1

(21 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Mrknul jsem do zápisů jednání komise dopravy. Ptám se, zda je možné k nim napsat připomínky?
V zápisech se občas objeví takové mlhavé tvrzení jako např. " Bylo konstatováno zlepšení dopravní situace v ulici Kollárova". V zápisu č.30 z jednání komise 12.11. 2013 je uvedeno "Bylo konstatováno dlouhodobé zlepšení situace na křižovatce Zborovská - Klučovská- V Chobotě po provedených úpravách dopravního značení". Ptám se , jakým způsobem jste k tomuto výroku dospěli? Byla provedena nějaká měření, či snad expertní odhad? Snížení počtu nehod? Žádám o doložení tohoto tvrzení. Pokud možno v zápise dalšího zasedání komise. Lednové zasedání 14.1.14 tento požadavek již nestihne, tak aspoň v zápisu z únorového.
Ptám se Bc. Binka proč zvěřejňuje zápisy až skoro po měsíci od zasedání komise? Pak se nestačí napsat aktuální dotazy.
Pro úplnost můžete napsat do zápisu " Je konstatováno velké zhoršení dopravní situace v ulici Jungmannova".
Alan

2

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

V březnu 2011 Bc. Binko, jako předseda komise dopravy, v tomto diskusním fóru napsal "Dobrý den,
chci na tomto fóru oslovit všechny, kteří mají zájem se podílet na vytváření koncepce dopravy ve městě. Po komunálních volbách v říjnu 2010 byla ustavena komise dopravy, které předsedám, jež si vzala úlohu řešit problematiku dopravy z koncepčního pohledu za své. Mezi naše velké úkoly bezesporu patří řešit otázku průjezdnosti centra města a s tím bezprostředně souvisí i otázka parkování." A kam to dotáhl? Největším tématem, jemuž se komise věnuje několik měsíců, je Generel cyklodopravy. Z centra města komise vytvořila solidní dopravní hřiště, zahltila Jungmannovu ulici auty, nově poslala obousměrně auta do části ulice Krále Jiřího. Ale vyklidil se prostor v Kollárce a mohl se namalovat cyklopruh. Je opravdu dojemné, až k pláči, jak se Bc.Binko stará o cyklodopravu, ale nechá desítky obyvatel trpět nadměrným hlukem, výfukovými zplodinami a otřesy. Sám si bydlí v klidné části, hlukem a otřesy netrpí a v klidu si vymýšlí co nejlepší podmínky pro minoritní způsob dopravy. Ono je to nejjednodušší. Proč řešit tíživé problémy, když se může zabývat nepodstatnými. A ještě je výsledek vidět. Máme cyklopruhy, červeně zbarvené. Mizerný výsledek činnosti této komise.

3

(142 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Pan Mgr. mlčí. Nevím jak plave. Ale ke kopání bude mít jistě blízko.
Jak dlouho mu mlčení vydrží ?

4

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Zdá se, že problematika dopravy je v Českém Brodě vyřešena. Naposledy jsem zde psal na konci roku 2012, nyní je polovina roku 2013 a žádný příspěvek, žádná diskuse. Buď jsou všichni spokojeni anebo si diskutující uvědomili, že příspěvky zde nemají smysl, odbor dopravy si jede stejně po svém. Jediná aktivita je Generel cyklodopravy. Výsledkem činnosti odboru a komise dopravy je celkové navýšení projíždějích vozidel městem. Zatímco jiná města se snaží dopravu vytlačit z města, tady je trend opačný. A bude ještě hůř až se rozšíří nákupní zóna o Tesco a KIK. Nešlo by umístit tyto nové supermarkety na západní straně města kde je největší koncentrace obyvatel?

5

(142 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Stále ještě doufám, že obyvatelům Českého Brodu zůstane koupaliště a jeho okolí jako zóna odpočinku, osvěžení a relaxace. Je to nádherné klidné místo kam mají lidé ze sídliště blízko, mohou sem v pohodě dojít pěšky, ostatní třeba na kole (zde se hodí výstup Generelu cyklodopravy).
Generel Kutilky bez stávajícího koupaliště avšak s třetím fotbalovým hřištěm podporuje místostarosta Mgr. Pavel Janík. Bude mít odvahu se nějakou průkaznou formou zeptat obyvatel ČB na jejich názor ohledně koupaliště? Mohl by se také na tomto fóru k této problematice vyjádřit? Dosud reagoval pouze starosta. Zkusil se pan místostarosta zamyslet též nad variantou zprovoznění koupaliště? Dobrých rad ohledně koupaliště se v tomto bloku vyskytlo několik. Jen je zpracovat, porovnat, vybrat a realizovat.

6

(142 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Po přečtení posledního čísla ČBZ jsem si vzpomněl na lysolku. 18.6.2012 opět otevřela téma koupaliště a položila otázku "Počítá s ním v Brodě někdy?". Od Claudye druhý den přišlo "Dobrá otázka, nečekal bych moc kladných odpovědí". A hned se přidal liborc "Obávám se, že kladná nebude žádná. Slyšel jsem (19.6.2012), že pozemek koupaliště bude k dispozici pro fotbalový oddíl ČB a mělo by tam být hřiště s umělým povrchem". Dne 28.6.2012 zde pan starosta sdělil že se zpracovává generel areálu kutilky. No a nyní už je jasno. Na tom šprochu bylo pravda všechno.
Kladu otázku, opravdu potřebuje fotbalový klub 3 hříště ?
Vzhledem k diskusi jež proběhla na tomto fóru s kladným i záporným pohledem na existenci koupaliště navrhuju aby obyvatelé města dostali možnost se v co největším rozsahu (nějaká forma referenda) vyjádřit k dalšímu osudu koupaliště. A prosím, pokud k názoru veřejnosti dojde, hlavně včas, aby bylo se k čemu vyjádřit.

Nechci zde hodnotit generel Kutilky, to je jiná kapitola. Je zajímavý, ale mohl být i jiný, možnosti tu jsou.

Osud koupaliště, jak se domnívám, se týká velmi široké části obyvatel města.
Byl bych velmi rád kdyby se do diskuse opět zapojili další účastníci, mohu se zcela mýlit a můj návrh bude zamítnut. Tak to prostě chodí.

7

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážení přispěvatelé tohoto a dalších témat,
děkuju Vám všem tímto za snahu podílet se svými návrhy na řešení dopravy v Českém Brodě. Není to lehké téma a zdá se, podle současného stavu, že řešení se ještě zdaleka nenašlo, spíše naopak. Je otázkou zda přijatelné řešení existuje. Domnívám se že existuje. Nevidím však aktivní přístup jak radnice, tj. odboru dopravy, tak odborné komise dopravy. V celé diskusi jsem neviděl jediný příspěvek, vyjádření, stanovisko vedoucího odboru dopravy a z komise dopravy psal pouze její předseda. Na diskusi se ze strany "města" podílel jen pan starosta.
Položil jsem si otázku proč tomu tak je, proč ti, co zodpovídají za stav dopravy ve městě z titulu svého pracovního zařazení či z toho, že jsou odbornými členy v komisi, se diskuse nezůčastňují. Čtou vůbec tuto diskusi ? Mají zájem se seznámit s názory ostatních? Přiznávám, že nevím. Odpověď na tuto otázku by mě docela zajímala.
Dne 12.12.2012 se objevil příspěvek s určitým novým názorem. Docela zajímavým. Byl jsem zvědav kdo se z "odborných" míst k tomuto názoru vyjádří. A nemuselo to být obsáhlé vyjádření kladné či záporné, ale třeba i jen sdělení že se tím budou ti, kteří jsou k tomu určeni, zabývat. Dosud ani řádka. A to o lecčems vypovídá.
Přeju obyvatelům Č.Brodu do roku 2013 co nejvíce úspěchů a dobré zdraví. Věřím, že se vám podaří většinu problémů vyřešit nebo alespoň k dobrému řešení  rychlým tempem směřovat.
To vám přeje Gabriel.

8

(142 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vývoj tohoto tématu nám opět ukázal jak se zachází s názory obyvatel.
18.6.12 otevřel lysolka toto téma otázkami. Počítá se s koupalištěm někdy? Bude v provozu?
19.6.12 liborc píše : Obávám se, že kladná odpověď nebude žádná.
Následuje několik příspěvků volajících po reakci zastupitelů.
28.6.12 v 10:26 Volání po reakci zachránil pan starosta. Píše : "Patrně by se rekonstrukce pořídit levněji. Fotbalový oddíl zpracovává generel areálu Kutilka. Počkejme na návrh."
Týž den následuje několik příspěvků zvláště k ceně rekonstrukce.
28.6. v 17:17 Pan starosta píše: " Opravdu neznám obec kde by bylo rentabilní letní umělé koupaliště". - Pozor, tady už se začíná odklánění.
Následuje mnoho docela kvalitních reálných příspěvků.
25.9. Pan starosta sděluje: "Koupaliště jsme odsunuli na vedlejší kolej. Generel je prý již prakticky hotový".
Opět několik příspěvků.
26.9. Pan starosta píše: "Počkejme na generel a uvidíme".
19.10. Trautenberk píše : "Cítím určité napětí - je tam / není tam koupaliště?"
4.11. Trautenberk píše : "Potvrdilo se, že fotbalisté ve "své" studii(generelu) se zachováním původního koupaliště nepočítají".
A tak se lysolka dostal k odpovědi. Lidé chtěli svými příspěvky pomoci k řešení opětovného využívání koupaliště k účelu, ke kterému bylo postaveno. Jak překvapivé, že fotbalisté tento názor nesdílí. Možná špatně čtu, ale necítím, že by pan starosta měl zájem o zachování koupaliště, spíše dal na generel FK. Ptám se, k čemu celá ta diskuse byla? Vypadá to, že jen pro pocit obyvatel, že se na rozvoji města svými příspěvky podílí. Téma koupalistě je toho příkladem.

9

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Mohl by mi odbor či komise dopravy sdělit zda si již zjistili u obyvatel Jungmanky a Havlíčkovy že si na oboustranný provoz zvykli? Že už jim nevadí auta od 5.hodiny ranní, že je zde rušný provoza i o sobotách a nedělích. Argument pana starosty a komise dopravy který hojně využívali na počátku obhajoby svého rozhodnutí, tj. že jde těmto obyvatelům především o nemožnost parkování před svými domy jaksi vyprchal. Lidé si poradí s různými těžkostmi jež jim jiní připraví, auta prostě dali jinam. Jak vidno pánové, kteří jste takto rozhodli, neparkování není to, co tyto lidi vaše rozhodnutí trápí, ale trápí je to, že jste jim výrazně zhoršili životní prostředí.

10

(142 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dne 28.6.2012 pan starosta ve svém příspěvku ke koupališti uvedl toto :
"I tak by se investice vyšplhala na řádově desítky milionů korun bez možnosti dotací. "....."Přednost dáváme rekonstrukci prostoru před nádražím či školských zařízení."
Dne 3.7.2012 v deníku Metro na str.4 bylo uvedeno : " Po čtyřech letech mají obyvatelé 13 tis. Tachova venkovní koupaliště......Stavbu za 56 mil.korun podpořila 85% EU". V Tachově tedy dotace jde, v ČB nejde? Díky za vysvětelení, zajisté mi něco podstatného uniklo.
Přednádraží bude nejspíš hodně sloužit mimobrodským-podílejí se finančně okolní obce na této akci?
Dále však vidím, že město dává přednost betonovým blokům rozsetým po městě za 750 tis., dále rekonstrukci zahrady vedle radnice za cca 900 tis. i když zde radnice zaplatila myslím cca 450 tis.-zbytek dotace. Pak ovšem na vyznačení přechodů pro chodce peníze nezbudou. Natož na koupaliště, případně jiné pro obyvatele města a okolních obcí vítané objekty.
Mám pocit, že místostarosta je členem výboru Slavoje a tomu snad areál na Kutilce spolu s prostory pro fotbalisty patří. Mohl by nám zde k tomuto něco sdělit?