Zdravý Brod

MA21 - MA21

Základní pojmy

Zdravé Město a MA21
 • Jde o komunitní projekt pro zdraví a udržitelný rozvoj, který město Český Brod realizuje od roku 2007. Připojilo se tak mezi obce, kraje nebo svazky obcí, které mají zájem uplatňovat principy udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Od roku 2009 jsme členem Národní sítě Zdravých měst ČR.
 • Dokumenty a deklarace projektu Zdravé město Český Brod, kterou přijalo Zastupitelstvo města Český Brod najdete zde.
Místní Agenda 21 (dále MA21) 
 • MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy a strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni. Samosprávy, které již dnes metodu MA21 uplatňují, používají jednoduchou definici toho, co tím sledují: "Dělat správné věci správně".
 • Jde o mezinárodní program rozvoje obcí a regionů, zakotvený v dokumentu OSN – Agenda 21, k jehož naplňování se zavázaly desítky států včetně České republiky. Agenda 21 je program pro 21. století, který přináší všem zemím světa určitý návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a přitom zlepšovat hospodářské i sociální podmínky života na této planetě. Míra využívání přírodního bohatství by přitom neměla přesáhnout schopnost jeho obnovy či nalezení adekvátní náhrady. Místní Agenda 21 je proces, který usiluje o aplikaci těchto obecných zásad v konkrétních podmínkách měst, obcí a regionů.
 • Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. MA21 usiluje o vyvážené prosazování tří principů udržitelného rozvoje (hospodářský rozvoj, sociální požadavky a ochrana životního prostředí) na regionální úrovni. Zaměřuje se na místní rozvoj, podporuje ekologické aktivity obyvatel, společenský a kulturní život měst a obcí.
 • Postup měst, obcí a regionů v rámci kvalitní MA21 je přehledně měřitelný Kritérii MA21. Sada Kritérií MA21 je oficiálně zastřešena Radou vlády pro udržitelný rozvoj a jejich plnění je sledováno ve veřejně přístupné Databázi MA21.
 • Získané kategorie města Český Brod: rok 2010 - kategorie D, od roku 2011 - kategorie C

Nezbytnou součástí fungující MA21 bezesporu jsou:

 • kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování;
 • průběžná a aktivní komunikace s veřejností - budování partnerství;
 • systémové a měřitelné směrování k udržitelnému rozvoji.

Strategické plánování

Město Český Brod zahájilo strategické řízení rozvoje města v roce 2006. V průběhu roku 2007 byl za účasti široké veřejnosti a s pomocí nezávislé konzultantky pro strategické plánování zpracován Strategický plán města Český Brod do roku 2022, který byl schválen zastupitelstvem města v prosinci 2007.
V roce 2011 byla v rámci projektu „Zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod“ provedena aktualizace strategického plánu. V nové podobě byl strategický plán schválen zastupitelstvem města v březnu 2012.
Strategický plán je základním koncepčním dokumentem města. Vytyčuje hlavní dlouhodobé směry rozvoje města s cílem zvyšování kvality života a životního prostředí ve městě a jeho okolí.

Komise zdravého města

Činnost komise byla ukončena ke dni 15. 3. 2023.

Komise je poradním orgánem rady města, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího k udržitelnému rozvoji ve městě. Zabývá se prosazováním principů MA21 – zapojováním veřejnosti, strategickým a komunitním plánováním, zkvalitňováním veřejné správy. Je významným partnerem koordinátora i politika ZM a MA21. 
Zaměření práce komise se každoročně odvíjí od cílů, které si komise stanovuje každý rok v tzv. Akčním plánu zlepšování, který je schvalován radou města. Po ukončení kalendářního roku je plán komisí vyhodnocen. Akční plány a výroční zprávy o činnosti jsou k nahlédnutí zde.

členové komise
 • Ing. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný politik, starosta města Český Brod
 • Bc. Martina Vlastníková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor (zapisovatelka)
 • Ing. Petr Čermák - veřejný sektor, investiční referent odboru investic
 • Bc. Jana Tůmová – veřejný sektor, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb
 • Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,
 • Petr Fořt - podnikatelský sektor, SKYBRAND s.r.o.
ZÁPISY ZDE

Politik Zdravého města: 
Ing. arch. Markéta Havlíčková

Koordinátorka Zdravého města: 
Bc. Martina Vlastníková, PR manažerka 

Výroční zprávy

Českobrodská tržnice

Českobrodská tržnice

Provozovatel, který zajišťoval chod farmářských trhů v minulém roce již dále ve městě nepokračuje a proto jsme se vrátili k předchozímu modelu ČESKOBRODSKÉ TRŽNICE a o své oblíbené produkty tak určitě nepřijdete. S výjimkou stánku Chick-Tricks ve středu, si jednotliví prodejci zajistili svá prodejní místa v termínu, který byl někomu bližší a to každý pátek v předpokládaném čase 7:00 - 14:00 hodin podle možností každého prodejce.

Ukončení sezóny Farmářských trhů

Ukončení sezóny Farmářských trhů

Pro rok 2021 Thysk.cz UKONČIL pořádání farmářských trhů na náměstí v Českém Brodě. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se v nové sezóně 2022. 

VÝSLEDKY NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU 2020

VÝSLEDKY NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU 2020

Letošní názorový průzkum byl již šestým v pořadí a to opět ve spolupráci s Agora CE, o.p.s. Dotazník byl respondentům k dispozici v tištěné a elektronické podobě v období od 19. 9. do 18. 10. 2020. Sešlo se celkem 428 vyplněných dotazníků. Výsledky přináší Závěrečná zpráva
V tištěné podobě je k dispozici v kanceláři vedení města. Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkové šetření . 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist