Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

Pozvánka na besedu o novém územním plánu

Pozvánka na besedeu o územním plánu

Zastupitelstvo města Český Brod na svém zasedání dne 11. 11. 2009 rozhodlo o pořízení nového územního plánu města Český Brod.

Město Český Brod má od roku 1997 schválený územní plán sídelního útvaru. Tento územní plán je do 31. 12. 2015 závazným plánovacím dokumentem, který vymezuje rozsah a účel využití ploch ve městě.

Pořízení nového územního plánu, které se skládá z několika etap, budou předcházet přípravné práce, v jejichž rámci se shromáždí záměry vlastníků nemovitostí a podněty ze strany veřejnosti.

Vyzýváme proto všechny, kteří by chtěli uplatnit svoje záměry v území a podat podněty směřující k rozvoji města, aby tak učinili písemně na podatelně Městského úřadu Českého Brodu, stavebního odboru – Úřadu územního plánování, Náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod nejpozději do 26. února 2010. Svoje podání prosím výrazně označte textem „ÚP města Český Brod“.

V žádosti uveďte adresu žadatele včetně telefonického spojení, identifikaci záměru včetně označení pozemků dle katastru nemovitostí (přiložte kopii výpisu z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy, vše je ke stažení na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) a popř. další přílohy zpřesňující záměr.

Územní plán obce (§43 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Pokud například plánujete v příštích letech stavbu rodinného domu, garáže, hospodářského stavení, objektu pro výrobu apod., musí být Váš záměr v souladu s touto dokumentací, jinak nevydá příslušný stavební úřad povolení ke stavbě.

Stávající územně plánovací dokumentaci  si můžete prohlédnout na webových stránkách města Českého Brodu: /group/urad-uzemniho-planovani, popřípadě na Stavebním odboru – Úřadu územního plánování v úřední dny v pondělí a středu od 8 – 17 hodin nebo po telefonické dohodě i v jiné dny.

Kontakt: MěÚ Český Brod, Stavební odbor – Úřad územního plánování, Náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod, Ing. Ilona Kunešová, tel.: 321 612 261, e-mail: kunesova@cesbrod.cz

Obec a územní plánování obec-a-UP.pdf 924 kB

Občan a územní plánování obcan_a_UP.pdf 536 kB

16.02.10 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist