Bezpečný Brod

Dokumenty

Legislativa

Činnost městské policie se řídí zejména těmito zákony:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky 
 • Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. 
 • Zákon č. 553/ 1991 Sb. O obecní policii 553.pdf
 • Zákon č. 200/ 1990 Sb. O přestupcích 200.pdf
 • Zákon č. 500/2004 Sb. O správním řízení (správní řád) 
 • Zákon č. 361/ 2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích 
 • Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) 
 • Zákon č. 129/2000 Sb. O krajích (krajské zřízení) 
 • Zákon č. 84/1990 Sb. O právu shromažďovacím 
 • Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník 
 • Zákon č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (Trestní řád) 
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 
 • Zákon č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu 
 • Zákon č. 273/2008 Sb. O Policii České republiky 
 • Zákon č. 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
 • Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 
 • Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 • Zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání 
 • Zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání 
 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní polici 
 • Nařízení vlády České republiky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
 • Vyhláška MV ČR č. 418/2008, kterou se s účinností od 1. 1. 2009 provádí zákon o obecní policii 418.pdf
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist