1

Téma: Koncepce dopravy

Dobrý den,
chci na tomto fóru oslovit všechny, kteří mají zájem se podílet na vytváření koncepce dopravy ve městě. Po komunálních volbách v říjnu 2010 byla ustavena komise dopravy, které předsedám, jež si vzala úlohu řešit problematiku dopravy z koncepčního pohledu za své. Dosavadní výstupy z komise naleznete na adrese http://www.cesbrod.cz/category/zapisy-z … se-dopravy . Mezi naše velké úkoly bezesporu patří řešit otázku průjezdnosti centra města a s tím bezprostředně souvisí i otázka parkování.
Ještě si dovolím krátkou odbočku ke své osobě, neb už jsem byl označen i za podporovatele betonové lobby. Profesí jsem železničář a obecně podporuji ekologické a trvale udržitelné způsoby dopravy, tj. kromě cestování vlakem využívání ostatní veřejné dopravy (v případě našeho regionu jsou to kromě vlaků ještě autobusy) a nemotorové dopravy, tj. pěší a cyklodopravy. Protože však mé názory nejsou v české veřejnosti většinové, musím se mj. i z pozice předsedy komise dopravy a samozřejmě i z pozice vašeho zastupitele zabývat problematikou individuální automobilové dopravy, kterou využívají téměř všichni, tj. i já :-(
Ale nyní zpět k věci. Velmi často se na různých fórech zmiňuje nespokojenost s průjezdností městem, se systémem jednosměrných ulic a s parkováním. Vše jsou spojené nádoby, které se musí řešit komplexně. Většina z nás by jistě chtěla projet městem pokud možno bez problémů, bez zdržení, bez nebezpečných situací a zároveň by většina jistě chtěla mít možnost v centru bez problémů zaparkovat, zvláště pak, pokud tam bydlí (v tom případě jistě co nejblíže vchodovým dveřím svého domu). Bohužel vše dohromady nejde a musíme tudíž hledat kompromisy.
Základním předpokladem je pro nás mj. i výstup ze strategického plánu města, kde je jednoznačný požadavek na zklidnění centra města od dopravy, jinými slovy přes náměstí by neměla být tranzitní doprava. To se myslím vcelku daří právě kvůli jednosměrným ulicím. Mj. z tohoto pohledu nejsem osobně příznivcem zprůjezdnění Kouřimské brány pro automobily. Parkování na náměstí nevidím jako fatální problém. Existuje požadavek na zvýšení ceny parkovného, což si myslím je legitimní požadavek (více v zápisu komise dopravy ze 14.3.2011).
Velký problém ale máme po obvodu historického centra, tj. ulice Kollárova + Komenského a Jungmannova + Havlíčkova. Ulici Kollárovu si dovolím označit za nebezpečnou, protože kombinace silného provozu, množství zaparkovaných aut a množství dětí z blízkých škol je takřka vražedná. Zde se nabízí řešení, o kterém jsme diskutovali na komisi, ale které bude pro mnohé, zejm. residenty, problematické. Cílem je odlehčit provoz v Kollárově ulici, tudíž tranzit přes centrum převést obousměrně do ulice Jungmannovy a Havlíčkovy. Z toho ovšem vyplývá nemožnost parkovat v ulicích Jungmannova a Havlíčkova, protože by nebylo možné dodržet potřebnou šířku dvou jízdních pruhů. Předpokládám, že ulice Kollárova a Komenského by zůstaly z dopravního hlediska ve stávajícím stavu, kromě toho, že byl také předložen návrh na zpoplatnění parkování. Tato organizační opatření bych viděl jako řešení realizovatelné v brzké době a snad dostačující i do střednědobého časového horizontu. Otázka zvyšující se tranzitní dopravy, resp. i nové výstavby na okrajích města a tím i zvýšené dopravy do a z těchto lokalit se dá dlouhodobě řešit asi jen silničním obchvatem města. Ale to je otázka časově poměrně vzdálená, kterou ale musíme nyní řešit z důvodu pořizování nového územního plánu (více viz opět zápis z komise dopravy ze 14.3.2011).
Co se týče parkování v ostatních částech města. Velké problémy jsou jistě na sídlišti. Vím, že byla před několika lety vypracována studie, nicméně jsem zatím neměl možnost se s ní seznámit - o tom tedy více příště.
Dalším problémovým bodem je nádraží, kde byl již malý pokrok učiněn v podobě prvního parkoviště P+R. Další parkoviště by měla následovat, ale o tom již na tomto fóru také byla řeč. Mohu opět odkázat na adresu http://binko.wz.cz/2010-4.pdf . V odkazovaném dokumentu není zmíněn projekt parkoviště P+R pro cca 60 aut na místě současné železobetonové nakládací rampy východně od nádražní budovy, který je poměrně v pokročilém stavu přípravy (žádá se o dotaci).
Parkování na okraji centra je možné jak „u zrcadla“, tak u Lidlu a Penny. Myslím, že je to dostačující, ale třeba se mýlím. Parkování „u zrcadla“ bylo navrženo také zpoplatnit, ale přiznám se, že se mi to nejeví jako úplně šťastné, neb si myslím, že by měla existovat možnost parkování zdarma na okraji centra.
To je tedy na poprvé ode mne asi vše. Chtěl bych ještě zdůraznit, že v tomto tématu diskusního fóra bychom měli řešit jen otázky koncepčního charakteru, nikoliv stav komunikací, který jistě také všechny trápí. Zde se proto zkusme zamyslet trochu do delšího časového horizontu.
Děkuji vám za pochopení a zejména za vaše smysluplné podněty!
S pozdravem
Marek Binko

2 Naposledy upravil: trautenberk (04.04.2011 22:25:41)

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den, tak já začnu. Předně si myslim, že dopravní koncepci nelze bohužel oddělit od stavu komunikací ve městě, protože tento havarijní stav minimálně výrazně opticky zhoršuje dopravní situaci (plynulost, hlučnost). To nás trochu mate, protože se domnívám, že doprava zde není nijak katatrofická ani vážná. Za druhé, dopravu v centru nelze plánovat bez ohledu na rekonstrukci náměstí, o které se na tomtu foru mluvilo před několika lety. Za třetí, říká se, že na dopravních odborech a v dopravních komisí sedí lidé, kteří dohlíže hlavně na to, aby se autům jezdilo co možná nejpohodlněji, proto bych apeloval na to, aby se plánovalo na prvním místě pro chodce a až teprve pro auta. Nejde o rychlost průjezdu městem, spíš naopak, čím pomaleji, tím lépe.
K jednosměrkám: domnívám se že, že obousměrný provoz v ulici Jungmannova a Havlíčkova je špatné řešení, neboť dopravu jen přesouvá z jedné ulice do druhé. Nynější řešení je určitě lepší - tři směry dopravy přes centrum (od Mukařova, od Poříčan a koncový do centra). Já jsem s nynější úpravou spokojen až na příliš těsnou křižovatku Komenského / Žižkova.
Dalším problémem je chaos v parkování a zbytečně široké ulice svádějící k rychlé jízdě, kde nejsou vyznačena ani parkovací stání ani jízdní pruhy (Palackého i po rekonstrukci chodníků). Značení - město je nepřehledné, což vím od svých kamarádů kteří zde pravidelně bloudí.
O obchvatu probíhala diskuse jinde - je potřeba si nejprve ujasnit, jestli je vůbec potřeba: brod by byl obklíčen důležitými silnicemi. Kromě toho už obchvat máme - kolínskou silnici. Kdo by měl z další silnice největší radost?  kamiony, které by měly výborný důvod jet tudy a ne třeba jinudy. Myslím, že obchvaty jsou trochu móda. Nezadělávejme si zbytečně na potíže, jaké zoufale řeší například v Kuřimi nebo Říčanech, kde je nebo má být okolí města prošpikováno dalšími a dalšími dopravními tahy. Chraňme otevřenou krajinu a venkovský charakter Brodu. Díky, t.

3

Re: Koncepce dopravy

dobrý den, rád se k tematu vyjádřím, především k ulici Kollárova.....Tak, jak je to nastaveno nyní, je skutečně tragedie. Když to vezmu laicky, když chcete projet Brod zleva doprava, máte tři možnosti: Palackého-Jungmannova; Palackého-přes náměstí, Palackého-Kollárova: Pokud ale chcete Brod projet obráceně, tedy zprava-doleva, je jediná možnost: Kollárova. Jedna jediná ulice! A počítejte, co všechno tam je mimo rezidentů: především 2.základní škola, a dále, sokolovna, sportovní hala, lidová škola, školka, skauti, hotel, divadélko. A jako bonus sem dáme ještě hojnou síť autobusů ROPID včetně zastávky. Nikde jinde není takový celodenní pohyb dětí, jako tady. A jak bych to řešil já???Zrušil bych všechny jednosměrky /berte mne s rezervou/,nechal bych průjezdné náměstí obousměrně, rovněž Jungmannovu. Nezakazoval bych rezidentům stáv v Jungmance, proč? Však fungujou pravidla silničního provozu, tak chvíli počká...naopak, alespoň nepojedou tak rychle. Pane Binko, jsem rád, že jste otevřel toto téma a jste aktivní v této věci. Díky. fajn den.T.

4

Re: Koncepce dopravy

Včera a dnes byl podány na Regionální operační program Střední Čechy dva projekty. Jeden na vybudování dopravního terminálu v prostoru před nádražím a druhý ne rekonstrukci ulice Cukrovarské. Podpořena ze středočeského grantu dopravy by již spoluúčast kraje na financování vybudování parkoviště P+R místo nákladové rampy. Samotná žádost bude podávána do kontinuální výzvy patrně v měsíci květnu.

5 Naposledy upravil: Claudye (01.04.2011 10:51:29)

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
dovolím si vyjádřit se k tématu „Návrh trasy silničního obchvatu v Českém Brodě“. K tomuto jsem využil přílohu zápisu z 3. jednání komise dopravy dne 14.3.2011.

1) Jelikož by se mělo jednat o obchvat Českého Brodu, u kterého se předpokládá vysoká intenzita „převedeného“ tranzitu (79% - viz. hodnocení variant). Lze tudíž předpokládat zvýšenou hlučnost v okolí vedení obchvatu, z čehož jednoznačně vyplývá nevhodnost jeho umístění poblíž obydlených a dosud klidných částí města {*1); *2)} (viz. varianty B1 a B2).

2) Z údajů sčítání intenzity silniční dopravy ve městě dle ŘSD z roku 2005 uvedených v tabulce vyplývá následující:
Největší dopravní zatížení je na silnici II/330(Poříčany), pak na silnici I/12+II/113(Na Spravedlnosti) atd. Lze tedy předpokládat, že většina tranzitu se pohybuje mezi silnicemi I/12+ II/113 a II/330 nebo II/272 (obě připojeny na D11).

3) Zatíženost silnice III/1131(Nová Ves) je vyšší, čehož pravděpodobným důvodem bude mnohem snazší spojení se silnicí I/12(Praha) při průjezdu městem a ulicí Kollárova či Jungmannova.

4) K obslužnosti průmyslové zóny v Liblicích {*3)} bych dodal jen to, že je dle mého názoru zbytečné začínat či končit obchvat touto křižovatkou. Navýšení využití obchvatu tranzitem z Liblické průmyslové zóny lze jednoznačně předpokládat, ale vzhledem k obydleným částem města {*2)}, kolem kterých je obchvat navrhován, se mi toto řešení jeví jako nevhodné.

Vzhledem k předpokladu využití obchvatu města Český Brod tranzitní přepravou za účelem úspory času a plynulejšího projetí (objetí centra města), bych se přikláněl k variantě B1 s drobnými úpravami. Tyto úpravy jsem modře vyznačil do stávajícího návrhu: ( http://docebr.wz.cz/soubory/socb_b1_u.jpg - „pouze návrh!“).

S pozdravem Claudyus

6 Naposledy upravil: deda (01.04.2011 12:54:20)

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,

dovolím si také přispět svým názorem k vnitřnímu městu. Souhlasím, že je třeba nejprve řešit stav komunikací. Rozložení dopravy se může následně změnit (řidič vyhýbající se rozbitým silnicím).

Co se týče současné situace města jako velkého kruhového objezdu, i když je to dál a horší cesta, tento stav se mi zamlouvá, neboť dochází (jak už bylo zmíněno) k rozmělnění dopravy.

Dvousměrná Jungmannova a Havlíčkova - tím sice uberete provoz Kollárově, ale celý tranzit dostanou pod okna obyvatelé těchto ulic. A to myslím není dobrý nápad.

Ohledně parkování rezidentů v těchto ulicích mě nenapadá rozumné řešení. Snad jen postavit parkoviště místo zarostlého plácku před velkou bytovkou v ulici Jungmannova. V blízkosti totiž není kde jinde stát (směrem na Lidl nic, parkoviště za bytovkou plné, u parku je to o strach a o auto). S tím souvisí asi také špatná bezpečnostní situace ve měste - každý chce mít logicky auto na očích a já osobně bych si ho k parku nedal ani přes den, natož v noci! Stejně tak do jakéhokoliv jiného tmavého kouta! Nechat rezidenty parkovat v obousměrné ulici je asi úplně mimo - ta auta tam nestojí 3, ale hodně přes 10. Výsledkem by byl minimálně chaos v dávání předností protijedoucích vozidel, možná i nějaké pomačkané plechy zaparkovaných aut. Ta ulice není zas tak široká.

Osobně si myslím, že zobousměrnění zmiňovaných ulic, jakkoliv ho chápu jako jeden z mála nápadů, které ještě nebyly vyzkoušeny, je jen experimentem bez výrazného efektu. Spíše bych uvažoval v krátkodobějším horizontu v ulici Kollárova (pokud je to tak akutní, jak říkáte) o rozšíření zábradlí, případně o semaforech. A zakázat vjezd na náměstí ulicí kolem sokolovny.

Máme celkem rychlý průjezd od Poříčan / D11 kolem Lidlu na I/12, tak proč nesměrovat všechen trazit tudy?

7

Re: Koncepce dopravy

Dobry den, rad bych take prispel svym nazorem k teto diskuzi, ktera se zacina dost tocit kolem obchvatu. Osobne se priklanim spise k variante nic podobneho nestavet.
Urcite by ale u takto zasadniho zasahu do krajiny bylo asi vhodne dat prostor se vyjadrit i obyvatelstvu Brodu a okoli.
Souhlasim, ze by to doprave ve meste asi ulehcilo, ale na druhou stranu z prostredi, ve kterem zijeme, vytvorime hlucny a neatraktivni kus zeme.

8

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
zatím jen reakci na příspěvek člena Claudye. S Vaším návrhem se jistě dá pracovat a určitě jej vezmeme v potaz při jednání se zpracovatelem územního plánu. Co se týče počátku trasy v Liblicích, tak zde jsem byl motivován možností využít obchvat i pro Liblice (obec, nejen průmyslovou zónu) a pak také z důvodu kratší trasy obchvatu. Ale v podstatě se v tuto chvíli jedná pouze o detail celého řešení.
S návrhem člena honza vnitřně plně souhlasím, ale jak jsem napsal výše, obávám se, že se nejedná o majoritní názor.
S pozdravem
Marek Binko

9

Re: Koncepce dopravy

Ještě bych rád dodal, že obecně ulice, o kterých se tu bavíme, slouží přes noc jako parkoviště rezidentů a přes den jako parkoviště pro dojíždějící do centra města. Jakýkoliv zásah do počtu parkovacích míst musí logicky vyplavat na povrch o ulici dál, kde se začnou auta hromadit. Zavedení parkovného vytlačí tato auta do přilehlých uliček, kde bude problém, že neprojedou popeláři a hasiči, protože tyto uličky na to samozřejmě nejsou stavěné. Věřím, že zvítězí zdravý rozum a nedojde k omezování místních obyvatel na úkor projíždějících aut.

Ohledně obchvatu města, s tím také nesouhlasím a to z důvodu, že než se obchvat postaví, bude snad již existovat rozumné propojení D1 a D11 a nikdo si nebude muset přes Brod zkracovat svou dálkovou cestu. Myslím si, že Brod není žádná dopravní tepna, která by vyžadovala obchvat. A to právě z důvodu, že leží mezi dvěma důležitými rovnoběžnými tahy, které tu dopravu stahují na sebe.

10

Re: Koncepce dopravy

Abych podpořil "minoritní" názor honzy - myslím, že stavba obchvatu není nutná.
Je to taková dnešní móda. Vždyť tranzitní doprava jezdí po staré kolínské.
Byl by to jen další pruh asfaltu, který by po deseti letech vypadal jako ostatní tankodromy v ČB. Pokud nejsou finance na údržbu stávajících silnic, z čeho chcete stavět nové ?