Bezpečný Brod

Kontakty a odkazy

Struktura městské policie

Obecní policii řídí starosta, pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní policie jiného člena obecního zastupitelstva.

Jméno Funkce ČOZ Okrsek Tel: E-mail: mestska.policie@cesbrod.cz
Jan Svoboda pověřen vedením MP 6201   733576693 svoboda@cesbrod.cz
 Tomáš Fork  strážník  6203   737551725  fork@cesbrod.cz
 Milan Janouch   strážník  6204  5 736675756  janouch@cesbrod.cz
 Roman Brzák   strážník  6205  2 736 675 756  brzak,brzak@cesbrod.cz
 Roman Kout   strážník 6206   5 736 675 756  kout@cesbrod.cz
 Vladimír Salamánek  strážník - psovod   6207 2 736 675 756  salamanek@cesbrod.cz
 Pavel Drahoš   strážník - psovod  6208 3 736 675 756  drahos@cesbrod.cz
David Mareš strážník 6209 4 736675756 mares@cesbrod.cz
Roman Pazdera strážník 6211 3 736675756 pazdera@cesbrod.cz
Ladislav Chábera strážník 6212 1 736675756 chabera@cesbrod.cz
Josef Meduna strážník 6213 4 736675756 meduna@cesbrod.cz
Luboš Brzák strážník 6214 6 736675756 brzak@cesbrod.cz

 Plán rozdělení okrsků

mapa okrsků

O nás

Současnost

V současné době pracuje u Městské policie Český Brod 8 strážníků a pracují v nepřetržitém provozu. Všichni strážníci jsou majitelé osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, 1 strážník ve funkci velitele Městské policie, 2 ve funkci strážník psovod.

Chtěli bychom Vás zároveň požádat o Vaši pomoc a spolupráci, která jak doufáme povede k bezpečnějšímu a klidnějšímu životu v našem městě. Zapojit se může každý. Třeba jen tím, že si budete více všímat svého okolí. Zpozorujete-li něco podle Vás podstatného, budeme rádi, když se o to s námi podělíte.

Odborné předpoklady

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví obecně závazným právním předpisem odborné předpoklady strážníků k výkonu jejich povinností a oprávnění.

Odborné znalosti strážníka

Strážník MP potřebuje pro výkon svého zaměstnání Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 o obecní policii. Toto osvědčení strážník získá absolvováním 10 týdenního kurzu ve Vzdělávacím institutu Polis v Příbrami. Kurz je ukončen zkouškou před komisí Ministerstva vnitra. Osvědčení je vydáno na dobu 3 let. Po 3 letech musí strážník zkoušku před komisí MV opakovat.

Profesní způsobilost řidiče

Školení, které musí strážníci každoročně zvládnout, se týká problematiky zákona o provozu na pozemních komunikacích. Je zakončeno zkouškou profesní způsobilosti řidiče k řízení vozidel s právem přednostní jízdy.

Strážníci

Strážníci jsou úředními osobami a proto je na jejich výběr kladen veliký důraz. Strážníkem se může stát bezúhonný občan České republiky starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb.,o obecní policii.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku    
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • podílí se na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii

Při této činnosti úzce spolupracuje s Policií ČR. Městská policie slouží všem občanům a proto má každý právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc.

Psovodi

Strážníci zařazeni do funkce psovoda pracují v běžné hlídkové službě, navíc připravují a ve službě používají psa. Pes musí v pravidelných intervalech skládat zkoušku před komisí Policie ČR. Psa lze použít v souladu se zákonem o Obecní policii č. 553/91 Sb jako donucovací prostředek. Město Český Brod v reakci na stále se stupňující agresivitu pachatelů tr. činnosti zareagovalo přijetím strážníka - psovoda se psem do řad Městské policie. Služební pes se ve službě velmi dobře osvědčil a proto k němu přibyl ještě jeden. Služební psi jsou využíváni při zajišťování veřejného pořádku, při hlídkové činnosti a při zákrocích v objektech, napojených na PCO.

Vybavení MP

Služební vozidloVozidlo MP

Městská policie Český Brod má v současné době k dispozici jedno služební vozidlo. Vozidlo je strážníky využíváno prakticky denně, a to k řádnému plnění jejich každodenních úkolů a povinností. Jedná se především o neustále probíhající hlídkovou činnost a zajištění chodu celého parkovacího systému ve městě, dále odvoz odchycený psů do útulku v Lysé nad Labem a plnění veřejnoprávních smul. Vozidlo je také nasazováno do zabezpečení často probíhajících kulturních a sportovních akcí.

TPZOV (botičky)

Botička MP

Dle Zák. 553/ 1991, § 17, písm. a., je strážník oprávněn použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV) na vozidlo, které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání a zastavení, stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou, stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič není na místě přítomen.

V současné době disponuje MP 5ks na osobní automobily a 1ks na nákladní automobily.

Služební kolaJízdní kola MP

Činnost cyklohlídek Městské policie Český Brod se soustředí převážně na letní prázdninové měsíce. Dohlíží na provoz na cyklostezkách, provádí důkladnou kontrolu určitých lokalit a dohlíží na klid a pořádek na sídlišti, v parcích a okolí.

Odchytová technika

Narkotizační puška s CO2 tlakováním

Určena pro efektivní střelbu na vzdálenost do 25 - 30 m.

Narkotizační puška

 

 

 

 

Odchytová smyčka s otočnou hlavou a autoaretací

Odchytová smyčka MP

 

 

 

 

 

Ochranné rukavice

Ochranné rukavice MP

 

 

 

 

Měřící zařízení k měření rychlosti PRO LASER III.

Městská policie využívá radiokomunikační síť z toho dvě stacionární (vozidlo, MKDS) a tři ruční vysílačky

 

Čtečka mikročipů - DataMars MiniMax II

Rychlost načítání 50 ms, načte do vzdálenosti 12 cm, dvouřádkový displej, Odpovídá normě ISO 11784 a ISO 11785 (bez ohledu na výrobce). Odolné proti vlhkosti a nárazu.

Čtečka mikročipů MP

 

 

 

 

Certifikovaný přístroj na zjišťování hladiny alkoholu v dechu značky Dräger s tiskárnou

Každý strážník byl proškolen na neodkladnou resuscitaci včetně AED defibrilátoru

V roce 2015 byl zakoupen oblek RINGO na výcvik služebních psů MP

Kamerový dohled

Kamerový dohled města Český BrodKamerový dohled

Náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí - zadní vchod (vedle odboru dopravy)
Najdete nás zde

Telefon: 321 612 212
Mobil: 734 346 669
E-mail: kamerovy.dohled@cesbrod.cz

strážník pověřen vedením MP: Jan Svoboda
Mobil: 733 576 693
E-mail: svoboda@cesbrod.cz 

Hlavní úlohou kamerových systémů v městských aplikacích je zajistit monitorování vybraných lokalit. MKDS má vyvolávat větší pocit bezpečí a plnit úlohu prevence. Z praxe je zřejmé, že MKDS, které již byly nainstalovány, se staly postupně nedílnou součástí prostředků jichž využívá policie ČR a Městská policie  pro prevenci, odhalení a následné vyhodnocení protiprávního jednání. Kromě tohoto plní kamerové systémy ve městech i funkci technického prostředku pro monitoring dopravní situace.

Kamerové systémy se zaměřují na:

 • pouliční trestnou činnost, vandalismus, kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, výtržnictví, fyzické napadání osob
 • ochranu městského majetku i majetku dalších subjektů (bank, obchodních společností, drobných provozoven)
 • ochranu majetku a nemovitostí našich spoluobčanů
 • ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel
 • projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, vylepování plakátů, konzumace alkoholu na VP, volné pobíhání psů, znečisťování veřejného prostranství

Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách.

MKDS jsou instalovány v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly měst.

MKDS slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků.

Zároveň jsou MKDS využitelné pro aktuální koordinaci postupu bezpečnostních složek, hasičů, zdravotní služby apod. při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů.

O tom, že je určitý prostor monitorován, musí být občané města a jeho návštěvníci dostatečně srozumitelně informováni.

Režim dispečerského pracoviště MKDS musí být zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla kompetentní a vyškolená obsluha a byl zabráněn vstup nepovolaným osobám.

Provozování MKDS musí být v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v ust. § 2 odst. 1 stanoví demonstrativní výčet činností obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Mezi ně například patří dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívání k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování přestupků.


Policie

POLICIE ČR - služebna Český Brod
Pracovní dny a hodiny: nepřetržitě

Husovo náměstí 65 
282 44 Český Brod

tel: 321 622 361, 974 874 700, 602 263 007
fax: 974 870 663
www.policie.cz e-mail: ko.oo.brod@pcr.cz 

Územní působnost :

Český Brod,Břežany II., Bylany, Horka, Hradešín, Chotouň, Chrášťany, Klučov, Krupá, Liblice,
Limuzy, Lstiboř, Mrzky, Nová Ves II, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Skramníky, Skřivany, Syneč, Štolmíř, Tismice, Tlustovousy, Tuchoraz, Tuklaty, Vrátkov, Zahrady, Žhery

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist