Životní situace - Pojištění majetku města

Pojistné události na veřejném prostranství

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Pojistná událost – na veřejném prostranství a ve veřejných budovách.
4. Základní informace
k životní situaci
Jedná se o agendu odpovědnosti právních subjektů, tj. i  města Český Brod za škodu, kterou způsobilo v důsledku svého jednání jinému na životě, zdraví nebo věci. Pro takové případy škody je město řádně pojištěno. Každá škodní událost je posuzována individuelně. Teprve na základě zhodnocení všech skutečností je možné definitivně určit, zda město Český Brod odpovídá a zda pojišťovna poskytne pojistné plnění.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Občan, jemuž činností nebo naopak nečinností města Český Brod vznikla nějaká újma :

-         občan který se v zimním období zranil pádem na chodníku

-         občan žijící v obecním bytě, ve kterém dojde v důsledku nedostatečně udržovaných stavebních konstrukcí a rozvodů k poškození bytu a jeho zařízení

-         občan, který utrpěl úraz například pádem ledu nebo části omítky z budovy majetku města Český Brod

-         občan, který upadl do nezakryté části chodníku, který je upravován

-         občan, jemuž se vlivem stáří spadlý strom zřítil na jeho pozemek a poškodil jeho  majetek

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podmínkou pro pojistné plnění je skutečností, že město Český Brod jako pojištěný subjekt skutečně za pojistnou událost odpovídá. O pojistném plnění rozhoduje pojišťovna na základě komplexní dokumentace k pojistné události. Dokazování o oprávněnosti poškozeného na odškodnění je na poškozeném, proto je nezbytné , nahlásit škodní událost neprodleně . Pozdní nahlášení může ztížit nebo zcela vyloučit nárok na odškodnění.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

V různých případech je nutné dodat různé dokumenty (třeba postupně):

A/ v případě úrazů ( pád na chodníku,…  )

-         písemná žádost – viz. formuláře Žádost o uplatnění  nároku na náhradu škody a Oznámení škodní události

-         čestná prohlášení  případných svědků úrazu

-         fotodokumentace místa úrazu

-         zakreslení místa úrazu do katastrálního snímku pozemkové mapy ( lze zajistit ve spolupráci s městem  Český Brod)

-         doklad o lékařském ošetření či hospitalizaci

-         případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá  ( posudek o bolestném, potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě)

B/ v případě poškození majetku ( poškození vozidla pádem sněhu nebo ledu, pád stromu v majetku města …)

-         písemná žádost o náhradu škody včetně nahlášení škody

-         fotodokumentace místa poškození majetku

-         faktura za provedené práce- opravy

-         případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá jako doplňující

8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: nám. Husovo 70, Český Brod
S kým: odbor rozvoje,  Šarochová Blanka tel. 321612169, 604376042, sarochova@cesbrod.cz
Kdy: PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Jiné dny po telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formuláře jsou k vyzvednutí na podatelně města Český Brod , nebo ke stažení viz.níže

Žádost o uplatnění nároku na náhradu škod (doc)

Oznámení škodní události (xls) 

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Nejsou stanoveny žádné poplatky.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Žádné přesné lhůty pro vyřízení pojistných událostí nejsou dané. Obecně platí, že od doby , kdy má pojišťovna k dispozici všechny požadované dokumenty , pojistná událost bývá vyřešena do jednoho měsíce   ( ať už poskytnutím peněžního  plnění  nebo zamítnutím plnění ). Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení šetření nutného ke  zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. V případě poskytnutí peněžního plnění pojišťovnou je od celkové částky odečtena spoluúčast  města Český Brod , která je však následně po obdržení pokynu pojišťovny poškozenému uhrazena na uvedené číslo účtu, případně může být po domluvě proplacena v hotovosti na pokladně města v budově č.p. 56 nebo poštovní poukázkou na adresu trvalého pobytu.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Odbor rozvoje 

Technické  služby města Český Brod

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
V případě potřeby je žadatel škodní události kontaktován
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
sarochova@cesbrod.cz  pro získávání informací
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
18. Jaké jsou související
předpisy
Nařízení města Český Brod č.6/2018 o zimní údržbě místních komunikací
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
www.uniqa.cz ,  tel. 488 125 125
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Město Český Brod, Odbor rozvoje
26. Kontaktní osoba Blanka Šarochová, tel. 321612169, 604376042
e-mail: sarochova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
28.1.2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
28.1.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist