Elektronická podatelna

Elektronická adresa:

epodatelna@cesbrod.cz

Náležitosti elektronického podání:

 • Elektronické podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
 • Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem v případě, že se jedná o žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb.
 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  formát *.txt (prostý text)
  formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
  formát *.rtf (rich text format)
  formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
  formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Acrobat)
  formát *.xml 

  Datové zprávy jsou přijímány případně i v dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími.
  Datové zprávy 20 MB.
 • Datové zprávy na technických nosičích  nepřijímáme.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- evidenční číslo datové zprávy přidělené elektronickou podatelnou.
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance městského úřadu

Vzorová zpráva o potvrzení doručení datové zprávy:„Váš dopis ze dne dd.mm.rrrr byl přijat dne dd.mm.rrrr hh:mm:ss pod evidenčním číslem x/rrrr.“

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno.

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

27.11.2013

Datová schránka města Český Brod

Datové schránkyID datové schránky Města Český Brod:
jgqbsve

Zprovozněna: 1. 11. 2009

Typ datové schránky: orgán veřejné moci 

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, rozšiřuje možnosti komunikace s úřady (doručování a podání) o nový způsob, prostřednictvím datových schránek. Dále také definuje, kdy a za jakých podmínek lze doručit dokument do datové schránky.

 

Přípustné formáty přijímané do datové schránky

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc (MS Word Document)
 • xls (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší 

Nejsou přípustné volně spustitelné a komprimované soubory.

Na vstupu do informačního systému budou též vyloučeny přílohy obsahující škodlivý kód.

Datové zprávy jsou elektronickou poštou přijímány v rozsahu povoleném pro provoz Informačního systému datových schránek, tj. do velikosti 1 TB.

 

Zřízení datové schránky pro občany a podnikající subjekty mimo obchodní rejstřík

V případě, že má občan či podnikatel zájem si dobrovolně zřídit datovou schránku a komunikovat s naším úřadem, tak lze navštívit pracoviště Czech POINT, kde může zdarma podat žádost o zřízení datové schránky. Dle zákona mu do tří dnů od podání žádosti doručí Česká pošta na jeho adresu trvalého pobytu přístupové údaje pro jeho datovou schránku. Od této chvíle lze začít komunikovat s úřady elektronickou formou. Na pracovištích Czech POINT lze také požádat o znovuzaslání či zneplatnění přístupových údajů, popřípadě požádat o zrušení datové schránky.

Mnoho užitečných informací k datovým schránkám je k dispozici na Informačním webu datových schránek: www.datoveschranky.info

27.11.2013

Czech Point

Czech Point

Co je Czech Point:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

 

Co poskytuje Czech point:

 

Kde Czech Point u nás najdete?

Město Český Brod Budova 2, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod

Tel: 321 612 213, 321 612 146. e-mail: strejckova@cesbrod.cz

 

CzechPoint - úřední hodiny

pondělí 8 - 11, 12 - 17 hod.
úterý 8 - 11, 12 - 14:30 hod.
středa 8 - 11, 12 - 17 hod.
čtvrtek 8 - 11, 12 - 14:30 hod.
pátek 8 - 11, 12 - 13:00 hod.

 

Nejčastější otázky a odpovědi (FAQ)

www.czechpoint.cz

27.11.2013