR
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Iveta Kleinerová, tel.: +420 321 612 149, e-mail: kleinerova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.7.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
1.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Od 1. září 2006 bylo zrušeno vydávání cestovního průkazu obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Cestovní průkazy od tohoto data vydávají jen zastupitelské úřady v zahraničí, zejména v případě ztráty nebo odcizení cestovního pasu. Od 1. září 2006 byla rovněž zrušena námořnická knížka jako jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, včetně její registrace.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist