1

(30 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Ještě dodatek z 10.jednání RM dne 15.5.2019 kde byl na programu i níže uvedený bod:
20. Vyhlášení záměru na prodej areálu koupaliště
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Na základě zadaného úkolu Notes Link předkládáme na jednání rady města vyhlášení
záměru na prodej areálu koupaliště ve výši znaleckého posudku.
Jedná se o pozemky: 523/3 ostatní plocha o výměře 147 m2, 523/4 ostatní plocha o výměře 24 m2, 604/3 ostatní plocha o výměře 3.781 m2, 604/5 vodní plocha o výměře 1.499 m2, 2093 ostatní plocha o výměře 97 m2, 2094 ostatní plocha o výměře 23 m2
, 2095 ostatní plocha o výměře 94 m2 a ideální podíl 1/2 pozemku 521/25 ostatní plocha o výměře 640 m2, součástí pozemků je bazén, brouzdaliště, zemní vrt, plastika sokola, plot uliční-podezdívka, plot uliční, trvalé porosty.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o velmi atypickou nemovitost, u které nelze stanovit obvyklou cenu porovnávacím způsobem a která není z důvodu nefunkčnosti provozována a nelze tedy ani stanovit hodnotu výnosovou, je ocenění provedeno dle administrativního předpisu platného ke dni místního šetření.
Výsledná cena dle znaleckého posudku po zaokrouhlení činí 5.928.610 Kč.

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
za odbor rozvoje se domnívám, že není nutné areál prodávat, a že lze převzít stávající a
funkční model z TJ Liblice, kdy město vlastní pozemek a sportovní subjekt tam buduje
investice pro své využití, ale do majetku města a tím ho i městu zhodnocuje. Případný prodej sice by zajistil finanční prostředky, ale domnívám se, že pozbytí sportovní plochy není v zájmu města.
6) Vypořádání s připomínkami
Mgr. Dočkalová uvedla informace dle důvodové zprávy a dodala, že posudek na tržní nelze sehnat, proto je uvedená cena tabulková.
Ing. Majer se dotázal, jak může být posudek starý 1,5 roku.
JUDr. Marková vysvětlila, že se jedná o cenu tabulkovou, pouze tržní cena by byla jiná,
jelikož se její koeficienty každý rok v lednu mění. Dodala, že po srovnání posudků se cena zvedla o cca 200 tis., kdy největší položku tvoří pozemky, ne cena objektu a dodala, že by měl být ještě technický odhad nákladů na zprovoznění/zkulturnění pozemku.
Ing. Ulík se dotázal, zda by nešlo vrátit se ke směně pozemků s horním hřištěm.
Bc. Nekolný odpověděl, že situace s halou se změnila a TJ Slavoj by musel situaci projednat.
Ing. Ulík vznesl protinávrh – bod stáhnout a pověřit starostu projednat situaci s TJ Slavoj.
JUDr. Marková uvedla, že cena by byla přes 3 mil. a v případě směny by vznikl rozdíl, tudíž je otázka, zda směnit bez doplatku.
Ing. Majer dodal, že v Českém Brodě není žádný jiný vhodný pozemek, kde by šlo halu
postavit.
Proběhla diskuze ohledně možností využití pozemku, případné výpůjčce nebo prodeji
pozemku.
JUDr. Marková shrnula a vysvětlila možnosti, výhody a nevýhody i podmínky případného
prodeje nebo nájmu s právem stavby.
Bc. Nekolný navrhl bod stáhnout a připravit materiál se zohledněním všech připomínek, které zazněly při projednávání tohoto bodu.
Ing. Ulík stáhl svůj protinávrh.
Poté nechal Bc. Nekolný hlasovat o stažení bodu z jednání.
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Bod byl z jednání stažen.

2

(30 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Ve starých příspěvcích je například i odkaz na studii v PDF.
https://www.cesbrod.cz/media/4/05_pdf/s … aliste.pdf

Starší diskuse:
https://www.cesbrod.cz/forum/topic/815/koupaliste/
https://www.cesbrod.cz/forum/topic/531/koupaliste/

3

(30 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Máte pravdu, že by se koupaliště v ČB mělo vyřešit, ale asi vás zklamu.
Stávající koupaliště na Kutilce:
Město o koupaliště nemá zájem i když pozemek před lety DRAZE koupilo. Jedním z hlavních důvodů je tvrzení o finanční náročnosti jeho vybudování a následném provozu.
Tak se na 99% stane z koupaliště multifunkční hřiště, které bude oficiálně otevřené pro všechny. Prakticky však bude uzamčeno a sloužit k užívání SK Č.Brod. Klíče by prý mohly být i na vyžádání - což v praxi nemůže fungovat :-)
Nové koupaliště v nové čtvrti: Pochybuji, že bude do 12ti let.
A i kdyby bylo, co do té doby?
No, vlastně nic, protože i u stávajícího koupaliště trvala jednání mnohem déle ... a jak to dopadlo :-(

liborc 4.9.2015 8:52:07 napsal:

docela souhlasím s tímto názorem. Navíc, pokud se nemýlím, už v době stavby stávající budovy školní jídelny, bylo počítáno s případnou nástavbou a je to konstrukčně (či staticky) připraveno. Mít vše na jednom místě by bylo určitě levnější řešení, než zařizovat novou jídelnu s kuchyní v areálu nemocnice.

Taktéž souhlasím s výše uvedeným "návrhem".
"Odlehčená" nástavba nemůže být zas takový finanční problém :-)

5

(15 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Nezlobte se, ale na toto musím reagovat:
Chodníky jsou v naprostém pořádku!, ... ne?
A na to přeběhnutí na druhou stranu? Ničit kvůli tomu asfaltem dlažbu??? Jak by to vypadalo!?!?!? ... po přechodu ... po chodníku ...

6

(77 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Pro naší 21 a jejich voliče:
Tak jak to tady sleduji, jedná se o mnohem vyšší politiku než si řadový čtenář dokáže představit.
V zastupitelstvu města je 21 členů. V radě města je 7 členů.
Tito všichni, bez výjimky, jsou „zodpovědní!!!“ za nastalou situaci a to nejen s nemocnicí. Vysokou politickou hru předvádí nyní celé vedení našeho města hrou na záchranu nemocnice, i když již před několika měsíci proběhla tichá předehra. Ta spočívala ve schválení výpovědi stávajícího provozovatele bez předchozího zajištění nástupce!
To opravdu NIKOHO ... ani jednoho JEDINÉHO ... z „našich 21“ zástupců nenapadlo, že je NUTNÉ mít náhradu? ... ani neodpovídejte!
NEZAPOMÍNEJME!
PŘÍČINOU současného stavu, ve kterém už se opravdu prakticky nedá podnikat nic jiného než přijmout papírově „nejvýhodněji“ vypadající nabídku, je právě „ZÁMĚRNĚ“ ZBRKLE schválená výpověď!!!

7

(16 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den všem,
nemyslím, že by uvedená odpověď pana starosty:

Jakub Nekolný 07.02.2014 15:19:19 napsal:

Ad 2)  VaK Nymburk má ze smlouvy předkládat návrh ceny vodného na následující rok do konce října, aby následně mohl provozovatel českobrodských vodovodů a kanalizací zpracovat návrh ceny vodného a stočného. Čili zde je jasná příčina a důsledek. Nemáte-li všechny vstupy, nemůžete předložit hodnověrný návrh.

náležela k uváděné otázce:

h.dub napsal:

2) od pana Trauriga: Veolia doručila návrh na úpravu vodného pozdě. Podle smlouvy tak měla učinit do konce října, návrh dodala až v listopadu, nicméně koaliční zastupitelé i tak zvýšení vodného schválili. Na stejném zastupitelstvu se projednával návrh na změnu vodného od VaK Nymburk; Nymburk rovněž dodal kalkulaci pozdě a tak bylo navýšení odmítnuto. Proč se u Veolie postupovalo jinak?

A proto se tedy ještě jednou ptám: Proč se u Veolie postupovalo jinak?

8

(7 odpovědí, posláno do Jen tak)

Elektronická verze na http://www.cesbrod.cz/group/ceskobrodsky-zpravodaj
ale to jistě víte. S tištěnou verzí to bude o něco horší.

9

(142 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Občane Českého Brodu, snaž se, diskutuj, navrhuj, namítej, ale stejně nic nezměníš, protože
„Hlavou zeď neprorazíš!“

1. O budoucnosti koupaliště s nemalou finanční ztrátou bylo "rozhodnuto" již dávno (tipuji: červen 2010). Z generelu rozvoje areálu Kutilka je to jasné.
2. SK Český Brod samozřejmě od Města ČB finance dostane – stačí říct.

10

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Na zastupitelstvu se řešila ještě jedna lokalita, kde nyní nově vyrostly tři domky. Z řad zastupitelů padl návrh, že by se mohla jmenovat Slepá. Z řad obyvatel byl návrh pojmenovat ji Hradní. To ale zastupitelstvo neschválilo.

Jelikož výše uvedené návrhy názvu ulice nebyly schváleny, připojuji dva nové:

1. Finská - ulice kolmá k ulici Jiřího Wolkera, ve které jsou postaveny rodinné domy finského typu.

2. Plzeňská - ulice je situována směrem k městu Plzeň.