Bezpečný Brod

Kontakty a odkazy - O městské policii

O nás

Současnost

V současné době pracuje u Městské policie Český Brod 8 strážníků a pracují v nepřetržitém provozu. Všichni strážníci jsou majitelé osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, 1 strážník ve funkci velitele Městské policie, 2 ve funkci strážník psovod.

Chtěli bychom Vás zároveň požádat o Vaši pomoc a spolupráci, která jak doufáme povede k bezpečnějšímu a klidnějšímu životu v našem městě. Zapojit se může každý. Třeba jen tím, že si budete více všímat svého okolí. Zpozorujete-li něco podle Vás podstatného, budeme rádi, když se o to s námi podělíte.

Odborné předpoklady

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví obecně závazným právním předpisem odborné předpoklady strážníků k výkonu jejich povinností a oprávnění.

Odborné znalosti strážníka

Strážník MP potřebuje pro výkon svého zaměstnání Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 o obecní policii. Toto osvědčení strážník získá absolvováním 10 týdenního kurzu ve Vzdělávacím institutu Polis v Příbrami. Kurz je ukončen zkouškou před komisí Ministerstva vnitra. Osvědčení je vydáno na dobu 3 let. Po 3 letech musí strážník zkoušku před komisí MV opakovat.

Profesní způsobilost řidiče

Školení, které musí strážníci každoročně zvládnout, se týká problematiky zákona o provozu na pozemních komunikacích. Je zakončeno zkouškou profesní způsobilosti řidiče k řízení vozidel s právem přednostní jízdy.

Strážníci

Strážníci jsou úředními osobami a proto je na jejich výběr kladen veliký důraz. Strážníkem se může stát bezúhonný občan České republiky starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb.,o obecní policii.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku    
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • podílí se na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii

Při této činnosti úzce spolupracuje s Policií ČR. Městská policie slouží všem občanům a proto má každý právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc.

Psovodi

Strážníci zařazeni do funkce psovoda pracují v běžné hlídkové službě, navíc připravují a ve službě používají psa. Pes musí v pravidelných intervalech skládat zkoušku před komisí Policie ČR. Psa lze použít v souladu se zákonem o Obecní policii č. 553/91 Sb jako donucovací prostředek. Město Český Brod v reakci na stále se stupňující agresivitu pachatelů tr. činnosti zareagovalo přijetím strážníka - psovoda se psem do řad Městské policie. Služební pes se ve službě velmi dobře osvědčil a proto k němu přibyl ještě jeden. Služební psi jsou využíváni při zajišťování veřejného pořádku, při hlídkové činnosti a při zákrocích v objektech, napojených na PCO.

Vybavení MP

Služební vozidloVozidlo MP

Městská policie Český Brod má v současné době k dispozici jedno služební vozidlo. Vozidlo je strážníky využíváno prakticky denně, a to k řádnému plnění jejich každodenních úkolů a povinností. Jedná se především o neustále probíhající hlídkovou činnost a zajištění chodu celého parkovacího systému ve městě, dále odvoz odchycený psů do útulku v Lysé nad Labem a plnění veřejnoprávních smul. Vozidlo je také nasazováno do zabezpečení často probíhajících kulturních a sportovních akcí.

TPZOV (botičky)

Botička MP

Dle Zák. 553/ 1991, § 17, písm. a., je strážník oprávněn použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV) na vozidlo, které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání a zastavení, stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou, stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič není na místě přítomen.

V současné době disponuje MP 5ks na osobní automobily a 1ks na nákladní automobily.

Služební kolaJízdní kola MP

Činnost cyklohlídek Městské policie Český Brod se soustředí převážně na letní prázdninové měsíce. Dohlíží na provoz na cyklostezkách, provádí důkladnou kontrolu určitých lokalit a dohlíží na klid a pořádek na sídlišti, v parcích a okolí.

Odchytová technika

Narkotizační puška s CO2 tlakováním

Určena pro efektivní střelbu na vzdálenost do 25 - 30 m.

Narkotizační puška

 

 

 

 

Odchytová smyčka s otočnou hlavou a autoaretací

Odchytová smyčka MP

 

 

 

 

 

Ochranné rukavice

Ochranné rukavice MP

 

 

 

 

Měřící zařízení k měření rychlosti PRO LASER III.

Městská policie využívá radiokomunikační síť z toho dvě stacionární (vozidlo, MKDS) a tři ruční vysílačky

 

Čtečka mikročipů - DataMars MiniMax II

Rychlost načítání 50 ms, načte do vzdálenosti 12 cm, dvouřádkový displej, Odpovídá normě ISO 11784 a ISO 11785 (bez ohledu na výrobce). Odolné proti vlhkosti a nárazu.

Čtečka mikročipů MP

 

 

 

 

Certifikovaný přístroj na zjišťování hladiny alkoholu v dechu značky Dräger s tiskárnou

Každý strážník byl proškolen na neodkladnou resuscitaci včetně AED defibrilátoru

V roce 2015 byl zakoupen oblek RINGO na výcvik služebních psů MP

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist