Projekty města - Projekty s podporou ESF

Projekt "Konsolidace IT a nové služby TC obcí pro Město Český Brod"

Cílem projektu je modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních technologií, tj.
umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti, zkvalitnit
a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Za tímto účelem proběhne konsolidace HW i SW v rámci úřadu.

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09476

Číslo operačního programu: 6.2
Název prioritní osy: Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Číslo prioritní osy:
Číslo oblasti podpory: 6.2.1
Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě
Číslo výzvy: 22
Název výzvy: Kontinuální výzva pro 6.2.1 - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ

 Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

Technologické služby MěÚ Český Brod se soustředí na výkon vnitřních agend obce - městské informační systémy a samotnou podporu výkonu správy obce s pověřeným obecním úřadem, stejně jako na přenesené služby státní správy. Ačkoliv se dle obecné definice nejedná o kritickou infrastrukturu státu, je nutné přiblížit bezpečnostní a dalších technické vlastnosti technologického zázemí obce (HW, licence, aplikace) aktuálně
posilovaným bezpečnostním standardům vyšších úrovní místní správy a samosprávy, popřípadě státní správy.Městské informační systémy obsahují mnoho citlivých dat, mnoho dat archivní povahy, která jsou důvodem pro urychlenou potřebu investic do moderní ICT infrastruktury obcí. Jedním z podstatných závěrů zmíněné analýzy je
to, že současná ICT infrastruktura Města Český Brod neposkytuje požadované prostředky pro dlouhodobé poskytování služeb dle konceptu. Proto je nutné upravit a dovybavit ICT komponenty do uceleného řešení dle procesů probíhajících v rámci působnosti žadatele. Finanční příprava spočívala v alokaci dostatečného objemu finančních prostředků, které zajistí spolufinancování plánovaných projektů jak v implementační tak v provozní fází, minimálně po dobu udržitelnosti toho-kterého
projektu.Mimo obecné potřeby investic do technologických zázemí obcí nižších úrovní je nutné reflektovat zajištění kybernetické bezpečnosti státu jako jedné z klíčových výzev současné doby. Lisabonský summit NATO uskutečněný v roce 2010 mimo jiné zdůraznil nutnost řešení této problematiky jak na mezinárodní úrovni, tak i na
úrovni národní.

 Cíle projektu:

Obecné cíle projektu:

 • Zajištění technologického zázemí pro běh agend města
 • Maximální koncentrace agend do jedného systému 

Konkrétní a měřitelné cíle projektu představuje realizace hardwarového zázemí pro poskytování služeb:

 • Konsolidace harwarové architektury (servery, virtuaizace, síť, datové uložiště)
 • Posílení zabezpeční vnitřní sítě MěÚ - monitorování síťového provozu
 • Konsolidace městského informačního systému
Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Realizací projektu dojde k naplnění cíle - konsolidace HW a SW na MěÚ Český Brod

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:
 • vytvoření studie proveditelnosti, včetně souvisejících dokumentů a příloh
 • zapracování připomínek do studie proveditelnosti
 • schválení studie proveditelnosti
 • vypracování žádosti o dotaci
 • podání žádosti o dotaci
 • výběrové řízení na realizaci
 • vyhodnocení výběrového řízení
 • příprava finančních prostředků
Popis aktivit v realizační fázi projektu:

- implementace řešení
- testovací provoz

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:
 • rutinní provoz po dobu udržitelnosti projekt-
 • publicita a administrace projektu
Připravenost projektu k realizaci:

Parametry techniky a workflow v podobě použitelné pro zadávací dokumentaci projektu 100 %.
Plán personálního zajištění 100 %.
Podklady pro vytvoření studie proveditelnosti 100 %.
Strategie udržitelnosti projektu 100 %.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Oblast technologické infrastruktury a služeb v území byla řešena dvěma samostatnými navazujícími projekty v rámci výzvy č. 06 z IOP. Konkrétně se jednalo o:

 • projekt - Technologické centrum ORP Český Brod včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP
 • projekt - Vnitřní integrace úřadu ORP Český Brod
 • a tento předkládaný projekt - Konsolidace IT a nové služby TC obcí
Popis v čem je projekt inovativní:

Pořízený HW a SW - konsoliduje celou infrastrukturu do úrovně bezpečného a spolehlivého systému, který je ve
spojení s proškoleným personálem zárukou kvalitních služeb pro celé území.

Studie proveditelnosti

Etapy projektu

Název etapy:Konsolidace HW

Pořadí etapy: 001
Název etapy: Konsolidace HW
Datum zahájení etapy: 01.09.2014
Datum ukončení etapy: 31.03.2015

Název etapy: Konsolidace SW

Pořadí etapy: 002
Název etapy: Konsolidace SW
Datum zahájení etapy: 01.04.2015
Datum ukončení etapy: 30.10.2015

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist