Český BrodOficiální stránky města

Rozpočet - Závěrečné účty

Závěrečný účet města Český Brod za rok 2005

  REKAPITULACE v tis. Kč      
    Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Plnění
  PŘÍJMY 126 133 131 851 127 086 96%
  VÝDAJE PROVOZNÍ 74 477 76 861 74 693 97%
  VÝDAJE INVESTIČNÍ 51 772 55 105 50 814 92%
  PŘEBYTEK/ SCHODEK -116 -115 1 579  
  FINANCOVÁNÍ 115 115 -1 579  
  Saldo -1 0 0  

Hospodaření Města Český Brod za rok 2005 skončilo přebytkem ve výši 1 579 000,-Kč.

Tento přebytek vznikl z následujících finančních operací:

Skutečnost celkových příjmů za rok 2005 činila 127 086 300,-Kč, což bylo  96% upraveného rozpočtu. Daňové příjmy činily 111% upraveného rozpočtu. V příjmových položkách jsou zahrnuty i příjmy, které nabyly rozpočtovány. Nejvýznamnější položkou v příjmech, která nebyla naplněna, je příjem z pronájmu vodohospodářského majetku – předplacené nájemné. Vzhledem ke skutečné potřebě byla uzavřena smlouva pouze na částku 8 mil. Kč.

Skutečné čerpání provozních výdajů za rok 2005 činilo 74 693 190,-Kč, což bylo 97% upraveného rozpočtu.

Skutečné čerpání investičních výdajů za rok 2005 činilo 50 814 100,-Kč, což bylo 92% upraveného rozpočtu.Tento ukazatel nebyl splněn hlavně tím, že nebyla dokončena investiční akce Vodovod a kanalizace Liblice . Dále tím, že nebyla uskutečněna akce – rekonstrukce ulice Sportovní –Liblice, nečerpáním částky na přípravu rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici. 

Z oddílu financování je zřejmé, že všechny závazky Města  jsou plněny v rozpočtované výši. Byl přijat úvěr na financování akce Vodovod Liblice ve výši  5 089 000,-Kč.

Celkové příjmy za rok 2005 převyšují celkové výdaje za rok 2005  o částku 1 579 tis., která byla použita na  krytí závazků Města.

Součástí závěrečného účtu je přehled o skutečné výši finančních prostředků na bankovních účtech.

Hospodaření středisek vedlejší hospodářské činnosti skončilo za rok 2005 přebytkem v celkové výši 9 158 810,- Kč. Středisko Městské lesy vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1 029 850 Kč.Středisko Bytové a nebytové hospodářství vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 5 682 460,-Kč. Byl překročen rozpočtovaný výnos z prodeje bytů a z prodeje služeb – nájemné. Středisko Ostatní hospodářská činnost vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 2 446 500,-Kč. 

Závěr zprávy auditora: Při přezkumu hospodaření a v předložené účetní závěrce města Český Brod za účetní období 2005 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Součástí závěrečného účtu je přehled stavů běžných účtů, rezervních fondů, fondů reprodukce majetku, fondů odměn  a hospodářských výsledků jednotlivých příspěvkových organizací zřízených Městem Český Brod k 31.12.2005.

 

PŘÍJMY           (v tisících Kč)
POL Popis Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění
1111 Daň z příjmů FO ze ZČ a funkč. požitků 8 700,00 9 000,00 10 053,73 1 053,73 112%
1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 4 900,00 5 200,00 5 132,79 -67,21 99%
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 580,00 680,00 761,96 81,96 112%
1121 Daň z příjmů právnických osob 8 300,00 8 600,00 10 919,60 2 319,60 127%
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 900,00 3 150,00 3 132,64 -17,36 99%
1211 DPH 15 000,00 15 000,00 17 170,51 2 170,51 114%
1334 Odvody za odnětí zeměd. půdy 0,00 0,00 15,50 0,00 -
1337 Poplatek za komunální odpad 3 000,00 3 000,00 2 669,08 -330,92 89%
1341 Poplatek ze psů 120,00 120,00 116,63 -3,37 97%
1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství 360,00 160,00 255,66 95,66 160%
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50,00 50,00 99,53 49,53 199%
1347 Poplatky za provozovaný VHP 670,00 670,00 753,48 83,48 112%
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 200,00 300,00 319,16 19,16 106%
1361 Správní poplatky 3 500,00 5 000,00 5 181,03 181,03 104%
1511 Daň z nemovitostí 3 600,00 3 600,00 4 153,48 553,48 115%
Daňové příjmy celkem   51 880,00 54 530,00 60 734,78 6 204,78 111%
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 0,00 0,10 0,10 -
2141 Příjmy z úroků 50,00 70,00 86,32 16,32 123%
2210 Přijaté sankční platby 1 250,00 1 250,00 1 016,28 -233,72 81%
2222 Ost. příjmy z fin. vyp. před. let od jin.v.r.  0,00 0,00 0,00 0,00 -
2123 Odvody příspěvkových organizací 0,00 186,00 186,18 0,18 100%
2132 Příjmy z pronájmu VHM 20 000,00 20 000,00 8 000,00 -12 000,00 40%
2229 Přijaté vratky transferů 0,00 0,00 9,85 9,85 #DIV/0!
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 5,80 5,80 #DIV/0!
2329 Ostatní nedań. příjmy  50,00 50,00 10,36 -39,64 -
2343 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru 15,00 15,00 10,11 -4,89 67%
2420 Splátka půjčky Sokolu 75,00 75,00 75,00 0,00 100%
2460 Splátky půjček občanům z FRB 150,00 150,00 148,37 -1,63 -
Nedaňové příjmy celkem   21 590,00 21 796,00 9 548,37 -12 247,63 44%
3122 Přijaté příspěvky na investice 0,00 300,00 599,02 299,02 200%
Kapitálové příjmy celkem   0,00 300,00 599,02 299,02 200%
4111 Dotace na státní správu 0,00 509,00 509,00 0,00 100%
4112 Dotace na sociální dávky 10 000,00 9 500,00 9 500,00 0,00 100%
4112 Dotace na výkon státní správy 14 089,00 14 096,90 14 096,90 0,00 100%
4112 Dotace na školství 1 430,70 1 430,70 1 430,70 0,00 100%
4112 Dotace na domov důchodců 1 602,90 1 602,90 1 602,90 0,00 100%
4116 Dotace na veřejně prospěšné práce  200,00 200,00 634,00 434,00 317%
4116 Dotace pro odborné lesní hospodáře 80,00 80,00 90,12 10,12 113%
4116 Dotace od Krajského úřadu  0,00 0,00 4,65 4,65 #DIV/0!
4116 Dotace na odbor matriky 0,00 14,40 14,40 0,00 100%
4121 Platby od obcí za projednání přestupků 50,00 42,00 56,80 14,80 135%
4121 Platby za žáky z okolních obcí 1 600,00 1 639,00 1 486,98 -152,02 91%
4122 Dot. pro Městské lesy (obnova porostů) 0,00 0,00 577,77 577,77 #DIV/0!
4122 Dotace od Krajského úřadu - památky 0,00 0,00 8,26 8,26 #DIV/0!
4131 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti 9 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100%
4132 Převody z vodohospodářského fondu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100%
4216 Dotace na výstavbu vod. a kanal. Liblice 11 310,00 11 310,00 11 308,00 -2,00 100%
4216 Dotace od Krajského úřadu-LHO 0,00 0,00 61,83 61,83 #DIV/0!
4216 Dotace na vodovod Vítězná,Klučovská 300,00 300,00 321,82 21,82 107%
4222 Investiční dotace-Krajský úřad-kan.Liblice 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 100%
Přijaté dotace celkem 52 662,60 55 224,90 56 204,13 979,23 102%
PŘÍJMY CELKEM   126 132,6 131 850,9 127 086,3 -4 764,6 96%
PROVOZNÍ VÝDAJE           (v tisících Kč)
PAR POL Popis Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění
3639 5901 Rozpočtová rezerva 16,10 29,80 0,00   0%
1 Zemědělství a lesní hospodářství            
1014 5169 Plošná deratizace 30,00 30,00 26,18 -3,82 87%
1031 5341 Dotace Městským lesům na pěstební činnost 0,00 0,00 577,77 577,77 #DIV/0!
1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15,00 15,00 0,00 -15,00 0%
1036 5339 Dotace pro odborné lesní hospodáře 80,00 90,00 90,12 0,12 100%
1037 5169 Celospolečenské funkce lesů 0,00 50,00 0,00 -50,00 0%
1037 5339 Celospolečenské funkce lesů 0,00 0,00 4,65 4,65 #DIV/0!
Zemědělství a lesní hospodářství celkem     125,00 185,00 698,72 559,07 378%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství            
2221 5193 Dopravní obslužnost 1 300,00 1 300,00 1 071,03 -228,97 82%
2223 5169 Nákup ostatních služeb - bezpečnost silničního provozu 20,00 20,00 11,22 -8,78 56%
2310 5169 Rozbory vody ve veřejných studních 8,00 8,00 0,00 -8,00          -
2310 5171 Opravy a udržování 10,00 10,00 0,00 -10,00 0%
2362 5166 Činnost OOSS ve vodním hospodářství 0,00 57,00 56,88 -0,12 100%
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem     1 338,00 1 395,00 1 139,13 -255,87 82%
3 Služby pro obyvatelstvo            
3111 5331 Příspěvek zřizovatele MŠ Kollárova 700,00 700,00 700,00 0,00 100%
3111 5331 Příspěvek zřizovatele MŠ Liblice 200,00 244,00 244,00 0,00 100%
3111 5331 Příspěvek zřizovatele MŠ Sokolská 950,00 970,00 970,00 0,00 100%
3113 5331 Příspěvek zřizovatele ZŠ Žitomířská 2 990,00 2 990,00 2 990,00 0,00 100%
  5331 Příspěvek zřizovatele ZŠ Žitomířská-úřad práce 0,00 0,00 101,58 101,58 #DIV/0!
3113 5331 Příspěvek zřizovatele ZŠ Tyršova 3 070,00 3 070,00 3 070,00 0,00 100%
  Školství celkem 7 910,00 7 974,00 8 075,58 101,58 101%
3314 5331 Příspěvek zřizovatele Městské knihovně 1 750,00 1 750,00 1 750,00 0,00 100%
3341 5171 Opravy a udržování rozhlasu 30,00 30,00 54,67 24,67 182%
3349 5169 Nákup ostatních služeb - systém EVA 50,00 50,00 71,40 21,40 143%
3392 5331 Příspěvek zřizovatele MKIC 1 200,00 1 260,00 1 260,00 0,00 100%
  5331 Příspěvek NsP- dotace z úřadu práce 0,00 0,00 39,19 39,19 #DIV/0!
3399 5223 Příspěvek na opravu kostela 200,00 200,00 200,00 0,00 100%
3399 5194 SPOZ - věcné dary 40,00 40,00 36,65 -3,35 92%
3419 5222 Příspěvky sportovním klubům 300,00 450,00 295,00 -155,00 66%
3421 5222 Využití volného času mládeže 60,00 110,00 81,00 -29,00 74%
  5222 Příspěvek na hudební činnost 40,00 40,00 45,00 5,00 113%
3541 5222 K-centrum Kolín (protidrogová prevence) 20,00 65,00 75,00 10,00 115%
3543 5222 Pomoc zdravotně postiženým 0,00 0,00 15,00 15,00 #DIV/0!
  Neinvest. přísp. na kulturu, sport a zdravotnictví celkem   3 690,00 3 995,00 3 922,91 -72,09 98%
PAR POL Popis Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění
3612 5141 Úroky vlastní - Volksbank, FRB 439,00 439,00 453,69 14,69 103%
3639 5331 Příspěvek zřizovatele Technickým službám 6 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 100%
3639 5331 Převod dotace na VPP pro TS 100,00 100,00 133,80 33,80 134%
3639 5362 Platby daní a poplatků v souvislosti s životním prostř. 10,00 10,00 4,68 -5,32 47%
3728 5169 Monitoring nakládání s odpady 100,00 100,00 0,00 -100,00 0%
3729 5169 Likvidace černých skládek 140,00 140,00 150,00 10,00 107%
3745 5169 Obnova veřejné zeleně 190,00 210,00 300,00 90,00 143%
  5660 Poskytnuté půjčky na přípojky Liblice 0,00 90,00 0,00 -90,00 0%
  Komunální služby a péče o životní prostředí celkem   7 779,00 8 889,00 8 842,17 -46,83 99%
Služby pro obyvatelstvo celkem     19 379,00 20 858,00 20 840,66 -17,34 100%
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti            
4174 5410 Dávky sociální péče pro staré občany 700,00 700,00 536,88 -163,12 77%
4175 5410 Dávky sociální péče pro rodinu a děti 4 370,00 3 870,00 3 375,36 -494,64 87%
4176 5410 Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 10,00 10,00 9,50 -0,50 95%
4181 5410 Příspěvek při péči o osobu blízkou 2 500,00 2 500,00 2 610,47 110,47 104%
4182 5410 Příspěvek na zvláštní pomůcky 200,00 200,00 265,10 65,10 133%
4183 5410 Příspěvek na bezbariérové byty 200,00 200,00 69,65 -130,35 35%
4184 5410 Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla 500,00 500,00 510,00 10,00 102%
4185 5410 Příspěvek na provoz motorového vozidla 1 500,00 1 500,00 1 376,19 -123,81 92%
4186 5410 Příspěvek na individuální dopravu 20,00 20,00 30,00 10,00 150%
4199 5169 Ostatní dávky povahy soc.zabezpečení 14,00 14,00 0,00 -14,00 0%
4199 5192 Ostatní dávky povahy soc.zabezpečení 30,00 30,00 8,79 -21,21 29%
4199 5194 Věcné dary 3,00 3,00 3,63 0,63 121%
4199 5660 Neinvestiční půjčky obyvatelstvu 36,00 36,00 1,00 -35,00 3%
4316 5331 Převod dotace pro domov důchodců 3 960,00 3 960,00 3 775,82 -184,18 95%
4316 5331 Příspěvek zřizovatele Anna - penzion a domov 1 602,90 1 602,90 1 602,90 0,00 100%
Sociální věci celkem     15 645,90 15 145,90 14 175,29 -970,61 94%
PAR POL Popis Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění
5 Bezpečnost státu a právní ochrana            
5311 5011 Platy zaměstnanců 975,00 975,00 863,22 -111,78 89%
5311 5013 Povinné pojištění na soc. zabezpečení 245,00 245,00 225,69 -19,31 92%
5311 5032 Povinné poj. na zdravotní pojištění 87,00 87,00 78,12 -8,88 90%
5311 5039 Ost. povinné pojistné  placené zaměstnavatelem 10,00 10,00 2,40 -7,60 24%
5311 5132 Ochranné pomůcky 20,00 20,00 0,00 -20,00 0%
5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 10,00 10,00 15,00 5,00 150%
5311 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 40,00 40,00 52,91 12,91 132%
5311 5139 Nákup materiálu 30,00 30,00 12,74 -17,26 42%
5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 40,00 40,00 48,48 8,48 121%
5311 5167 Školení a vzdělávání 20,00 20,00 16,97 -3,03 85%
5311 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 40,00 26,31 -13,69 66%
5272 5169 Zbezpečení krizových opatření 20,00 20,00 0,00 -20,00 0%
5311 5171 Opravy a udržování 10,00 10,00 10,59 0,59 106%
5512 5222 Příspěvek dobrovolným hasičům 0,00 0,00 13,00 13,00 #DIV/0!
Bezpečnost státu a právní ochrana celkem     1 547,00 1 547,00 1 365,43 -181,57 88%
6 Všeobecná veřejná správa služby            
6112 5023 Odměny voleným zástupcům 1 509,00 1 509,00 1 449,70 -59,30 96%
6112 5031 Povinné pojištění na soc. zabezpečení 365,00 365,00 348,22 -16,78 95%
6112 5032 Povinné poj. na zdravotní pojištění 128,00 128,00 120,53 -7,47 94%
6112 5039 Ostatní povinné pojistné 5,00 5,00 4,04 -0,96 81%
6112 5173 Cestovné 5,00 5,00 1,89 -3,11 38%
6112 5179 Ošatné 20,00 20,00 16,87 -3,13 84%
  Místní zastupitelské orgány celkem   2 032,00 2 032,00 1 941,25 -90,75 96%
PAR POL Popis Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění
6171 5011 Platy zaměstnanců 16 450,00 16 450,00 16 043,02 -406,98 98%
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 540,00 540,00 466,59 -73,41 86%
6171 5024 Odstupné 0,00 0,00 29,10 29,10 #DIV/0!
6171 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 4 400,00 4 400,00 4 342,74 -57,26 99%
6171 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 1 600,00 1 600,00 1 503,24 -96,76 94%
6171 5039 Ostatní povinné pojistné 60,00 60,00 50,05 -9,95 83%
6171 5136 Knihy,učební pomůcky, tisk 60,00 60,00 97,75 37,75 163%
6171 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 650,00 610,00 476,70 -133,30 78%
6171 5138 Nákup zboží 2,00 2,00 0,00 -2,00 0%
6171 5139 Nákup materiálu 700,00 700,00 777,72 77,72 111%
6171 5151 Studená voda 300,00 100,00 89,78 -10,22 90%
6171 5152 Teplo 110,00 110,00 121,95 11,95 111%
6171 5153 Plyn 180,00 180,00 138,96 -41,04 77%
6171 5154 Elektrická energie 260,00 260,00 214,99 -45,01 83%
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50,00 40,00 29,97 -10,03 75%
6171 5161 Služby pošt 670,00 670,00 696,69 26,69 104%
6171 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 450,00 550,00 672,57 122,57 122%
6171 5163 Služby peněžních ústavů 692,00 692,00 421,40 -270,60 61%
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 448,00 473,00 430,85 -42,15 91%
6171 5167 Školení a vzdělávání 453,00 453,00 322,17 -130,83 71%
6171 5169 Nákup služeb 1 205,00 1 375,00 1 407,93 32,93 102%
6171 5171 Opravy a udržování 510,00 610,00 513,21 -96,79 84%
6171 5172 Programové vybavení 220,00 600,00 659,76 59,76 110%
6171 5173 Cestovné 40,00 40,00 61,33 21,33 153%
6171 5175 Pohoštění 30,00 50,00 47,10 -2,90 94%
6171 5179 Ošatné 400,00 440,00 364,87 -75,13 83%
6171 5361 Nákup kolků 30,00 30,00 0,50 -29,50 2%
6171 5362 Daně a poplatky 30,00 0,00 11,47 11,47 #DIV/0!
6171 5499 Sociální fond 554,40 554,40 566,61 12,21 102%
  Činnost místní správy celkem   31 094,40 31 649,40 30 559,02 -1 090,38 97%
6330 5362 Platby daní a poplatků 0,00 720,00 653,64 -66,36 91%
6409 5366 Vratky transferů z min.let 3 299,20 3 299,20 3 320,05 20,85 101%
Všeobecná veřejná správa a služby celkem     36 425,60 37 700,60 36 473,96 -2 317,02 97%
               
               
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM     74 476,60 76 861,30 74 693,19 -2 168,11 97%
INVESTICE         (v tisících Kč)
PAR Popis Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění
1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 0,00 59,17 59,17 #DIV/0!
2219 Rekonstrukce Husova náměstí 8 800,00 9 022,00 8 931,06 -90,94 99%
2219 Komunikace K Lukám-Štolmíř 128,00 140,00 134,16 -5,84 96%
2219 Komunikace K Nouzovu 0,00 150,00 146,22 -3,78 97%
2219 Komunikace ke hřišti Na Kutilku 0,00 100,00 63,10 -36,90 63%
2219 Rekonstrukce chodníku-Liblice,Sportovní 0,00 218,00 0,00 -218,00 0%
2219 Opěrná zeď - koryto Šembery 0,00 200,00 193,15 -6,85 97%
2229 Dopravní značení 160,00 220,00 202,87 -17,13 92%
2310 Rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici 785,00 200,00 0,00 -200,00 0%
2310 Ul. Vítězná ul.Klučovská- vodovod 300,00 365,00 407,03 42,03 112%
2321 rekonstrukce Prokopa Velikého 0,00 0,00 4,17 4,17 #DIV/0!
2321 Kanalizace K Dolánkám 20,00 0,00 -357,04 -357,04 #DIV/0!
2321 Vodovod a kanalizace Liblice 38 379,00 38 917,00 36 650,08 -2 266,92 94%
2321 Přípojky Liblice - občané 0,00 1 000,00 570,00 -430,00 57%
2321 Investiční půjčky Liblice 0,00 0,00 85,00 85,00 #DIV/0!
Průmyslová a ostatní odvětví hospod. celkem   48 572,00 50 532,00 47 088,97 -3 443,03 93%
3111 ZŠ Tyršova - dotace na okna 300,00 300,00 300,00 0,00 100%
3412 Příspěvek na minirampu - skateboard 0,00 200,00 200,00 0,00 100%
3412 Příspěvek -hřiště Liblice 0,00 150,00 150,00 0,00 100%
3412 Příspěvek na osvětlení atletického hřiště 0,00 0,00 83,00 83,00 #DIV/0!
3522 Investiční dotace pro Ns P  0,00 300,00 300,00 0,00 100%
3612 Bourání zadního traktu č.p. 25 100,00 184,00 176,89 -7,11 96%
3631 Veřejné osvětlení 300,00 300,00 223,43 -76,57 74%
3632 Pohřebnictví-rekonstrukce obřadní síně 400,00 690,00 698,71 8,71 101%
3633 Plynofikace ul. Průmyslová Liblice 400,00 420,00 486,23 66,23 116%
3639 Příprava investic na další období 200,00 200,00 18,75 -181,25 9%
3745 Oplocení dětského hřiště v parku 80,00 80,00 73,93 -6,07 92%
3341 Rekonstrukce městského rozhlasu 70,00 70,00 0,00 -70,00 0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj 0,00 700,00 445,99 -254,01 64%
Služby pro obyvatelsto celkem   1 850,00 3 594,00 3 156,93 -437,07 88%
6171 Územní plán 300,00 300,00 43,44 -256,56 14%
6171 Správce výp. tech. - progr. vybavení 1 000,00 350,00 241,21 -108,79 69%
6171 Tech.zhodnocení č.56-odb.dopr.,dvorek,chodník 0,00 279,00 280,69 1,69 101%
6171 Budovy, pozemky   50,00 50,00 2,88 -47,12 6%
Všeobecná veřejná správa a služby celkem   1 350,00 979,00 568,22 -410,78 58%
             
INVESTICE CELKEM 51 772,0 55 105,0 50 814,1 -4 290,9 92%
FINANCOVÁNÍ        
POL Popis Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Plnění
8115 Použití prostředků z minulého období 3 600,00 3 600,00 4 004,33 111%
8124 Splátky půjčky SFŽP -5 644,00 -5 644,00 -5 644,00 100%
8124 Splátky půjčky Volksbank -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 100%
8124 Splátky půjčky FRB - nové -530,00 -530,00 -528,40 100%
8124 Splátka poskytnuté půjčky FRB 0,00 0,00 -2 100,00 #DIV/0!
8127 Úvěr na výstavbu vod. a kan. Liblice 5 089,00 5 089,00 5 089,00 100%
8128 Vytvoření rezervy 0,00 0,00 0,00        -
  Financování celkem 115,00 115,00 -1 579,07 -1373%

 

Stavy bankovních účtů     ( v Kč)  
         
Rozpočtové hospodaření k 31.12.2004 k 31.12.2005 Rozdíl  
231 10 (ZBÚ) 4 753 136 2 737 033 -2 016 103 vlastní prostředky
231 12 (ING Bank) 3 018 1 156 -1 862
231 14 (Volksbank) 18 895 65 778 46 883
231 15 (ČMZRB) 1 368 5 509 4 140
236 14 (Soc. fond) 11 589 260 -11 329
  4 788 006 2 809 736 -1 978 271
236 31 (FRB) 2 180 883 0 -2 180 883 cizí prostředky
236 30 (FRB nové) 84 681 239 829 155 148
245 40 (Depozitní účet) 498 440 298 379 -200 061
Celkem 7 552 010 3 347 944 -4 204 066  
         
         
Hospodářská střediska        
Městské lesy 620 356 869 998 249 642  
Bytové hosp. 980 327 3 912 272 2 931 945  
OHČ 5 054 000 2 001 013 -3 052 987  
Vodohosp. fond 6 136 427 7 474 023 1 337 596  
BONUS (ČS) 89 026 649 297 560 271  
Celkem 12 880 136 14 906 604 2 026 467  
         
Bankovní účty celkem 20 432 146 18 254 548 -2 177 599  
         
         
         
         
         
Přehled finančních investic k 31.12.2005      
  Tržní hodnota      
1. IN - fond stability - podíl. listy        
Celkem 63 255      
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist