Bezpečný Brod

Kontakty a odkazy

O nás

Současnost

V současné době pracuje u Městské policie Český Brod 8 strážníků a pracují v nepřetržitém provozu. Všichni strážníci jsou majitelé osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, 1 strážník ve funkci velitele Městské policie, 2 ve funkci strážník psovod.

Chtěli bychom Vás zároveň požádat o Vaši pomoc a spolupráci, která jak doufáme povede k bezpečnějšímu a klidnějšímu životu v našem městě. Zapojit se může každý. Třeba jen tím, že si budete více všímat svého okolí. Zpozorujete-li něco podle Vás podstatného, budeme rádi, když se o to s námi podělíte.

Odborné předpoklady

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví obecně závazným právním předpisem odborné předpoklady strážníků k výkonu jejich povinností a oprávnění.

Odborné znalosti strážníka

Strážník MP potřebuje pro výkon svého zaměstnání Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 o obecní policii. Toto osvědčení strážník získá absolvováním 10 týdenního kurzu ve Vzdělávacím institutu Polis v Příbrami. Kurz je ukončen zkouškou před komisí Ministerstva vnitra. Osvědčení je vydáno na dobu 3 let. Po 3 letech musí strážník zkoušku před komisí MV opakovat.

Profesní způsobilost řidiče

Školení, které musí strážníci každoročně zvládnout, se týká problematiky zákona o provozu na pozemních komunikacích. Je zakončeno zkouškou profesní způsobilosti řidiče k řízení vozidel s právem přednostní jízdy.

Strážníci

Strážníci jsou úředními osobami a proto je na jejich výběr kladen veliký důraz. Strážníkem se může stát bezúhonný občan České republiky starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb.,o obecní policii.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku    
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • podílí se na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii

Při této činnosti úzce spolupracuje s Policií ČR. Městská policie slouží všem občanům a proto má každý právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc.

Psovodi

Strážníci zařazeni do funkce psovoda pracují v běžné hlídkové službě, navíc připravují a ve službě používají psa. Pes musí v pravidelných intervalech skládat zkoušku před komisí Policie ČR. Psa lze použít v souladu se zákonem o Obecní policii č. 553/91 Sb jako donucovací prostředek. Město Český Brod v reakci na stále se stupňující agresivitu pachatelů tr. činnosti zareagovalo přijetím strážníka - psovoda se psem do řad Městské policie. Služební pes se ve službě velmi dobře osvědčil a proto k němu přibyl ještě jeden. Služební psi jsou využíváni při zajišťování veřejného pořádku, při hlídkové činnosti a při zákrocích v objektech, napojených na PCO.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist