Český BrodOficiální stránky města

Městský úřad - Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č.106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.

1. Název

Město Český Brod

2. Důvod a způsob založení  Město Český Brod vzniklo jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy sedmé ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 1 a § 2 tohoto zákona je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3. Organizační struktura 

Organigram MěÚ

Rada města

Zastupitelstvo města

Výbory a komise

Příspěvkové organizace

4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budova 1 - náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01

Budova 2 - náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

4.3 Úřední hodiny

pondělí  8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
úterý  8:00 - 11:00
středa    8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00

Podatelna, Pokladna, CzechPoint
pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
úterý  8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

4.4 Telefonní čísla

Podatelna - 321 612 111
Městská policie - 736 675 756
Starosta - 321 612 113
Krizový manažer - 605 305 104
Pověřenec GDPR - 227 031 495
Informační centrum - 321 612 219

4.5 Čísla faxu 321 612 201
4.6 Adresa internetové stránky Oficiální stránky města
4.7 Adresa e-podatelny epodatelna@cesbrod.cz
4.8 Další elektronické adresy

Podrobné kontaktní údaje

Identifikátor datové schránky - jgqbsve

5. Případné platby lze poukázat č. ú.: 9294910237/0100
Hotovostní a bezhotovostní platby lze uhradit také na pokladně MěÚ v úředních hodinách.
6. 00235334
7. DIČ CZ00235334
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Strategický plán stratplakt1211.pdf 707 kB

Územní plán

Jednací řád rady města jednaciradRM_2018.pdf 591 kB

Jednací řád zastupitelstva města jednaciradZM_2020.pdf 599 kB

Pravidla pro vyřizování petic a stížností VP_25_Pravidla_pro_vyrizovani_petic_astiznosti_012020A.pdf

Směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu VP_15_Zadavani_zakazek_maleho_rozsahu_112016_A.pdf

 

8.2 Rozpočet 

Rozpočet

9. Žádosti o informace Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně přímo na podatelně MěÚ, případně písemně na adresu MěÚ, a to v listinné podobě poštou, dále prostřednictvím elektronické podatelny (bez nutnosti opatření uznávaným elektronickým podpisem) a konečně datovou zprávou do datové schránky města.
10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podat ústně do protokolu nebo písemně přímo na podatelně MěÚ, případně písemně na adresu MěÚ, a to v listinné podobě poštou, dále prostřednictvím elektronické podatelny (opatřené uznávaným elektronickým podpisem) a konečně datovou zprávou do datové schránky města.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí odboru/oddělení MěÚ nebo orgánu města je možno podat písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě opatřené uznávaným elektronickým podpisem, a to ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit také pomocí jiných technických prostředků ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu.

Správní orgán, který vydal příslušné rozhodnutí, je povinen v poučení uvést, zda je možné podat opravný prostředek, v jaké lhůtě je možné tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o opravném prostředku rozhoduje a u kterého správního orgánu se opravný prostředek podává.

Pokud má účastník řízení právo se proti rozhodnutí odvolat, musí v odvolání uvést své jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, jednací číslo rozhodnutí, který odbor/oddělení, případně orgán rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.

Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, může účastník podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti u nadřízeného správního orgánu.

Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

12. Formuláře Formuláře MěÚ
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Životní situace
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů

Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů dostupné zde

Nejdůležitější právní předpisy, kterými se řídí město Český Brod při výkonu své činnosti, a Sbírka zákonů příslušného roku jsou k fyzickému nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři vedení města, Budova 1 - náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky, nařízení, směrnice

Právní předpisy města a jejich evidence jsou k nahlédnutí v kanceláři vedení města.

15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebníky úhrad

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Zatím nebyla vydána žádná usnesení.
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Město v této době nedisponuje vzory licenčních smluv.
16.2 Výhradní licence Město v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist