Životní situace - Stavební úřad

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
4. Základní informace
k životní situaci
Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník nebo jím zmocněná osoba
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Stavebník musí předložit žádost v souladu s vyhl. č. 503/2006. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. Vytyčovací protokol stavby, revize hromosvodu, revize elektro, revize spalinových cest, tlaková zkouška vnitřního a venkovního vodovodu, zkouška těsnosti kanalizace (vnitřní a venkovní), zkouška těsnosti žumpy, topná a tlaková zkouška topení, předávací protokol od provádějící firmy (popř. stavebního dozoru), protokol o likvidaci odpadů, měření radonu (pokud byl střední a vyšší), souhlas s připojením na sítě ČEZ.

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle odstavce 1 též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě může stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
viz. bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl.503/2006 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatky nevyměřují.

Poplatek podle Položky 20 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

Místní šetření nebo ohledání na místě

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu: Kč  500

b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech: Kč 1 000

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor s podmínkami § 119 odst. 2, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Pokud stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle odstavce 1 též doloží odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora, může  stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a může vydat  kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
strnad@cesbrod.cz
frycova@cesbrod.cz
kosinova@cesbrod.cz
sommerova@cesbrod.cz
maresova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu
( stavební zákon), v platném znění, vyhl. 503/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

 

18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.  Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení  v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor s podmínkami § 119 odst. 2 stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení užívání stavby zakáže. Odvolání proti rozhodnutí nemá  odkladný účinek. Stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka.

Proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím  zdejšího odboru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Možnost sankcí je specifikována v § 178 a výše stavebního zákona
21. Nejčastější dotazy

Jakému režimu podléhá povolení užívání u staveb s vydaným stavebním povolením do 31.12.2006:

Tyto stavby nepodléhají stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., a režimu výše uvedenému, ale podléhají stavebnímu zákonu č. 50/1976 Sb., - kolaudačnímu řízení a kolaudačnímu rozhodnutí.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
29.5.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Oznámení o užívání stavby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

Oznámení o užívání stavby

 

4. Základní informace
k životní situaci
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. (Netýká se staveb  uvedených v § 122 stavebního zákona  -  např. stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a technické infrastruktury, dále stavba u které  bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou )
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník  nebo osoba jím zmocněná
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Stavebník musí předložit žádost v souladu s vyhl. č. 503/2006. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník geometrický plán. Dále předloží  vytyčovací protokol stavby, revize hromosvodu, revize elektro, revize spalinových cest, tlaková zkouška vnitřního a venkovního vodovodu, zkouška těsnosti kanalizace (vnitřní a venkovní), zkouška těsnosti žumpy, topná a tlaková zkouška topení, revize plyn, předávací protokol od provádějící firmy (popř. stavebního dozoru), protokol o likvidaci odpadů, měření radonu (pokud byl střední a vyšší), smlouvy o připojení na veřejnou technickou infrastrukturu (elektro, plyn, voda, kanalizace).
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod

Rozdělení správních území:

Jitka Musilová, tel.321 612 132, e-mail: musilova@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Radka Budská, tel. 321 612 133, e-mail: budska@cesbrod.cz

Tismice, Tuchoraz, Limuzy, Přišimasy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Zdeněk Hába, tel. 321 612 134, e-mail: haba@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Marie Melichová, tel. 321 612 135, e-mail: melichova@cesbrod.cz

Přistoupim, Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
viz. bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl.503/2006 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby  se vyměří správní poplatek dle položky 18, bodu 7 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1.000,- Kč.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastník stavby, pokud není totožný se stavebníkem.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
sommerova@cesbrod.cz
musilova@cesbrod.cz
melichova@cesbrod.cz
budska@cesbrod.cz
haba@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu
( stavební zákon), v platném znění.

 

18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím  zdejšího odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Možnost sankcí je specifikována v § 178 a výše stavebního zákona.
21. Nejčastější dotazy Jakému režimu podléhá povolení užívání u staveb
Stavby s vydaným stavebním povolením do 31.12.2006 nepodléhají stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., a režimu výše uvedenému, ale podléhají stavebnímu zákonu č. 50/1976 Sb., - kolaudačnímu řízení a kolaudačnímu rozhodnutí.
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Jitka Musilová, tel.321 612 132, e-mail: musilova@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Radka Budská, tel. 321 612 133, e-mail: budska@cesbrod.cz

Tismice, Tuchoraz, Limuzy, Přišimasy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Zdeněk Hába, tel. 321 612 134, e-mail: haba@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Marie Melichová, tel. 321 612 135, e-mail: melichova@cesbrod.cz

Přistoupim, Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
6.5.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
6.5.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o vydání stavebního povolení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o vydání stavebního povolení
4. Základní informace
k životní situaci
Žádost o vydání stavebního povolení podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník (fyzická nebo právnická osoba, která doloží doklad prokazující právo k pozemku nebo stavbě). Je-li stavebníkem fyzická nebo právnická osoba, která je nájemcem stavby, předloží o tom písemnou dohodu s vlastníkem stavby.  Stavebník jedná samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost o stavební povolení lze učinit pouze na formuláři, který je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklady, které nutno k žádosti o stavební povolení doložit jsou uvedeny v příloze k žádosti o povolení stavby – části B.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl.526/2006 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek je vyměřen dle položky 17) odst. 1 až 4 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004, o správních poplatcích. Lze jej uhradit přímo v podatelně Městského úřadu Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 24 Český Brod, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu. U posledních dvou možností je třeba domluvit platbu s referentem, který stavební povolení stavebníkovi vydává, a který mu sdělí potřebné údaje k zaplacení poplatku (číslo účtu a variabilní symbol).
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

 • až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ
 • nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo doručení písemnosti do ciziny
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Okruh účastníků stavebního řízení upravuje § 109 stavebního zákona

 • Vlastník stavby a pozemku, pokud není stavebníkem.
 • Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.
 • Ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.
 • Společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu ve stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům, jejich okruh stanovuje stavební úřad.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb jsou dány § 152 až § 157 stavebního zákona.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Lze využít elektronickou poštu epodatelna@cesbrod.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti stavebnímu povolení může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Městského úřadu Český Brod, odboru stavebním a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za nedodržení či porušení povinností lze uložit pokutu dle ustanovení § 178 nebo ustanovení § 179 zákona č. 183/2006 Sb.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o územní rozhodnutí

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o vydání územního rozhodnutí
4. Základní informace
k životní situaci

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.

Územním rozhodnutím je rozhodnutí o

a) umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
b) změně využití území,
c) změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
d) dělení nebo scelování pozemků,
e) ochranném pásmu.

Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatel o vydání územního rozhodnutí, který je vlastníkem dotčeného pozemku nebo má souhlas vlastníka dotčeného pozemku.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 86 stavebního zákona a dokumentaci jejíž rozsah je předepsán vyhl. Č. 503/2006 sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Viz bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl.526/2006 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 18 o správních poplatcích.. Je možné uhradit  na pokladně MěÚ  Český  Brod.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Dle správního řádu v jednodušších případech 30 dnů ve složitých 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Okruh účastníků řízení je stanoven § 85 stavebního zákona.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
strnad@cesbrod.cz
frycova@cesbrod.cz
kosinova@cesbrod.cz
sommerova@cesbrod.cz
maresova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí  je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne  jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím zdejšího odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Možnost sankcí je specifikována v § 170 a další stavebního zákona
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Žádost o vydání stavebního povolení

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Odstranění staveb, terénních úprav, zařízení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Odstranění staveb, terénních úprav, zařízení
4. Základní informace
k životní situaci
Vlastník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranění stavby , s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu v níž je přítomný azbest.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník stavby nebo osoba  s prokazatelným právem odstranit stavbu
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 2 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací a doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí. Stavbu lze odstranit, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení takového záměru nesdělí, že k odstranění je třeba povolení. Následuje určení podkladů k doplnění a zahájeno řízení.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Vlastní řízení řeší referenti odboru výstavby a územního plánování města Český Brod jako stavebního úřadu pověřeného podle § 13 odst.1 písm.e) stavebního zákona.

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

 

V případě jakýkoli nejasností se obraťte na administrativu odboru, kde vám ochotně poradí.

Adam Turecký - administrativa odboru výstavby, tel.312 612 138; e-mail: turecky@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

pondělí            8:00-  11:00 –  12:00 - 17:00 hod.

středa              8:00-  11:00 –  12:00 - 17:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Viz bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl.526/2006 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18, bodu 12 a 13 je vyměřen správní poplatek ve výši 500,- -Kč.  
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V případě souhlasu 30 dnů, v případě rozhodnutí -dle správního řádu v jednodušších případech 30 dnů ve složitých 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Rozsah účastníků řízení určuje správní řád.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
strnad@cesbrod.cz
frycova@cesbrod.cz
kosinova@cesbrod.cz
sommerova@cesbrod.cz
maresova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

 

18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti zákazu odstranění stavby je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím zdejšího odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Možnost sankcí je specifikována v § 178 a výše stavebního zákona
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Žádost o vydání stavebního povolení
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.5.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení, udržovacích prací

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení, udržovacích prací
4. Základní informace
k životní situaci
Ohlašování typů a druhů jednotlivých staveb, terénních úprav a stavebních úprav je specifikováno  v § 104 odst.1  zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon)
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník nebo osoba jím zmocněná.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 105, odst. 2 stavebního zákona a projektovou dokumentaci,  jejíž rozsah je předepsán vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Ohlášení staveb odstavných, manipulačních, skladových nebo výstavních ploch uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 105, odst. 3 stavebního zákona. 

Ohlášení staveb zařízení staveniště uvedených v § 104 odst. 1 písm. g) musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 105, odst. 4 stavebního zákona. 

Ohlášení staveb opěrných zdí uvedených v § 104 odst. 1 písm. h) musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 105, odst. 5 stavebního zákona. 

Ohlášení terénních úprav uvedených v § 104 odst. 1 písm. i) musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 105, odst. 6 stavebního zákona. 

Ohlášení udržovacích prací uvedených v § 104 odst. 1 písm. j) musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 105, odst. 7 stavebního zákona. 

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz 
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Viz bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl.503/2006 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1  písm. a) až e) – správní poplatek dle Položky 18, bod 3 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1.000,- Kč.

Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1  písm. f) až k) – správní poplatek dle Položky 18, bod 4 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 500,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Je-li ohlášení úplné, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastník stavby, pokud není totožný se stavebníkem.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
strnad@cesbrod.cz
frycova@cesbrod.cz
kosinova@cesbrod.cz
sommerova@cesbrod.cz
maresova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu
( stavební zákon), v platném znění.

 

 

18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Možnost sankcí je specifikována v § 178 a výše stavebního zákona
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Žádost o vydání stavebního povolení
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
6.5.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist