Téma: Porušování povinností při nakládání s obecním majetkem

Dobrý den,

dne 13.1.2011 byl na jednání rady předložen návrh dohody o zápočtu, na základě které mělo město uznat svůj dluh vůči Českobrodské nemocnici ve výši téměř 900.000,- Kč. Tento dluh vznikl kvůli tomu, že Českobrodská nemocnice provedla v areálu určité stavební práce (rekonstrukce, vybudování nové gastroambulance), přičemž měl být odečten z nájemného, které Českobrodská nemocnice městu dluží. Zápočet byl z jednání rady v lednu stažen a předložen byl až na den 23.3.2011. Rada se usnesla, že tento zápočet má schválit zastupitelstvo města, projednán tedy bude 4.5.2011.

Nicméně v rozporu s tím starosta města již  31.1.2011 podepsal s Českobrodskou nemocnicí tento zápočet, tedy bez jakéhokoliv zmocnění (radou či zastupitelstvem) závazek uznal a nechal započíst.

Na tomto odkazu http://www.cssdceskybrod.cz/files/cb/do … apoctu.pdf naleznete příslušnou dohodu, zde http://www.cssdceskybrod.cz/files/cb/4_ … a_4615.xls pak i rozpis jednotlivých položek, které jsou započítávány (záměrně jsem vymazal jména fyzických osob - podnikatelů, abych se nedostal do konfliktu se zákonem na ochranu osobních údajů). Všimněte si prosím, že z celkové částky 892.124,- Kč tvoří více než 350.000,- Kč jakési vlastní mzdové náklady Českobrodské nemocnice.

Dne 18.3.2011 jsem požádal členy rady, aby mi vysvetlili, proč je dohoda schvalována až poté, co ji starosta podepsal, co přesně tvoří ony mzdové náklady a zda jejich vynaložení bylo předem odsouhlaseno ze strany města, jak ukládá příslušná nájemní smlouva. Obdržel jsem dvě e-mailová vyjádření:

Pan radní Vlasák mi napsal, že on osobně mi rozhodně žádné informace neposkytne.

Pan starosta mne informoval, že se nejedná o smlouvu, ale o účetní operaci  a že mzdové náklady jsou souhrnem za provedení prací vlastními zaměstnanci a tyto náklady jsou nižší než ceny obvyklé na trhu, protože práce byly provedeny tzv. svépomocí. Ostatní radní se s odpovědí neobtěžovali; více jsem se tedy nedozvěděl, na moji námitku, že bych očekával přesné rozklíčování oněch vlastních mzdových nákladů (rozsah prací, jednotkovou cenu za hodinu práce atd.) již nikdo nereagoval.

Opravdu by mne zajímalo, jak výhodné ceny oproti cenám na trhu to byly. Když se podíváte, že v případě rekontrukce gastroambulance, která celá stála 255.695,- Kč, jsou mzdové náklady Českobrodské nemocnice 196.515,- Kč, dalších více jak 30.000,- Kč tvoří náklady spojené s vypracováním projektu a práce na edoskopickém sále, tak v rámci rekonstrukce gastroambulance Českobrodská nemocnice prováděla práce v hodnotě téměř dvouset tisíc s materiálem za necelých 30.000,- Kč.

Podotýkám, že podle zákona o obcích je rada povinna odpovědět členu zastupitelstva písemně a to do 30 dnů. Tuto povinnost rada vesele ignoruje.

Čili otázka je jednoduchá:

1)    proč starosta města uznal bez souhlasu rady či zastupitelstva závazek města za téměř 900.000,- Kč?
2)    proč rada města odmítá zastupitele informovat o povaze a složení uznaného závazku?

Příjemný den

Traurig

2

Re: Porušování povinností při nakládání s obecním majetkem

Vážený pane doktore,

Důvody jsem předkládal v informaci zastupitelům na minulém jednání zastupitelstva. Čili o žádném odmítání poskytování informací nemůže být řeč.

V kostce se tedy dá říct to, co jste již zmínil. Byl jsem finančním odborem ubezpečen, že se jedná o účetní operaci a není potřeba schválení orgánů města. Přesto jsem považoval za nutné o tom minimálně radu informovat. Na jednání rady jsme byli upozorněni právničkou města, že se jedná o dohodu tedy smluvní vztah a nikoliv pouze účetní operaci. Z tohoto důvodu je potřeba, aby celou záležitost projednalo i zastupitelstvo. Účetní operace nebyla provedena a mnou podepsaná dohoda není platná. Bude možné ji uzavřít až v případě, že projde zastupitelstvem. Materiály k tomuto bodu obdržíte s ostatními materiály na jednáni zastupitelstva.

Přeji hezký den

Nekolný

Re: Porušování povinností při nakládání s obecním majetkem

Vážený pane starosto,

materiál rady z 13.1.2011 k předmětné dohodě navrhuje přijetí následujících usnesení:

„Rada města

I.    Schvaluje dohodu o narovnání mezi Městěm Český brod a společností Českobrodská nemocnice, s.r.o., IČ 285 29 421, jejíž znění je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.
II.    pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody.“

Tento materiál zpracovala vedoucí finančního odboru. Je tedy naprosto zřejmé, že právě finanční odbor Vás informoval o tom, že je nutno, aby rada města dohodu schválila a Vás pověřila k jejím podpisu. Navíc vůbec nedokážu uvěřit tomu, že člověk, který je více jak osm let ve vedení města, nerozezná smlouvu od prosté účetní operace.   

Na zastupitelstvu jste podal následující informaci:

„Dohoda byla podepsána pouze pro účetní operaci, zápočet nebyl zaúčtován. Byla navržena dohoda o narovnání, ta podléhá schválení orgánů města a musí být předložena. Rada města na svém dnešním jednání doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek v celkové výši 892.124 Kč. Tato dohoda bude předložena na příštím jednání zastupitelstva města“.

Čili žádná informace o tom, jak byla ověřena výše vlastních mzdových nákladů účtovaných Českobrodskou nemocnicí, zda byla předem odsouhlasena, jaká je hodinová sazba atd.

Pane starosto, žádal jsem radu města jako zastupitel, abyste mne o těchto skutečnostech informovali. Jste ze zákona povinni tuto informaci poskytnout do 30 dnů, nikoliv až s dalšími materiály pro jednání zastupitelstva. Předpokládám, že jste si před tím, než jste dohodu podepsal, správnost účtovaných položek ověřil, tudíž není přeci problém mi obratem tyto materiály vydat.

Hezký den všem.

Traurig

4

Re: Porušování povinností při nakládání s obecním majetkem

snažší by bylo vymámit z jalové kravičky telátko ......

5

Re: Porušování povinností při nakládání s obecním majetkem

Plete dvě věci dohromady. Záležitost se již snažíme vyřešit delší dobu. Práce na majetku města byly fakticky provedeny již v roce 2009. O způsobu zápočtu se jedná od minulého roku. V úvahu připadaly dodatek k nájemní smlouvě, Vámi zmiňovaná dohoda o narovnání či oboustranný nebo jednostranný zápočet. Jedná se o dva různé pohledy, buď pohled právní nebo pohled účetní či finanční.

Citujete z neshválené dohody o narovnání, která neprošla jednáním rady města z obavy o výklad jednoho ustanovení. Následně jsme opět jednali s provozovatelem o vyřešení situace jiným způsobem a tím je pouze vzájemné započtení jednotlivých pohledávek. Účetní operace se nazvala dohodou a následně jsem já osobně chtěl informovat minimálně radu města, protože se jedná o velký objem financí. Pokračování už znáte.

Práce prověřoval správce nemovitostí, účetní doklady pak finanční odbor městského úřadu. Informace obdržíte, jak jsem Vám slíbil.

Re: Porušování povinností při nakládání s obecním majetkem

Nelze oddělovat právní a účetní pohled, musíte mít na zřeteli oba dopady. Primární problém je, že jste již 31.1.2011 oprávněnost závazku UZNAL, přičemž teď tvrdíte, že jste si vlastně neuvědomil, že se jedná o smlouvu (byť se dokument jmenuje dohoda).

Samozřejmě, že cituji z neschválené dohody, protože neschválenou dohodu jste podepsal. Z věty „účetní operace se nazvala dohodou“ mne mrazí, protože účetní operace vždy přeci probíhají na základě právního úkonu (vícestranného jako jsou smlouvy či jednostranného), ale ne jaksi samovolně. Navíc moc nedokážu pochopit, jak jste si mohl myslet, že podepisujete účetní operaci.

Doklady mi máte vydat nikoliv s ostatními materiály na zastupitelstvo, ale v zákonné lhůtě. Tu jste nedodrželi. Žádám Vás o neprodlené zjednání nápravy, konečně „Efektivní a přátelský městský úřad“ byla Vaše volební priorita, tak mi, prosím, efektivně poskytněte informaci v zákonné lhůtě.

Je zajímavé, že kdykoliv se narazí na nějakou nesrovnalost (neplatná smlouva, nedodržování smluvních podmínek), tak to vždy souvisí s nemocnicí a vždy to je v neprospěch města.

7

Re: Porušování povinností při nakládání s obecním majetkem

Dohoda z 31.1. je neplatná, o tom jsem již druhou stranu informoval.

Dohodu o narovnání jsem nepodepsal, protože nebyla schválená radou. 

Na Váš E-mail jsem Vám odpovídal stejnou cestou a podával informaci na zasedání zastupitelstva, požadované informace jste specifikoval v dalším E-mailu ze dne 4.4. Tyto informace Vám poskytneme v zákonné lhůtě.

V žádném případě o neprospěch města nešlo.

Omlouvám se, ale dnes již nemohu v této plodné debatě pokračovat, neboť mám teď dvě jednání o dotačních projektech města a potom jednání orgánů regionu Pošembeří.

Všem přeji příjemný zbytek dne

Re: Porušování povinností při nakládání s obecním majetkem

Ano, dohodu o narovnání jste nepodepsal, místo toho jste podepsal dohodu o zápočtu. To je opravdu kvalitativní rozdíl. Opravdu by mne zajímalo, jak jste dospěl k závěru, že na jednu dohodu souhlas rady potřebujete a na jinou nikoliv, když obsah je totožný; obě řeší, že úhrada částky ve výši 892.124,- Kč bude započtena v rámci vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek mezi Českobrodskou nemocnicí a městem.

Aby nadále nebylo sporu o tom, jaké informace jste poskytl a jaké nikoliv, přikládám zde http://www.cssdceskybrod.cz/files/cb/e- … ekolny.pdf  naši vzájemnou korespondenci. Odpověď na dotaz “co přesně tvoří vlastní mzdové náklady, jak byla jejich výše doložena a zda byly předem odsouhlaseny,” jste odbyl prohlášením, že vlastní mzdové náklady jsou souhrnem za provedení prací vlastními zaměstnanci. To ví přeci každý, pane starosto, já se ptal na přesný rozpad těch prací, tedy jaké práce byly odvedeny. I kdyby Českobrodská nemocnice platila své zaměstnance královskou mzdou 250,- Kč na hodinu (tedy 40.000,- Kč měsíčně), tak je to téměř 800 hodin práce na gastroambulanci. To tam pracovalo měsíc v kuse 5 chlapů??? S materiálem za 30.000,- Kč??? A tyto ceny jsou lepší než ceny na trhu?

Přeji hezký den,

Traurig

9

Re: Porušování povinností při nakládání s obecním majetkem

V tom případě se hlásím dobrovolně jako námezdní síla, až se bude zase v té budově, dříve zvané nemocnice něco předělávat či opravovat...

10 Naposledy upravil: custom (20.04.2011 07:39:26)

Re: Porušování povinností při nakládání s obecním majetkem

Pane starosto, nedá mi, abych se nepřipojil k panu Traurigovi. Započtení pohledávek muselo proběhnout na základě dohody - což je smluvní vztah a ta podléhá předchozímu schválení. Účetní operace následuje poté, kdy uzavřená dohoda má všechny náležitosti. Připadá mi to jako mlžení a trapné kličkování s ujišťováním, že jde o "účetní operaci". V této souvislosti se pak tedy musím pane starosto dotázat, jak budete řešit záležitost s tím příslušným pracovníkem (pracovnicí) finančního odboru MěÚ Č.B., který Vám takovouto informaci podal??? Tuto informaci Vám musel dát konkrétní pracovník, takže ne "finanční odbor".