Portál sociálních služeb

Komunitní plánování - Informace o projektu

Výstupy projektu za rok 2019

Setkávání pracovních skupin – v roce 2019 se uskutečnily 3 schůzky pracovních skupin a 1 společné setkání všech pracovních skupin

Vydání katalogu sociálních a návazných služeb – v květnu 2019 byl vydán v tištěné podobě Katalog sociálních a návazných služeb pro území ORP Český Brod

Vydání 2 letáků s přehledem sociálních služeb – první leták s přehledem sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, druhý leták obsahuje přehled sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež, pro osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro osoby s duševním onemocněním

Uspořádání veletrhu sociálních služeb – dne 17.5.2019 se uskutečnila na náměstí Arnošta z Pardubic přehlídka poskytovatelů sociálních služeb včetně doprovodného programu

Dotazníkové šetření potřebnosti sociálních služeb -  od května do září 2019 proběhlo tazatelské dotazníkové šetření v celém území ORP zaměřené na potřeby v sociální oblasti, spokojenost s užívanými sociálními službami a informovanost o sociálních službách

Vytvoření webového portálu sociálních služeb – ke konci 2019 byl vytvořen nový podweb webu města s přehledem sociálních služeb

Zpracování dokumentů Komunitní plán sociálních a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod pro období 2020-2024 a Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021

Výstupy projektu za rok 2018

Komunitní plánování na Českobrodsku – ohlédnutím za rokem 2018

Město Český Brod realizuje od začátku roku 2018 projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod financovaný z EU prostřednictvím  Operačního programu Zaměstnanost. Město komunitně plánuje od roku 2008, doposud byly veškeré činnosti hrazeny z rozpočtu města. Díky podpoře z EU je možné tyto aktivity rozšířit, získat nové analýzy či vytvořit nové výstupy například vydat nový katalog sociálních a návazných služeb a zřídit webový portál sociálních služeb.  

Záměrem tohoto projektu je rozšířit proces komunitního plánování sociálních služeb na celé území obce s rozšířenou působností a zvýšit informovanost veřejnosti o sociálních službách.

Jak již bylo uvedeno, komunitní plánování má v Českém Brodě již desetiletou tradici. Nejenom sociálními službami se zabývají tři pracovní skupiny, pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením, Rodina, děti a mládež a skupina Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením., které se pravidelně scházejí a řeší různé aktuální otázky v sociální oblasti. V rámci komunitního plánování se například podařilo v roce 2018 iniciovat rozjezd Českobrodské dopravy pro seniory či otevřít studium Virtuální univerzity třetího věku.

V roce 2018 se každá pracovní skupina sešla celkem třikrát a ke konci roku 2018 proběhlo společné setkání těchto skupin.

A jaké jsou výstupy komunitního plánování za rok 2018 v rámci projektu?

  • uskutečnily se individuální schůzky se zástupci obcí se zaměřením na sociální situaci v dané obci a záměry obcí v této oblasti
  • bylo zrealizováno dotazníkové šetření potřebnosti sociálních služeb na celém území ORP Český Brod
  • Přírodovědeckou fakultou UK byla zpracována prognóza vývoje obyvatelstva města Český Brod i území ORP Český Brod (výstupy jsou zveřejněny na https://www.cesbrod.cz/item/demograficke-prognozy
  • v listopadu 2018 byl uspořádán vzdělávací seminář ke komunitnímu plánování pro členy pracovních skupin a pro poskytovatele sociálních služeb
  • je připraven návrh struktury webového portálu sociálních služeb
  • je připraven návrh letáku s přehledem sociálních služeb

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006587

Číslo a název výzvy: 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Předpokládaný termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2019

Celkové způsobilé výdaje: 2 713 350 Kč

Dotace: 2 577 682,50 Kč

Spoluúčast města: 135 667,50 Kč

Hlavním cílem projektu je rozšířit komunitní plánování sociálních služeb na celém území ORP Český Brod. Tento cíl má oporu v předchozí plánech zpracovávaných pro město Český Brod. Záměrem je vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb v území ORP. Komunitní plánování rovněž vytvoří odbornou platformu pro strategické rozhodování místní správy, zajistí systematický přenos informací a povede k hospodárnějšímu využívání finančních prostředků na tuto oblast.

Rozšíření komunitního plánování na celé území zvýší jednak informovanost o sociálních službách a zároveň vyváží poptávku a nabídku jednotlivých sociálních služeb. V rámci projektu bude dále vytvořen webový portál k sociálním službám a katalog sociálních služeb.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity

  1. Tvorba komunitního plánu sociálních služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020–2024 včetně vyhodnocení komunitního plánu na období 2017–2019 a vytvoření akčního plánu pro rok 2020
  2. Provedení aktuálních šetření a analýz v řešeném území
  3. Zvýšení informovanosti o sociálních službách
  4. Zlepšení procesu plánování – vzdělávání osob odpovědných za komunitní plánování a větší zapojení veřejnosti
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist