Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Občanské aktivity

Střet zájmů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Střet zájmů - nahlížení do registru.
4. Základní informace
k životní situaci

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. podávat oznámení (čestné prohlášení) o:

  • jiných vykonávaných činnostech
  • majetku nabytém v průběhu výkonu funkce
  • příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou:

  • členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
  • členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
  • vedoucí zaměstnanci města podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu.

Čestné prohlášení podávají veřejní funkcionáři vždy za předchozí kalendářní rok, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června následujícího kalendářního roku (veřejní funkcionáři podávali oznámení poprvé za rok 2007, a to v termínu do 30. června 2008). Veřejní funkcionáři, kteří ukončili výkon funkce v průběhu roku, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Každý občan.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Do registru oznámení lze nahlížet v listinné podobě v místě sídla evidenčního orgánu a rovněž lze do registru nahlížet v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:

a) osobně u evidenčního orgánu,

b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo

c) elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu. (Tato žádost musí obsahovat zaručený elektronický podpis.)

8. Na které instituci životní
situaci řešit
Registr oznámení vede evidenční orgán, kterým je tajemník městského úřadu v Českém Brodě.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Městský úřad Český Brod, odbor tajemníka
S kým: Ing. Aleš Kašpar, nám. Husovo 70, 1. patro, tel. 321 612 114, e-mail: kaspar@cesbrod.cz
Kdy: V úřední dny (pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.), další dny po telefonické dohodě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není předepsán, ale lze využít tento tiskopis stretzajzad.doc 66 kB. Není však podmínkou, aby byla žádost podána prostřednictvím tohoto formuláře.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Žádné.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních dnech (pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.), další dny po telefonické dohodě.

V případě osobního podání žádosti pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě budou přístupové údaje žadateli předány na počkání na odboru tajemníka

Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele s výjimkou žádosti podané osobně u evidenčního orgánu. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Žádní.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
epodatelna@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede, skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která:

a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,

b) poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek podle lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy Nelze zobecnit.
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, odbor tajemníka
26. Kontaktní osoba Ing. Aleš Kašpar, tajemník MěÚ Český Brod, tel. 321 612 114
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
4.8.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
4.8.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoveno
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Nejsou.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist