Turistický Brod
Město Český Brod

Památky

ČESKOBRODSKÉ PODZEMÍ

Při budování města Českého Brodu, bylo od začátku zároveň s budovami na povrchu stavěno také podzemí se spojovacími chodbami mezi jednotlivými domy a skladovacími prostory, které měly zároveň obranný význam. Podzemní gotické chodby a sklepy se v historickém jádru města zachovaly až do dnešní doby, část jich však byla zazděna či zasypána. Historici říkají, že jedna z podzemních cest vedla také do chrámových staveb (kostelů) – středověkem uznávaného místa azylu. Podzemní prostory však sloužily hlavně jako úkryt cenností a majetku, potravin i rozličného zboží. Skladovala se zde také sůl a s rozmachem pivovarnictví pak především pivo, jehož výrobní počátky se datují až do roku 1360, kdy bylo městu uděleno varné právo

V letech 1991–1996 probíhaly pod záštitou Spolku pro ochranu kulturních a historických památek Českobrodska a s finanční podporou města práce na odkrytí a vyčištění podzemí ve Staré radnici, které bylo původně vystavěné na konci 14. století. Rekonstrukcí prošla i samotná budova č. 1, ve které bývala radnice, lékárna a okresní soud. Dnes v těchto prostorech najdete Městské kulturní a informační centrum, Městskou knihovnu, radniční sál a obnoveno bylo také bývalé městské vězení s galerií „Šatlava“. Ve sklepení došlo v roce 2005 k upravení prostor na alternativní svatební síň pro snoubence, kteří touží po neobvyklém svatebním obřadu.

Prodej vstupenek na prohlídku gotického podzemí probíhá v Informačním centru v již zmíněné budově čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic, kde je současně také začátek prohlídky. Ta probíhá každou hodinu dle aktuální otevírací doby Informačního centra. Vstupné je 40 Kč, děti do 6 let a osoby s průkazem ZTP mají vstup zdarma.

ČESKOBRODSKÉ PODZEMÍ

ČESKOBRODSKÉ PODZEMÍ

Při budování města Českého Brodu, bylo od začátku zároveň s budovami na povrchu stavěno také podzemí se spojovacími chodbami mezi jednotlivými domy a skladovacími prostory, které měly zároveň obranný význam. Podzemní gotické chodby a sklepy se v historickém jádru města zachovaly až do dnešní doby, část jich však byla zazděna či zasypána. Historici říkají, že jedna z podzemních cest vedla také do chrámových staveb (kostelů) – středověkem uznávaného místa azylu. Podzemní prostory však sloužily hlavně jako úkryt cenností a majetku, potravin i rozličného zboží. Skladovala se zde také sůl a s rozmachem pivovarnictví pak především pivo, jehož výrobní počátky se datují až do roku 1360, kdy bylo městu uděleno varné právo

V letech 1991–1996 probíhaly pod záštitou Spolku pro ochranu kulturních a historických památek Českobrodska a s finanční podporou města práce na odkrytí a vyčištění podzemí ve Staré radnici, které bylo původně vystavěné na konci 14. století. Rekonstrukcí prošla i samotná budova č. 1, ve které bývala radnice, lékárna a okresní soud. Dnes v těchto prostorech najdete Městské kulturní a informační centrum, Městskou knihovnu, radniční sál a obnoveno bylo také bývalé městské vězení s galerií „Šatlava“. Ve sklepení došlo v roce 2005 k upravení prostor na alternativní svatební síň pro snoubence, kteří touží po neobvyklém svatebním obřadu.

Prodej vstupenek na prohlídku gotického podzemí probíhá v Informačním centru v již zmíněné budově čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic, kde je současně také začátek prohlídky. Ta probíhá každou hodinu dle aktuální otevírací doby Informačního centra. Vstupné je 40 Kč, děti do 6 let a osoby s průkazem ZTP mají vstup zdarma.

Album: Památky

  • KOSTEL SV. GOTHARDA
  •  KAMENNÁ ZVONICE
  • KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

KOSTEL SV. GOTHARDA
  Původně románský kostelík z období kolem roku 1135 byl v 1.pol. 14. století přestavěn na gotický trojlodní kostel. V roce 1421 byl vážně poškozen a v letech 1613-1614 renesančně opraven. V letech 1765-1772 prošel barokní přestavbou podle projektu pražského architekta J.J.Wircha. Hlavní oltář kostela je rokokový od I.F.Platzera z roku 1781.
KAMENNÁ ZVONICE
Volně stojící renesanční zvonice, která byla postavena v letech 1578 – 1585 místním kamenickým mistrem Pavlem v severovýchodním rohu dnes zrušeného hřbitova u kostela sv. Gotharda. Zvonice je mohutná, 40 metrů vysoká dvoupatrová hranolová věž z pískovcových kvádrů. Vstup do jednotlivých pater zvonice umožňuje točité schodiště na jižní straně věže. Ve zvonici je zavěšen zvon „Marie“ z roku 1689 vysoký 70 cm a vážící 650 kg. V současné době není přístupná.
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Kostel Českobratrské církve evangelické, který pochází z období let 1560 - 1562, se nachází v Městském parku.  Jedná se o renesanční stavbu s unikátní venkovní renesanční kazatelnou s reliéfy Kalvárie a Zmrtvýchvstání, dílo z roku 1585.
KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER S KOSTELEM SV. MÁŘÍ MAGDALENY (BÝVALÝ)

Kostel sv. Máří Magdaleny a špitál pro 12 chudých nemocných s kaplí sv. Michala objevíte ve spodní části nám. Arnošta z Pardubic. Založil ho z podnětu místní neznámé měšťanky pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic v roce 1359. Kostel byl za svou existenci několikrát poničen a znovu obnoven, avšak v roce 1785 byl kostel odsvěcen a následně sloužil k necírkevním účelům (sýpka, depozitář, sklad).   V současné době je klášter v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný.  Foto kostela

 KOSTEL SV. HAVLA VE ŠTOLMÍŘI
Monumentální objekt kostela, který je jednou z nejpůsobivějších barokních staveb na Českobrodsku, ovládá svou hmotou celé široké okolí obce. Je to jednolodní stavba obdélného půdorysu s obdélným presbytářem, situovaným příčně k lodi. K presbytáři se v ose pojí drobná čtvercová sakristie.  Barokní stavba, která byla postavena mezi roky 1710 –1750 zkušeným zednickým mistrem Kristiánem Minedim.  Velmi cenné je původní vybavení kostela, dochované bohužel pouze částečně. Jedná se především o monumentální raně barokní oltář z roku 1688 s mladším tabernáklem z roku 1713, který byl původně určen pro Sázavský klášter a do Štolmíře byl přenesen v roce 1756. Unikátní jsou (bohužel velmi poničené) barokní varhany z roku 1688 od Johanna Heinricha Mundta. Boční oltáře sv. Kříže (severní stěna) a Panny Marie (jižní stěna) jsou z poloviny 18. stoletív nástavcích jsou původní obrazy, hlavní obrazy jsou novější, od Karla Geigeraz roku 1890. Po levé (evangelní, severní) straně lodi se nachází dřevěná kazatelna* z roku 1688,
POMNÍK PROKOPA VELIKÉHO
   Secesní pomník Prokopa Velikého (Holého) od sochaře Karla Opatrného z roku 1910. Pomník, který byl postaven na místě bývalé městské kašny, představuje táborského hejtmana v kritickém okamžiku bitvy u Lipan 30. května 1434 a v době svého vzniku i dlouhá desetiletí po ní symbolizuje lipanskou národní porážku. Prokop Veliký stojí na stylizovaném návrší zády k radnici, v ruce třímá husitský palcát a jeho pohled směřuje k Lipanům. Za ním pak jsou symboly válečnického vybavení té doby.
SOUSOŠÍ SVATÉ RODINY
Na náměstí Arnošta z Pardubic se nachází barokního sousoší Svaté Rodiny. Originál barokního sousoší byl zhotoven Janem Jiřím Šlanzovským v letech 1722 - 23. Sousoší vzniklo na objednávku zdejší městské rady a financované bylo z odkazu Terezie Tlapalové. Zchátralé bylo v 90. letech 20. stol. renovováno a uloženo v Podlipanském muzeu a místo něho byla postavena kopie zhotovená akademickým sochařem Váňou.
KAPLIČKA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Výklenková kaplička s pískovcovou sochou sv. Jana Nepomuckého zdobí nám. Arnošta z Pardubic hned vedle kostela sv. Gotharda. Pořídila ji ze svých financí manželka zdejšího starosty (purkmistra) Matylda Weidenhofferová v roce 1900. V roce 2013 byla socha i kaplička opravena a 22. září téhož roku znovu slavnostně vysvěcena.
KOUŘIMSKÁ BRÁNA
Dřevěná kolová hradba Českého Brodu byla za podpory arcibiskupa Arnošta z Pardubic nahrazena v letech 1343 - 1364 kamennou hradbou se třemi bránami: Pražskou, Kouřimskou a Liblickou a dvěma fortnami: Žitomířskou a Podměstskou. Za 30leté války bylo opevnění značně poškozeno a bylo po r. 1656 barokně opraveno a doplněno vybudováním předbraní. Z této doby se dochovalo pozdně barokní předbraní Kouřimské brány. Východní průčelí je osazeno reliéfní deskou se znaky Svaté říše římské a královského města Českého Brodu, nad kterou je připevněna tabulka s monogramem Leopolda I. a reliéfem císařské koruny.
RADNICE ČP. 70
  Novorenesanční budova byla postavena v letech 1897 - 98 podle plánu architekta Antonína Turka jako Občanská záložna. V části budovy sídlila do roku 1948 občanská záložna. Zasedací síň a některé kanceláře zdobí obrazy akademických malířů Otakara Moravce a Jaromíra Seidla.
STARÁ RADNICE ČP. 1
   Podle nalezené kachle se znakem arcibiskupa Jana z Jenštejna se soudí, že budova byla postavena již koncem 14. stol, každopádně bezpečně doložena je k roku 1402, čímž se řadí mezi nejstarší radnice v českých městech. V roce 1547 byla přestavěna renesančně a po velkém požáru města v r. 1739 barokně v letech 1741 - 1743. Od roku 1800 byla v části radniční budovy lékárna a při reorganizaci státního soudnictví v roce 1849 předalo město radnici okresnímu soudu. Po několika letech se stala budova sídlem okresního hejtmanství a od zrušení okresu v roce 1960 slouží kulturním a osvětovým účelům. V roce 1996 byla stará radnice prohlášena kulturní památkou.
MĚSTSKÉ HRADBY
 

Kamenné opevnění bylo postaveno kolem roku 1360 a mělo chránit občany před nepřátelskými nájezdy. Vstup vedl přes tři brány a minimálně jednu fortnu. Do dnešních dnů se zachovala část z obvodové hradby, především na jižní, jihovýchodní a západní straně jádra města. Také se zachovalo předbraní Kouřimské brány s částí brány samotné a východní fortna. Na jihovýchodě se zachovalo opevnění i s baštami. Zdivo hradeb je postaveno z velkých kusů permokarbonského červeného pískovce.

Článek o opevnění města Českého Brodu 1998-02-04.pdf

 MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR
  Původní českobrodský měšťanský pivovar vznikl v roce 1664  na místě středověkého Homolkovského domu se sladovnou a vyhořelého Pickovského domu v severozápadní části města za dnešní požární zbrojnicí (čp. 71). Přestavěn byl po požáru v roce 1739, v letech 1866-67 pivovar přestavěl českobrodský stavitel Vojtěch Balšánek a rozšářil ho o sladovnu.V letech 1953 a 1954 patřil pod Benešovské pivovary n. p. a v letech 1955–69 opět národnímu podniku Středočeské pivovary. Vyrábělo se zde mj. 10° výčepní světlé pivo, 12° světlý ležák a 14° tmavý speciál Granát. Sladovnu v roce 1994 zakoupila soukromá společnost a majitel by chtěl budovu někdejší sladovny využít v oblasti cestovního ruchu a navázat na dlouhou tradici českobrodského pivovarnictví. 
PODLIPANSKÉ MUZEUM
  Muzeum bylo založeno již v roce 1896. Sídlí v pozoruhodné secesní budově, postavené v letech 1927 - 1930 podle projektu architekta Antonína Balšánka, kterou obklopuje původní zahrada. Muzeum tvoří jednu z dominant historické vilové čtvrti, rozprostírající se na severozápadním okraji města. Muzejní expozice přibližují památnou bitvu u Lipan (30. 5. 1434), slovanská hradiště v Pošembeří a zajímavou orientální sbírku cestovatele Josefa Zounka. Každoročně se zde koná také několik sezónních výstav a doprovodných programů.
SOKOLOVNA
   Budova Sokolovny v Českém Brodě byla postavena roku 1884 podle projektu místního architekta Jana Kouly, jenž se spolu se svým žákem Josefem Poseltem podílel i na její umělecké výzdobě. Sokolovna má nádherný kazetový strop a oponu od Jana Kouly a po slavnostním otevření v roce 1885 se stala společenským a kulturním střediskem města.
 BUDOVA NÁDRAŽÍ
   Výpravní železniční budova byla postavena v letech 1928 - 29 podle plánů českobrodského rodáka, architekta Františka Kouly ve slohu geometrické moderny s prvky kubismu. Do dnešní podoby byl objekt upraven v 50. letech v souvislosti s elektrizací trati Česká Třebová - Praha, kdy byla zbourána bývalá výtopna, provedeny úpravy kolejiště a vybudována nástupiště s podchodem. V roce 2010 byla budova opravena současným majitelem, ČD, a.s.

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist