Zdravý Brod

MA21 - MA21 a Zdravé město

Základní pojmy

Zdravé Město a MA21
 • Jde o komunitní projekt pro zdraví a udržitelný rozvoj, který město Český Brod realizuje od roku 2007. Připojilo se tak mezi obce, kraje nebo svazky obcí, které mají zájem uplatňovat principy udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Od roku 2009 jsme členem Národní sítě Zdravých měst ČR.
 • Dokumenty a deklarace projektu Zdravé město Český Brod, kterou přijalo Zastupitelstvo města Český Brod najdete zde.
Místní Agenda 21 (dále MA21) 
 • MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy a strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni. Samosprávy, které již dnes metodu MA21 uplatňují, používají jednoduchou definici toho, co tím sledují: "Dělat správné věci správně".
 • Jde o mezinárodní program rozvoje obcí a regionů, zakotvený v dokumentu OSN – Agenda 21, k jehož naplňování se zavázaly desítky států včetně České republiky. Agenda 21 je program pro 21. století, který přináší všem zemím světa určitý návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a přitom zlepšovat hospodářské i sociální podmínky života na této planetě. Míra využívání přírodního bohatství by přitom neměla přesáhnout schopnost jeho obnovy či nalezení adekvátní náhrady. Místní Agenda 21 je proces, který usiluje o aplikaci těchto obecných zásad v konkrétních podmínkách měst, obcí a regionů.
 • Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. MA21 usiluje o vyvážené prosazování tří principů udržitelného rozvoje (hospodářský rozvoj, sociální požadavky a ochrana životního prostředí) na regionální úrovni. Zaměřuje se na místní rozvoj, podporuje ekologické aktivity obyvatel, společenský a kulturní život měst a obcí.
 • Postup měst, obcí a regionů v rámci kvalitní MA21 je přehledně měřitelný Kritérii MA21. Sada Kritérií MA21 je oficiálně zastřešena Radou vlády pro udržitelný rozvoj a jejich plnění je sledováno ve veřejně přístupné Databázi MA21.
 • Získané kategorie města Český Brod: rok 2010 - kategorie D, od roku 2011 - kategorie C

Nezbytnou součástí fungující MA21 bezesporu jsou:

 • kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování;
 • průběžná a aktivní komunikace s veřejností - budování partnerství;
 • systémové a měřitelné směrování k udržitelnému rozvoji.

Členové komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21

Komise je poradním orgánem rady města, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího k udržitelnému rozvoji ve městě. Zabývá se prosazováním principů MA21 – zapojováním veřejnosti, strategickým a komunitním plánováním, zkvalitňováním veřejné správy. Je významným partnerem koordinátora i politika ZM a MA21. 
Zaměření práce komise se každoročně odvíjí od cílů, které si komise stanovuje každý rok v tzv. Akčním plánu zlepšování, který je schvalován radou města. Po ukončení kalendářního roku je plán komisí vyhodnocen. Akční plány a výroční zprávy o činnosti jsou k nahlédnutí zde.

členové komise
 • Ing. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný politik, starosta města Český Brod
 • Bc. Martina Vlastníková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor (zapisovatelka)
 • Ing. Petr Čermák - veřejný sektor, investiční referent odboru investic
 • Bc. Jana Tůmová – veřejný sektor, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb
 • Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,
 • Petr Fořt - podnikatelský sektor, SKYBRAND s.r.o.
ZÁPISY ZDE

Politik Zdravého města a MA21: 
Ing. Jakub Nekolný
Politik zodpovídá za strategickou část ZM a MA21, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a celkové směřování municipality v této oblasti. Politik ZM a MA21 reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám.

Koordinátorka Zdravého města a MA21: 
Bc. Martina Vlastníková, PR manažerka 
Koordinátorka ZM a MA21 celý proces koordinuje, prezentuje a medializuje. Spolupracuje s politikem, komisí ZM a MA21, různými subjekty a veřejností.

Výroční zprávy

Hlavní dokumenty zdravého města

Deklarace projektu Zdravé město Český Brod ze dne 17.6.2009 Deklarace_ZM.pdf

Usnesení Zastupitelstva města Český Brod ze dne 5.11.2014 Usneseni_zastupitelstvo_141105.pdf- ustanovení politika zdravého města a MA21

Usnesení Zastupitelstva města Český Brod ze dne 14.9.2016 Usneseni_zastupitelstvo_160914.pdf- ustanovení politika zdravého města a MA21

Usnesení Zastupitelstva města Český Brod ze dne 1.4.2015 Usneseni_zatupitelstvo_150401.pdf - ustanovení koordinátorky zdravého města a MA21

Usnesení Rady města Český Brod ze dne 16.12.2015  Usneseni_rada_151216.pdf - zřízení komise

Usnesení Rady města Český Brod ze dne 16.1.2019 Usneseni_komise_RM_190116.pdf - zřízení komise a jmenování politika ZM

Usnesení Zastupitelstva města Český Brod ze dne 19.1.2022 Usneseni_RM_342022.pdf

- ustanovení koordinátorky zdravého města a MA21

Město Český Brod se registrovalo do evidence Místních agend 21

logo ceniaMěsto Český Brod se tak připojilo mezi obce, kraje nebo svazky obcí, které mají zájem uplatňovat principy udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Strategickým plánováním v roce 2007 Český Brod nastoupil proces zkvalitňování správy věcí veřejných, zapojování veřejnosti a využívání poznatků o udržitelném rozvoji, které v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů.

Co si představit pod pojmem udržitelný rozvoj? Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí). Potřeby přítomnosti jsou uspokojovány, aniž by byly oslabeny možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce. Vede k zodpovědnosti k jiným lidem a přírodě jako celku.

Na portálu DataPlán, což je informační systém Národní sítě Zdravých měst ČR pro řízení municipalit a regionů k udržitelnému rozvoji, se dozvíte jak naše město naplňuje projekt Zdravá města a MA21. Plněním jednotlivých kritérií si město Český Brod buduje své postavení na poli žadatelů o dotační programy.

Od roku 2009 jsme členem Národní sítě Zdravých měst ČR.

Deklarace projektu Zdravé město Český Brod, kterou přijalo Zastupitelstvo města Český Brod ke stažení zde. Deklarace_PZMaMA21_CeskyBrod_2009.pdf

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist